Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογική Νομοθεσία

Η πληρέστερη βάση φορολογικής, λογιστικής και εμπορικής νομοθεσίας στη βάση νομοθεσίας του Forin.gr.

Η βάση νομοθεσίας του Forin.gr, με πλεονεκτήματά όπως:

 • την αξιόπιστη και υπεύθυνη πληροφόρηση
 • την ταχύτητα ενημέρωσης και
 • την τεχνολογική καινοτομία,

είναι ο απόλυτος νομοθετικός σας σύμβουλος και εγγυητής της εγκυρότητας της επαγγελματικής σας γνώμης.

Αναλυτικά, η βάση νομοθεσίας του Forin.gr περιλαμβάνει:

 • Το σύνολο της φορολογικής, λογιστικής και εμπορικής νομοθεσίας
 • Άμεση, σωστή και υπεύθυνη κωδικοποίηση
 • Πρωτοποριακό σύστημα νομοθετικών ενοτήτων. Ο αναγνώστης δεν ψάχνει τον αριθμό του νόμου, αλλά οδηγείται σε αυτόν από το αντικείμενο για το οποίο ενδιαφέρεται.
 • Ευανάγνωστο κείμενο νόμου με τονισμένα σημεία (bold) για να δημιουργούνται κρίσιμα σημεία ενδιαφέροντος
 • Ευκολία παρακολούθησης των αλλαγών της νομοθεσίας. Πρωτοποριακό σύστημα κωδικοποίησης με σημειώσεις εντός του κειμένου, παράθεση των προϊσχυουσών διατάξεων, δυνατότητα σύγκρισης προγενέστερης/ισχύουσας έκδοσης κ.α.
 • Γρήγορη αναζήτηση και έξυπνη ευρετηρίαση σε όλο το εύρος της φορολογικής τράπεζας
 • Διασύνδεση της νομοθεσίας με σχετικές διατάξεις άλλων νομοθετημάτων, υπουργικές αποφάσεις/εγκυκλίους/δημοσιευμένες ατομικές λύσεις κ.α.
 • Εύκολος μηχανισμός πλοήγησης στα άρθρα των νόμων
 • Δυνατότητα προσθήκης σημειώσεων του χρήστη στα άρθρα των νόμων
 • Δυνατότητα δημιουργίας φακέλου «αγαπημένων» νόμων του χρήστη
 • Δυνατότητα προσθήκης συντομεύσεων για την άμεση μετάβαση σε άρθρα/παραγράφους των νόμων, με ιδιαίτερο, για εσάς, ενδιαφέρον
Δείτε αναλυτικά την νομοθεσία που περιλαμβάνεται
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ), ΚΦΑΣ, ΚΒΣ, Ταμειακές μηχανές
Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν. 4308/2014)
Συσχετισμός σχεδίου λογαριασμών ΕΛΠ με ΕΓΛΣ (Ν. 4308/2014)
Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (ΕΓΛΣ) (Π.Δ. 1123/1980)
Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Ν. 4093/2012, Παρ. Ε, Υποπαρ. Ε1)
Φ.Τ.Μ./ Φορολογικοί Μηχανισμοί (Ν. 1809/1988)
Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) (Π.Δ. 186/1992)
Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (Ν. 4177/2013)
Κανόνες διαφάνειας στις σχέσεις μέσων ενημέρωσης - διαφημιστών - διαφημιζομένων (Ν. 2328/1995, Άρθρο 12)
Οδηγία 2013/34/EE σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών
Ηλεκτρονικές υπογραφές. Προσαρμογή στην Οδηγία 99/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Π.Δ. 150/2001)
Έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων (Ν. 4601/2019, Άρθρο 148 - 154)
Oρισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης (Π.Δ. 54/2018)
Φορολογία Εισοδήματος
Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013) που ισχύει για εισοδήματα από 1.1.2014
Ν. 5073/2023 (ΦΕΚ A 204 - 11.12.2023) Μέτρα για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και άλλες επείγουσες διατάξεις.
Ν. 5100/2024 (ΦΕΚ A 49 - 05.04.2024) Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2022/2523 του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2022, σχετικά με την εξασφάλιση παγκόσμιου ελάχιστου επιπέδου φορολογίας των ομίλων πολυεθνικών επιχειρήσεων και των εγχώριων ομίλων μεγάλης κλίμακας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Pillar II) και άλλες επείγουσες διατάξεις.
Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 2238/1994) που ισχύει για εισοδήματα μέχρι 31.12.2013
Πολυμερής Συμφωνία Αρμόδιων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών και διατάξεις εφαρμογής (Ν. 4428/2016)
Διοικητική συνεργασία των κρατών - μελών της Ε.Ε. στο τομέα της φορολογίας, ρύθμιση θεμάτων ΕΛΤΕ και άλλες διατάξεις (Ν. 4170/2013)
Αυτοέλεγχος Επιχειρήσεων (Ν. 3296/2004, Άρθρα 13 - 17)
Συντελεστές απόσβεσης (για χρήσεις που άρχισαν πριν την 1.1.2013) (Π.Δ. 299/2003)
Οδηγία (ΕΕ) 2022/2523 του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2022 σχετικά με την εξασφάλιση παγκόσμιου ελάχιστου επιπέδου φορολογίας των ομίλων πολυεθνικών επιχειρήσεων και των εγχώριων ομίλων μεγάλης κλίμακας στην Ένωση
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
Κώδικας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) (Ν. 2859/2000)
Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας
Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 282/2011 του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2011 για τη θέσπιση μέτρων εφαρμογής της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (αναδιατύπωση)
Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, Φορολογικές Κυρώσεις
Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις (N. 5104/2024)
Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4987/2022)
Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.). Έλεγχος, προσαυξήσεις, πρόστιμα (Ν. 4174/2013)
Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (Ν. 4714/2020, Άρθρο 16)
Ευθύνη οργάνων της Φορολογικής Διοίκησης για τον προσδιορισμό και την είσπραξη των δημοσίων εσόδων (Ν. 4342/2015, Άρθρο 61)
Κώδικας Φορολογικών Κυρώσεων (Κ.Φ.Κ.). Διοικητική και Ποινική φορολογική νομοθεσία. (Ν. 2523/1997)
Ποινικό αδίκημα μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο και τρίτους (Ν. 1882/1990, Άρθρο 25)
Φορολογία Ακινήτων
Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) (Ν. 4223/2013, Άρθρα 1 - 13, 59)
Δήλωση Ε9, Φόρος Αυτόματου Υπερτιμήματος, Τέλος Συναλλαγής Ακινήτων (Ν. 3427/2005)
Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτων (Φ.Μ.Α.) (Ν.1587/1950)
Απαλλαγή από το Φ.Μ.Α. της πρώτης κατοικίας (Ν. 1078/1980, Άρθρο 1)
Αντικειμενικός προσδιορισμός αξίας ακινήτων (κτισμάτων και γης) (Ν. 1249/1982, Άρθρα 41, 41α)
Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων (Ε.Ε.Τ.Α.) (Ν. 4152/2013, Άρθρο πρώτο, Παρ. Α, Υποπαρ. Α.7)
Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) (Ν. 4021/2011, Άρθρο 53)
Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) (Ν. 2130/1993, Άρθρο 24)
Ειδικός Φόρος επί των ακινήτων (Εξωχώριες (offshore) εταιρείες) (Ν.3091/2002, Άρθρα 15-17, 30)
Αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων των επιχειρήσεων (Ν. 2065/1992, Άρθρα 20-27)
Φόρος ακίνητης περιουσίας (Φ.Α.Π.) (Ν. 3842/2010, Άρθρα 27 - 50, 92)
Ν. 4122/2013 (ΦΕΚ Α 42 - 19.02.2013) Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις
Ενιαίο Τέλος Ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ.) (Ν. 3634/2008, Άρθρα 5-19, 36)
Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π.) (Ν. 2459/1997, Άρθρα 21-35, 40)
Κώδικας Κληρονομιών και Δωρεών
Κώδικας Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια (Ν. 2961/2001)
Φορολογία Πλοίων. Νομοθεσία πλοίων
Φορολογία πλοίων (Ν. 27/1975)
Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής και άλλες διατάξεις. (Ν.3182/2003)
Εισφορά σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (Ν. 4111/2013, Άρθρο 43)
Τέλος ρυμουλκών και αλιευτικών πλοίων (Ν. 4646/2019, Άρθρο 57)
Οικειοθελής Παροχή των μελών της Ναυτιλιακής Κοινότητας (Ν. 4301/2014, Άρθρο 42)
Οικονομική παροχή της Ναυτιλιακής Κοινότητας για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης της χώρας (Ν. 4223/2013, Άρθρο 14)
Τέλος παραμονής και πλόων (Τ.Π.Π.) πλοίων αναψυχής και μικρών σκαφών (Ν. 4211/2013, Άρθρο 13)
Περί της Ναυτικής Εταιρείας (Ν. 959/1979)
Θεσμικό πλαίσιο για τη δραστηριοποίηση των πλοίων αναψυχής και των τουριστικών ημερόπλοιων (Ν. 4926/2022)
Κώδικας νομοθεσίας θαλάσσιων ενδομεταφορών και δικαιωμάτων επιβατών (Ν. 4948/2022)
Ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο, διατάξεις για συμμόρφωση με υποχρεώσεις διεθνούς ναυσιπλοΐας και την αναβάθμιση Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Ν. 4770/2021)
Ν.Δ. 952/1971 (ΦΕΚ Α 160/19-8-1971) Περί προξενικών ναυτιλιακών τελών
Ν. 5020/2023 (ΦΕΚ A 29 - 15.02.2023) Κώδικας Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου και άλλες επείγουσες διατάξεις του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Ειδικές φορολογίες
Τέλος Επιτηδεύματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων (Ν. 3986/2011, Άρθρο 31)
Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης Φυσικών Προσώπων (Ν. 3986/2011, Άρθρο 29)
Φόρος Πολυτελούς Διαβίωσης (Ν. 4111/2013, Άρθρο 44)
Ειδικός Φόρος Πολυτελείας Χωρών της ΕΕ και Εγχωρίως Παραγομένων Ειδών (Ν. 3833/2010, Άρθρο 17)
Τέλος Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας και Τέλος Καρτοκινητής Τηλεφωνίας (Ν. 2579/1998, Άρθρο 12)
Φόρος Ασφαλίστρων (Ν. 3492/2006, Άρθρο 29)
Φόρος στη συγκέντρωση κεφαλαίων (Ν. 1676/1986, Άρθρα 17-31)
Ειδικός φόρος τηλεοπτικών διαφημίσεων (Ν. 3845/2010, Άρθρο 5 § 12)
Δήλωση ακινησίας οχημάτων. Ν. 2367/1953, Άρθρο 22.
Φόρος εισιτηρίων κινηματογράφου (Ν. 1731/1987, Άρθρα 60, 64)
Τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση - Φόρος διαμονής (Ν. 4389/2016, Άρθρο 53)
Τέλος στη συνδρομητική τηλεόραση (Ν. 4389/2016, Άρθρο 54)
Τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας (Ν. 4389/2016, Άρθρο 55)
Τέλη κυκλοφορίας (Ν. 2948/2001, Άρθρο 20)
Καταβολή τελών κυκλοφορίας. Έλεγχος οφειλών από τα τέλη κυκλοφορίας και κατά τη μεταβίβαση αυτοκίνητων οχημάτων. Πρόστιμα. (Ν. 4093/2012, Άρθρο 1, Υποπαρ. Ε7)
Φορολογία μεταβίβασης αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης (Ν. 2579/1998, Άρθρο 10)
Τέλη άδειας οχημάτων. Τέλη μεταβίβασης αυτοκίνητου οχήματος (Ν. 2873/2000, Άρθρα 26, 27)
Φορολογία τηλεοπτικών διαφημίσεων και μισθωμάτων δρομώνων ίππων (Ν. 1326/1983, Άρθρο 15)
Εμπορική Νομοθεσία Εταιρειών (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ κ.λπ.)
