Φορολογική Νομοθεσία

Η πληρέστερη βάση φορολογικής, λογιστικής και εμπορικής νομοθεσίας στη βάση νομοθεσίας του Forin.gr.

Η βάση νομοθεσίας του Forin.gr, με πλεονεκτήματά όπως:

 • την αξιόπιστη και υπεύθυνη πληροφόρηση
 • την ταχύτητα ενημέρωσης και
 • την τεχνολογική καινοτομία,

είναι ο απόλυτος νομοθετικός σας σύμβουλος και εγγυητής της εγκυρότητας της επαγγελματικής σας γνώμης.

Αναλυτικά, η βάση νομοθεσίας του Forin.gr περιλαμβάνει:

 • Το σύνολο της φορολογικής, λογιστικής και εμπορικής νομοθεσίας
 • Άμεση, σωστή και υπεύθυνη κωδικοποίηση
 • Πρωτοποριακό σύστημα νομοθετικών ενοτήτων. Ο αναγνώστης δεν ψάχνει τον αριθμό του νόμου, αλλά οδηγείται σε αυτόν από το αντικείμενο για το οποίο ενδιαφέρεται.
 • Ευανάγνωστο κείμενο νόμου με τονισμένα σημεία (bold) για να δημιουργούνται κρίσιμα σημεία ενδιαφέροντος
 • Ευκολία παρακολούθησης των αλλαγών της νομοθεσίας. Πρωτοποριακό σύστημα κωδικοποίησης με σημειώσεις εντός του κειμένου, παράθεση των προϊσχυουσών διατάξεων, δυνατότητα σύγκρισης προγενέστερης/ισχύουσας έκδοσης κ.α.
 • Γρήγορη αναζήτηση και έξυπνη ευρετηρίαση σε όλο το εύρος της φορολογικής τράπεζας
 • Διασύνδεση της νομοθεσίας με σχετικές διατάξεις άλλων νομοθετημάτων, υπουργικές αποφάσεις/εγκυκλίους/δημοσιευμένες ατομικές λύσεις κ.α.
 • Εύκολος μηχανισμός πλοήγησης στα άρθρα των νόμων
 • Δυνατότητα προσθήκης σημειώσεων του χρήστη στα άρθρα των νόμων
 • Δυνατότητα δημιουργίας φακέλου «αγαπημένων» νόμων του χρήστη
 • Δυνατότητα προσθήκης συντομεύσεων για την άμεση μετάβαση σε άρθρα/παραγράφους των νόμων, με ιδιαίτερο, για εσάς, ενδιαφέρον
Δείτε αναλυτικά την νομοθεσία που περιλαμβάνεται
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν. 4308/2014)
Συσχετισμός σχεδίου λογαριασμών ΕΛΠ με