Νέος Κώδικας Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.) (Ν. 4548/2018)
Ν. 5066/2023 (ΦΕΚ A 188 - 14.11.2023) Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/2101 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2021 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2013/34 όσον αφορά στη δημοσιοποίηση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα - Επικαιροποίηση εθνικής νομοθεσίας για τις υποχρεώσεις δημοσιότητας των εταιρειών και άλλες επείγουσες διατάξεις.
Παλαιός Κώδικας Ανωνύμων Εταιρειών (Ν. 2190/1920)
Κώδικας Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ν. 3190/1955)
Δίκαιο Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Κοινοπραξίες. Βελτίωση επιχειρηματικού Περιβάλλοντος. Σήματα. Μεσίτες Ακινήτων. Θέματα ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας. (Ν. 4072/2012)
Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών (Ν. 4706/2020)
Προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) (Ν. 4605/2019)
Εμπορικά σήματα. Επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (Ν. 4679/2020)
Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, ρύθμιση της οικονομικής δραστηριότητας, αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, πρόστιμα για τη διακίνηση και εμπορία απομιμητικών/παραποιημένων προϊόντων, ρύθμιση θεμάτων για τη βιομηχανία, τις ιδιωτικές επενδύσεις, τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, την έρευνα, την καινοτομία και το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και λοιπές διατάξεις (Ν. 4712/2020)
Ν. 4972/2022 (ΦΕΚ A 181 - 23.09.2022) Εταιρική διακυβέρνηση των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου και των λοιπών θυγατρικών της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, διαχείριση συμμετοχών του Δημοσίου σε ανώνυμες εταιρείες και ρυθμίσεις για την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας, αξιολόγηση της έναντι του Δημοσίου φερεγγυότητας και πιστοληπτικής ικανότητας φυσικών και νομικών προσώπων και σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, ίδρυση και λειτουργία Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων, Συμπληρωματικός Κρατικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2022 και λοιπές διατάξεις οικονομικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα.
Τελωνειακός Κώδικας
Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας (Ν. 2960/2001)
Δασμολογική και στατιστική ονοματολογία. Κοινό Δασμολόγιο. Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1101/2014 της Επιτροπής της 16ης Οκτωβρίου 2014.
Τελωνειακή αντιπροσώπευση. Ρύθμιση επαγγέλματος τελωνειακού αντιπροσώπου (Ν. 4955/2022)
Κώδικας Τελών Χαρτοσήμου
Κώδικας Νόμων Τελών Χαρτοσήμου (Κ.Ν.Τ.Χ). (Π.Δ. της 28.7.1931)
Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, Δημόσιο Λογιστικό
Κύρωση Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Ν. 4978/2022)
Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) (Ν.Δ. 356/1974)
Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ). Δημόσιο λογιστικό. (Ν. 4270/2014)
Δημόσιο Λογιστικό (Ν. 2362/1995)
Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.) (Ν. 3429/2005)
Σύσταση επιχειρήσεων. Αδειοδοτήσεις επαγγελματικών δραστηριότητων
Ν. 4859/2021 (ΦΕΚ A 228 - 27.11.2021) Μέτρα διευκόλυνσης και εκσυγχρονισμού της ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, διατάξεις για τη διενέργεια ελέγχων και την επιβολή κυρώσεων και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.
Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ A 207 - 05.11.2021) Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιμελητηριακή νομοθεσία, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και λοιπές επείγουσες διατάξεις.
Ν. 4811/2021 (ΦΕΚ A 108 - 26.06.2021) Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών, Υγείας και Τουρισμού, ρυθμίσεις για τις παραγωγικές δραστηριότητες και την ενίσχυση της ανάπτυξης και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.
Ν. 4796/2021 (ΦΕΚ A 63 - 17.04.2021) Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υποδομών και Μεταφορών, ρυθμίσεις για τη μεταφορά στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας των αρμοδιοτήτων για τα εμπορικά σήματα, άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.
Απλούστευση πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες διατάξεις (Ν. 4711/2020)
Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α’ 171/13.11.2017) Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.
Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ Α 230/7-12-2016) Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις.
Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227/06.12.2016) Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις
Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας (Ν. 4262/2014)
Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α 143/17-6-2011) Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις.
Διαδικασίες σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών (Ν. 3853/2010)
Ν. 4982/2022 (ΦΕΚ A 195 - 15.10.2022) Ίδρυση, ανάπτυξη, διαχείριση και λειτουργία των Επιχειρηματικών Πάρκων - Ενιαίο πλαίσιο ρύθμισης για τους φορείς Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης.
Μετασχηματισμοί επιχειρήσεων
Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών (Ν. 4935/2022)
Εταιρικοί μετασχηματισμοί. Έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων (Ν. 4601/2019)
Ν. 5055/2023 (ΦΕΚ A 161 - 29.09.2023) Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2121 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 όσον αφορά τις διασυνοριακές μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών και επείγουσες διατάξεις για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.
Διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ν. 3777/2009)
Φορολογικό καθεστώς συγχωνεύσεων, διασπάσεων, εισφοράς ενεργητικού και ανταλλαγής τίτλων μεταξύ εταιριών διαφορετικών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις. (Ν. 2578/1998)
Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις (Ν. 2166/1993)
Παροχή φορολογικών κινήτρων για τη συγχώνευση ή μετατροπή επιχειρήσεων προς δημιουργία μεγάλων οικονομικών μονάδων (Ν.Δ. 1297/1972)
Οδηγία 2009/133/ εκ του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς το εφαρμοστέο στις συγχωνεύσεις, διασπάσεις, μερικές διασπάσεις, εισφορές ενεργητικού και ανταλλαγές μετοχών που αφορούν εταιρείες διαφορετικών κρατών μελών καθώς και με τη μεταφορά της καταστατικής έδρας μιας SE ή μιας SCE από ένα κράτος μέλος σε άλλο
Αναπτυξιακοί Νόμοι
Αναπτυξιακός Νόμος - Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη (Ν. 4887/2022)
Επενδύω στην Ελλάδα (Ν. 4635/2019)
Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες διατάξεις (Ν. 4608/2019)
Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας (Ν. 4399/2016)
Έλεγχος επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στους ν. 3299/2004 (Α' 261) και ν.3908/2011 (Α' 83) από Πιστοποιημένους Φορείς (Π.Δ. 35/2014)
Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή. (Ν. 3908/2011)
Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (Ν. 3389/2005)
Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση. (Ν. 3299/2004)
Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής - αντικειμενικοποίηση του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις. (Ν. 3220/2004)
Επενδύσεις στην ποντοπόρο ναυτιλία μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (Ν. 2843/2000, Άρθρα 10-24, 38)
Εγκατάσταση στην Ελλάδα αλλοδαπών εμποροβιομηχανικών εταιρειών (Α.Ν. 89/1967)
Περί συμπληρώσεως του Α.Ν 89/1967 "περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι Αλλοδαπών Εμποροβιομηχανικών Εταιρειών" (Α.Ν. 378/1967)
Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)
Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) (Ν. 4919/2022)
Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), Ν. 4635/2019, Άρθρα 85-116
Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας (Ν. 3419/2005)
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
ΔΛΠ 1: Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων (αναθεωρημένο το 2007)
ΔΛΠ 2: Αποθέματα
ΔΛΠ 7: Κατάσταση των Ταμειακών Ροών
ΔΛΠ 8: Λογιστικές πολιτικές, μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων και λάθη
ΔΛΠ 10: Γεγονότα μετά την Περίοδο Αναφοράς
ΔΛΠ 11: Συμβάσεις κατασκευής
ΔΛΠ 12: Φόροι εισοδήματος
ΔΛΠ 16: Ενσώματα πάγια
ΔΛΠ 17: Μισθώσεις
ΔΛΠ 18: Έσοδα
ΔΛΠ 19: Παροχές σε εργαζομένους
ΔΛΠ 20: Λογιστική των κρατικών επιχορηγήσεων και γνωστοποίηση της κρατικής υποστήριξης
ΔΛΠ 21: Οι επιδράσεις μεταβολών των τιμών συναλλάγματος
ΔΛΠ 23: Κόστος Δανεισμού
ΔΛΠ 24: Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών
ΔΛΠ 26: Λογιστικός χειρισμός και παρουσίαση των προγραμμάτων παροχών εξόδου από την υπηρεσία
ΔΛΠ 27: Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις
ΔΛΠ 28: Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες
ΔΛΠ 29: Παρουσίαση οικονομικών στοιχείων σε υπερπληθωριστικές οικονομίες
ΔΛΠ 32: Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση
ΔΛΠ 33: Κέρδη ανά μετοχή
ΔΛΠ 34: Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά
ΔΛΠ 36: Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων
ΔΛΠ 37: Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία
ΔΛΠ 38: Άυλα περιουσιακά στοιχεία
ΔΛΠ 39: Χρηματοοικονομικά μέσα: αναγνώριση και επιμέτρηση, με εξαίρεση ορισμένες διατάξεις που αφορούν τη λογιστική αντιστάθμισης του κινδύνου
ΔΛΠ 40: Επενδύσεις σε ακίνητα
ΔΛΠ 41: Γεωργία
ΔΠΧΑ 1: Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς
ΔΠΧΑ 2: Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών
ΔΠΧΑ 3: Συνενώσεις επιχειρήσεων
ΔΠΧΑ 4: Ασφαλιστήρια συμβόλαια
ΔΠΧΑ 5: Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες
ΔΠΧΑ 6: Έρευνα και αξιολόγηση ορυκτών πόρων
ΔΠΧΑ 7: Χρηματοοικονομικά μέσα: γνωστοποιήσεις
ΔΠΧΑ 8: Λειτουργικοί τομείς
ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα
ΔΠΧΑ 10: Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
ΔΠΧΑ 11: Σχήματα υπό κοινό έλεγχο
ΔΠΧΑ 12: Γνωστοποίηση συμμετοχών σε άλλες οντότητες
ΔΠΧΑ 13: Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας
ΔΠΧΑ 15: Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες
ΔΠΧΑ 16: Μισθώσεις
ΕΔΔΠΧΑ 1: Μεταβολές σε υφιστάμενες υποχρεώσεις παροπλισμού, αποκατάστασης και συναφείς υποχρεώσεις
ΕΔΔΠΧΑ 2: Μετοχές μελών σε συνεταιριστικές οικονομικές οντότητες και παρόμοια μέσα
ΕΔΔΠΧΑ 4: Προσδιορισμός του εάν μια συμφωνία εμπεριέχει μίσθωση
ΕΔΔΠΧΑ 5: Δικαιώματα συμμετοχών σε ταμεία παροπλισμού, αποκατάστασης και περιβαλλοντικής εξυγίανσης
ΕΔΔΠΧΑ 6: Υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή σε συγκεκριμένη αγορά - Απόβλητα ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού
ΕΔΔΠΧΑ 7: Εφαρμογή της προσέγγισης της επαναδιατύπωσης βάσει του ΔΛΠ 29 Χρηματοοικονομική αναφορά σε υπερπληθωριστικές οικονομίες
ΕΔΔΠΧΑ 9: Επανεκτίμηση των ενσωματωμένων παραγώγων
ΕΔΔΠΧΑ 10: Ενδιάμεση οικονομική αναφορά και απομείωση
ΕΔΔΠΧΠ 12: Συμφωνίες παραχώρησης του δικαιώματος παροχής υπηρεσιών
ΕΔΔΠΧΑ 13: Προγράμματα πιστότητας πελατών
ΕΔΔΠΧΑ 14: ΔΛΠ 19 – Το όριο σε ένα περιουσιακό στοιχείο καθορισμένων παροχών, οι ελάχιστες κεφαλαιακές υποχρεώσεις και οι αλληλεπιδράσεις τους
ΕΔΔΠΧΑ 15: Συμβάσεις για την Κατασκευή Ακινήτων
ΕΔΔΠΧΑ 16: Αντισταθμίσεις μιας Καθαρής Επένδυσης σε Εκμετάλλευση Εξωτερικού
ΕΔΔΠΧΠ 17: Κατανομές μη ρευστών στοιχείων ενεργητικού στους ιδιοκτήτες
ΕΔΔΠΧΑ 18: Μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων από πελάτες
ΕΔΔΠΧΑ 19: Εξόφληση χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων με συμμετοχικούς τίτλους
ΕΔΔΠΧΑ 20: Κόστος αποκάλυψης στη φάση της παραγωγής ορυχείου επιφανείας
ΕΔΔΠΧΑ 21: Εισφορές
ΕΔΔΠΧΑ 22: Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και προκαταβολές
ΕΔΔΠΧΑ 23: Αβεβαιότητα σχετικά με χειρισμούς του Φόρου Εισοδήματος
SIC-7: Εισαγωγή του ευρώ
SIC-10: Κρατική υποστήριξη-Καμία ειδική σχέση με επιχειρηματικές δραστηριότητες
SIC-15: Λειτουργικές μισθώσεις - Κίνητρα
SIC-25: Φόροι εισοδήματος - Μεταβολές στο φορολογικό καθεστώς μιας οικονομικής οντότητας ή των μετοχών της
SIC-27: Εκτίμηση της ουσίας των συναλλαγών που συνεπάγονται τον νομικό τύπο της μίσθωσης
SIC-29: Γνωστοποίηση - Συμφωνίες για την παραχώρηση του δικαιώματος παροχής υπηρεσιών
SIC-31: Έσοδα - Πράξεις ανταλλαγής που αφορούν υπηρεσίες διαφήμισης
SIC-32: Άυλα περιουσιακά στοιχεία - Κόστος δικτυακού τόπου
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1260/2008 της Επιτροπής της 10ης Δεκεμβρίου 2008 (Μ1)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1261/2008 της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2008 (Μ2)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1262/2008 της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2008 (Μ3)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1263/2008 της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2008 (Μ4)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1274/2008 της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2008 (Μ5)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 53/2009 της Επιτροπής της 21ης Ιανουαρίου 2009 (Μ6)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 69/2009 της Επιτροπής της 23ης Ιανουαρίου 2009 (Μ7)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 70/2009 της Επιτροπής της 23ης Ιανουαρίου 2009 (Μ8)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 254/2009 της Επιτροπής της 25ης Μαρτίου 2009 (Μ9)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 460/2009 της Επιτροπής της 4ης Ιουνίου 2009 (Μ10)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 494/2009 της Επιτροπής της 3 Ιουνίου 2009 (M11)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 495/2009 της Επιτροπής της 3ης Ιουνίου 2009 (M12)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 636/2009 της Επιτροπής της 22ας Ιουλίου 2009 (M13)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 824/2009 της Επιτροπής της 9ης Σεπτεμβρίου 2009 (M14)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 839/2009 της Επιτροπής της 15ης Σεπτεμβρίου 2009 (M15)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1136/2009 της Επιτροπής της 25ης Νοεμβρίου 2009 (M16)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1142/2009 της Επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2009 (M17)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1164/2009 της Επιτροπής της 27ης Νοεμβρίου 2009 (M18)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1165/2009 της Επιτροπής της 27ης Νοεμβρίου 2009 (M19)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1171/2009 της Επιτροπής της 30ής Νοεμβρίου 2009 (M20)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1293/2009 της Επιτροπής της 23ης Δεκεμβρίου 2009 (M21)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 243/2010 της Επιτροπής της 23ης Μαρτίου 2010 (M22)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 244/2010 της Επιτροπής της 23ης Μαρτίου 2010 (M23)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 550/2010 της Επιτροπής της 23ης Ιουνίου 2010 (M24)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 574/2010 της Επιτροπής της 30ής Ιουνίου 2010 (M25)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 632/2010 της Επιτροπής της 19ης Ιουλίου 2010 (M26)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 633/2010 της Επιτροπής της 19ης Ιουλίου 2010 (M27)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 662/2010 της Επιτροπής της 23ης Ιουλίου 2010 (M28)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 149/2011 της Επιτροπής της 18ης Φεβρουαρίου 2011 (M29)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1205/2011 της Επιτροπής της 22ας Νοεμβρίου 2011 (M30)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 475/2012 της Επιτροπής της 5ης Ιουνίου 2012 (M31)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1254/2012 της επιτροπής, της 11ης Δεκεμβρίου 2012 (M32)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1255/2012 της Επιτροπής της 11ης Δεκεμβρίου 2012 (M33)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1256/2012 της Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 2012 (M34)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 183/2013 της Επιτροπής της 4ης Μαρτίου 2013 (M35)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 301/2013 της Επιτροπής της 27ης Μαρτίου 2013 (M36)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 313/2013 της Επιτροπής της 4ης Απριλίου 2013 (M37)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1174/2013 της Επιτροπής της 20ής Νοεμβρίου 2013 (M38)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1374/2013 της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 2013 (M39)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1375/2013 της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 2013 (M40)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 634/2014 της Επιτροπής της 13ης Ιουνίου 2014 (M41)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1361/2014 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2014 (M42)
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/28 της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2014 (M43)
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/29 της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2014 (M44)
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2113 της Επιτροπής της 23ης Νοεμβρίου 2015 (Μ45)
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2173 της Επιτροπής της 24ης Νοεμβρίου 2015 (Μ46)
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2231 της Επιτροπής της 2ας Δεκεμβρίου 2015 (Μ47)
Κανονισμός (EE) 2015/2343 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2015 (Μ48)
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2406 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2015 (Μ49)
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2441 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2015 (Μ50)
Λογιστής - Φοροτεχνικός
Παράταση προθεσμιών σε περίπτωση ασθένειας, τοκετού ή θανάτου λογιστή φοροτεχνικού (Ν. 5042/2023, Άρθρο 67)
Άσκηση επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού (Ν. 2515/1997, Άρθρο 1)
Ρυθμίσεις θεμάτων λογιστών - φοροτεχνικών (Ν. 2873/2000, Άρθρο 38)
Περί του επαγγέλματος του Λογιστή - Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του (Π.Δ. 340/1998)
Κώδικας Δεοντολογίας Λογιστών Φοροτεχνικών (Απ. 57088/ΔΙΟΕ-1033/18-12-2013)
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές - Έλεγχος χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Φορολογικό Πιστοποιητικό (Ν. 4174/2013, Άρθρο 65Α)
Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου (Ν. 4449/2017)
Ρυθμίσεις ελέγχου χρηματοοικονομικών καταστάσεων (ν. 4336/2015, Άρθρο 2, Παρ. Α, Υποπαρ. Α.1)
Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών (Ν. 3693/2008)
Υπηρεσίες Υπουργείου Οικονομικών
Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών (Π.Δ. 142/2017)
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Ν. 4389/2016, Άρθρα 1 - 43)
Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος (Ν. 4512/2018, Άρθρα 381 - 394)
Μισθολόγιο, ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και άλλες επείγουσες διατάξεις (Ν. 4778/2021)
Κανονισμός λειτουργίας Δ.Ο.Υ. (Π.Δ. 16/1989)
Αναδιοργάνωση υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών (Ν.2343/1995)
ΣΔΟΕ Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας (Π.Δ. 85/2005)
Οργάνωση συστήματος ελέγχου περί του Κρατικού Προϋπολογισμού κ.λπ. (Ν. 3492/2006)
Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών (Π.Δ. 111/2014)
Ασφαλιστική - Εργατική Νομοθεσία
Ν. 5053/2023 (ΦΕΚ A 158 - 26.09.2023) Για την ενίσχυση της εργασίας - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1152 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 - Απλοποίηση ψηφιακών διαδικασιών και ενίσχυση της Κάρτας Εργασίας - Αναβάθμιση της επιχειρησιακής λειτουργίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και της Επιθεώρησης Εργασίας.
Ν. 5078/2023 (ΦΕΚ A 211 - 20.12.2023) Αναμόρφωση επαγγελματικής ασφάλισης, εξορθολογισμός ασφαλιστικής νομοθεσίας, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, σύστημα διορισμού και προσλήψεων των εκπαιδευτικών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και λοιπές διατάξεις.
Π.Δ. 80/2022 (ΦΕΚ Α 222 - 4.12.2022) Κώδικας Ατομικού Εργατικού Δικαίου
Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος (Ν. 4387/2016)
Ν. 4807/2021 (ΦΕΚ A 96 - 11.06.2021) Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.
Ν. 4808/2021 (ΦΕΚ A’ 101/19.06.2021) Για την Προστασία της Εργασίας - Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» - Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας - Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τo Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις.
Ν. 4826/2021 (ΦΕΚ A 160 - 07.09.2021) Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη Νέα Γενιά: εισαγωγή κεφαλαιοποιητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών στην επικουρική ασφάλιση, ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.
ΕΦΚΑ - Ασφαλιστικές εισφορές αμειβόμενων με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλος κτήσης - πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης) (Ν. 4509/2017, Άρθρο 55)
Βιβλίο Ημερησίων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού σε αγροτικές εργασίες και αλιεία (Ν. 4485/2017, Άρθρο 109)
Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης (Ν. 3996/2011)
Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και της λειτουργίας του Ι.Κ.Α. (Ν. 2972/2001)
Καταστατικό του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.) (Π.Δ. 258/2005)
Ν. 4892/2022 (ΦΕΚ A 28 - 22.02.2022) Εκσυγχρονισμός του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες επείγουσες διατάξεις.
Ν. 4670/2020 (ΦΕΚ A 43 - 28.02.2020) Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις.
Ν. 4680/2020 (ΦΕΚ A 72 - 23.03.2020) Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2016 για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών (Ι.Ε.Σ.Π.) και άλλες διατάξεις.
Ν. 4488/2017 (ΦΕΚ A 137 / 13-09-2017) Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις.
Ν. 4921/2022 (ΦΕΚ A 75 - 18.04.2022) Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις.
Aσφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις (Ν. 4554/2018)
Ν. 4997/2022 (ΦΕΚ A 219 - 25.11.2022) Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις.
Ν. 4756/2020 (ΦΕΚ A 235 - 26.11.2020) Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων.
Οργανισμός Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης: e-Ε.Φ.Κ.Α. (Π.Δ. 8/2019)
Κώδικας νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων (Ν. 3850/2010)
Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α’ 74/19.05.2017) Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις.
Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ Α 115/15-07-2010) Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις
Ν. 3513/2006 (ΦΕΚ Α 265/5-12-2006) Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις.
Ποινικό. Νομιμοποίηση Εσόδων, Ξέπλυμα χρήματος
Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) (Ν. 4557/2018)
Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας - Τροποποίηση του ν. 4557/2018 - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1673 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου, επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης και άλλες επείγουσες διατάξεις (Ν. 4816/2021)
Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (Ν. 3691/2008)
Πτωχευτικός Κώδικας
Πτωχευτικός Κώδικας. Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών (Ν. 4738/2020)
Πτωχευτικός Κώδικας (Ν. 3588/2007)
Ρύθμιση Οφειλών
Πλαίσιο ρύθμισης οφειλών (Άρθρα 1 - 13, ν. 5036/2023)
Ν. 4714/2020 (ΦΕΚ Α 148/31-7-2020) Πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ - Συνεισφορά δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων με εμπράγματες εξασφαλίσεις στην κύρια κατοικία για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊου COVID-19
Ν. 3869/2010 (ΦΕΚ Α 130 - 03.08.2010) Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις
Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ A 73 - 17.05.2019) Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις.
Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων (Ν. 4469/2017)
Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση και ασφαλιστικών θεμάτων (Ν. 4321/2015)
Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση (Ν. 4305/2014, Άρθρο 51)
Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ν. 4305/2014, Άρθρο 54)
Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών (Ν. 4152/2013, Άρθρο πρώτο, Παρ. Α, Υποπαρ. Α.1, 2)
Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών (Ν. 3888/2010, Άρθρο 14)
Διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο (Ν. 2648/1998)
Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα, διατάξεις για την επεξεργασία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς (Ν. 3816/2010)
Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας
Όλες οι συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας
Πόθεν έσχες
Ν. 5026/2023 (ΦΕΚ A 45 - 28.02.2023) Υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) και οικονομικών συμφερόντων - Ρυθμίσεις για την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας - Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις.
Ν. 4571/2018 (ΦΕΚ Α’ 186/30.10.2018) Επείγουσες ρυθμίσεις για την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και άλλες διατάξεις.
Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ Α 309/31.12.2003) Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων.
Διαχείριση της κρίσης του κορωνοϊού
Ν. 4876/2021 (ΦΕΚ A 251 - 23.12.2021) Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις.
Ν. 4790/2021 (ΦΕΚ A 48 - 31.03.2021) Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητήματα.
Ν. 4764/2020 (ΦΕΚ A 256 - 23.12.2020) Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Oργανισμούς Tοπικής Aυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.
Ν. 4722/2020 (ΦΕΚ Α 177 - 15.09.2020): Κύρωση: α) της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και β) της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και άλλες διατάξεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλων επειγόντων ζητημάτων.
Ν. 4690/2020 (ΦΕΚ A 104 - 30.05.2020) Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις.
Ν. 4684/2020 (ΦΕΚ A 86 - 25.04.2020) Κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 75) και άλλες διατάξεις.
Ν. 4683/2020 (ΦΕΚ Α 83/10-4-2020) Κύρωση της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68) και άλλες διατάξεις.
Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ A 76 - 03.04.2020) Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις.
Ν. 4681/2020 (ΦΕΚ A 74 - 27.03.2020) Κύρωση της από 10.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις επίταξης ακινήτων για την αποφυγή διακινδύνευσης της δημόσιας τάξης και υγείας» (Α΄ 28) και της από 2.3.2020 Π.Ν.Π. «Αναστολή της υποβολής αιτήσεων χορήγησης ασύλου» (Α΄ 45) και άλλες διατάξεις.
Π.Ν.Π. (ΦΕΚ A 87 - 30.05.2021) Θέσπιση, περιεχόμενο και διαδικασία έκδοσης Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19.
Π.Ν.Π. (ΦΕΚ A’ 161/22.08.2020) Έκτακτα μέτρα για την ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων, τη στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προς αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη στήριξη των πλημμυροπαθών της Εύβοιας που επλήγησαν κατά τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020.
Π.Ν.Π. (ΦΕΚ A’ 157/10.08.2020) Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α 90 - 01.05.2020) Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα.
Π.Ν.Π. (ΦΕΚ A 84 - 13.04.2020) Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.
Π.Ν.Π. (ΦΕΚ A 75 - 30.03.2020) Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις
Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α 68 - 20.03.2020) Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης.
Π.Ν.Π. (ΦΕΚ A 64 - 14.03.2020) Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
Π.Ν.Π. (ΦΕΚ A 55 - 11.03.2020) Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.
Π.Ν.Π. (ΦΕΚ A 42 - 25.02.2020) Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού.
Φυσικές καταστροφές
Ν. 4797/2021 (ΦΕΚ A 66 - 23.04.2021) Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεομηνίες, επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη της οικονομίας, συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός και συνταξιοδοτική ρύθμιση και λοιπές επείγουσες διατάξεις
Ν. 4728/2020 (ΦΕΚ A 186 - 29.09.2020) Επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των καταστροφικών συνεπειών από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός», περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.
Π.Ν.Π. (ΦΕΚ A 143 - 13.08.2021) Έκτακτα μέτρα για την αποτελεσματική προστασία και την ταχεία αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 2021 και συναφείς διατάξεις.
Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’ 149/10.08.2018) Επείγοντα μέτρα για την εκτέλεση πράξεων κατεδάφισης και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018.
Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’ 138/26.07.2018) Έκτακτα μέτρα για τη στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018.
Προώθηση ηλεκτρονικών συναλλαγών (συναλλαγές με κάρτα)
Μέτρα για την προώθηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών (Ν. 4446/2016, Άρθρα 62-67)
Ηλεκτροκίνηση
Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις (Ν. 4710/2020)
Κοινωνικές παροχές
Επίδομα Στέγασης (Ν. 4472/2017, Άρθρο 3)
Επίδομα γέννησης και λοιπές διατάξεις (Ν. 4659/2020)
Διανομή Κοινωνικού Μερίσματος έτους 2019 (Ν. 4646/2019, άρθρο 85)
Διανομή Κοινωνικού Μερίσματος και άλλες διατάξεις (Ν. 4501/2017)
Βραχυχρόνια εκμίσθωση ακινήτων
Βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού. Ν. 4446/2016, Άρθρο 111
Δικηγόροι
Κώδικας Δικηγόρων (Ν. 4194/2013)
Δικηγορικές εταιρείες (Π.Δ. 81/2005)
Δικηγορικές εταιρείες (Π.Δ. 518/1989)
Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (Ν. 4640/2019)
Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών και λοιπές διατάξεις (Ν. 4938/2022)
Κώδικας δικαστικών υπαλλήλων και λοιπές επείγουσες διατάξεις (Ν. 4798/2021)
Συμβολαιογράφοι
Κώδικας Συμβολαιογράφων (Ν. 2830/2000)
Συμβολαιογραφικές Εταιρείες (Π.Δ. 284/1993)
Μηχανικοί
Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα (Π.Δ. 99/2018)
Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις (Ν. 4821/2021)
Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις (Ν. 4759/2020)
Ιατρικές - Φαρμακευτικές Εταιρείες
Ιδιωτικοί Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) (Π.Δ. 84/2001)
Ν. 5041/2023 (ΦΕΚ A’ 87/08.04.2023) Φαρμακευτικοί Σύλλογοι - Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος - Ινστιτούτο Φαρμακευτικών Επιστημονικών Ερευνών και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.
Οργάνωση και προδιαγραφές λειτουργίας φαρμακαποθήκης (Π.Δ. 88/2004)
Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις (Ν. 4600/2019)
Μεταφορικές επιχειρήσεις
Οδικές εμπορευματικές μεταφορές. Φ.Δ.Χ. (Ν. 3887/2010).
Ν. 5054/2023 (ΦΕΚ A 159 - 28.09.2023) Κύρωση του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Σύμβασης επί του Συμβολαίου για τη Διεθνή Μεταφορά Εμπορευμάτων Οδικώς (CMR) σχετικά με το Ψηφιακό Δελτίο Παράδοσης.
Χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές (Ν. 4093/2012, Άρθρο πρώτο, Παρ. ΙΕ)
Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας (N. 4455/2017)
Διεθνή μεταφορά εμπορευμάτων οδικώς (C.M.R.) (Ν. 559/1977)
Συνδυασμένες εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ των Κρατών - Μελών (Π.Δ. 431/1995)
Κ.Τ.Ε.Λ. Οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία. Τεχνικός έλεγχος οχημάτων. Ασφάλεια χερσαίων μεταφορών (Ν. 2963/2001)
Πρόσβαση στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών (Π.Δ. 346/2001)
Ασφαλιστικές επιχειρήσεις
Ν. 4364/2016 (ΦΕΚ Α 13/5-2-2016): Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης και άλλες διατάξεις
Αγρότες - Αγροτικοί συνεταιρισμοί
Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις (Ν. 4673/2020)
Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις (Ν. 4384/2016)
Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις (Ν. 2810/2000)
Θεσμικό πλαίσιο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηματικότητα του αγροτικού κόσμου − Οργάνωση της εποπτείας του Κράτους. (Ν. 4015/2011)
Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Ν. 3874/2010)
Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων και λοιπές διατάξεις (Ν. 4792/2021).
Διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις (Ν. 4492/2017)
Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις (Ν. 4423/2016)
Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις (Ν. 4282/2014)
Ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα και άλλες διατάξεις (Ν. 4691/2020)
Αστικοί Συνεταιρισμοί
Αστικοί συνεταιρισµοί (Ν. 1667/1986)
Τουριστικές επιχειρήσεις
Πρότυποι Τουριστικοί Προορισμοί Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού, Ιαματικές Πηγές Ελλάδας και άλλες ρυθμίσεις για την ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης (Ν. 4875/2021)
Ειδικές μορφές τουρισμού, διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη και άλλες διατάξεις (Ν. 4688/2020)
Θεματικός τουρισμός – Ειδικές μορφές τουρισμού – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης – Στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις (Ν. 4582/2018)
Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού (Ν. 4276/2014)
Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις (Ν. 4179/2013)
Αεροπορικές επιχειρήσεις
Ν. 4579/2018 (ΦΕΚ Α’ 201/03.12.2018) Υποχρεώσεις αερομεταφορέων σχετικά με τα αρχεία επιβατών - προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία (ΕΕ) 2016/681 και άλλες διατάξεις.
ΟΣΕΚΑ, ΑΕΔΑΚ, Αμοιβαία κεφάλαια. Επενδυτικές επιχειρήσεις
Θέματα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις (Ν. 3371/2005)
Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ) (Ν. 4099/2012)
Ομολογιακά δάνεια, τιτλοποίηση απαιτήσεων και απαιτήσεων από ακίνητα (Ν. 3156/2003)
Φορολογικές ρυθμίσεις, αμοιβαία κεφάλαια, συμπλήρωση της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις (Ν. 2954/2001)
Ανώνυμες εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (Ν. 3606/2007)
Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις (Ν. 4514/2018)
Ανώνυμες εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών (Ν. 2367/1995)
Αμοιβαία Κεφάλαια Ακίνητης Περιουσίας - Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία και άλλες διατάξεις (Ν. 2778/1999)
Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία
Ν. 4430/2016 (ΦΕΚ Α 205/31-10-2016) Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις
Κοινωφελείς Περιουσίες. Σχολάζουσες Κληρονομιές
Εθνικά κληροδοτήματα. Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών (Ν. 4182/2013)
Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών
Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών (Ν. 4446/2016, Άρθρα 57-61)
Περαιώσεις
Εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών. Περαίωση. (Ν. 3888/2010)
Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων (Ν. 3259/2004)
Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Ν. 4624/2019 (ΦΕΚ A 137 - 29.08.2019) Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις.
Ν. 3471/2006 (ΦΕΚ A 133 - 28.06.2006) Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997
Αστικός Κώδικας
Αστικός Κώδικας
Δημόσιες Συμβάσεις
Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ A 36 - 09.03.2021) Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.
Κώδικας Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Ν. 4727/2020 (ΦΕΚ Α 184 - 23.09.2020) Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.
Κανονισμοί, Οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης
Οδηγία του Συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 2011 σχετικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς το οποίο ισχύει για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρείες
Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 815/2012 της Επιτροπής της 13ης Σεπτεμβρίου 2012 για τον καθορισμό των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 του Συμβουλίου όσον αφορά τα ειδικά καθεστώτα για μη εγκατεστημένους υποκείμενους στο φόρο οι οποίοι παρέχουν τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε μη υποκείμενους στο φόρο (EE L 249 της 14.9.2012, σ. 3)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 967/2012 του Συμβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 2012 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 282/2011 όσον αφορά τα ειδικά καθεστώτα για μη εγκατεστημένους υποκείμενους στον φόρο οι οποίοι παρέχουν τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε μη υποκείμενους στον φόρο
Εκτελεστικός Κανονισμός (EE) αριθ. 1042/2013 του Συμβουλίου της 7ης Οκτωβρίου 2013 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 282/2011 όσον αφορά τον τόπο παροχής υπηρεσιών
Οδηγία 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2013/34/ΕΕ
Ποινικός Κώδικας. Κώδικας Ποινικής Δικονομίας
Ποινικός Κώδικας (N. 4619/2019)
Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (Ν.4620/2019)
Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και άλλες επείγουσες διατάξεις (N. 4855/2021)
Ν. 5090/2024 (ΦΕΚ A 30 - 23.02.2024) Παρεμβάσεις στον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για την επιτάχυνση και την ποιοτική αναβάθμιση της ποινικής δίκης - Εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου για την πρόληψη και την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας
Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας, Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας
Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας (Ν. 2717/1999)
Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999)
Δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης, στα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια και στο Ελεγκτικό Συνέδριο και άλλες διατάξεις. (Ν. 4239/2014)
Ελεγκτικό Συνέδριο
Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ν. 4820/2021)
Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις (Ν. 4700/2020)
Σύνταγμα
Σύνταγμα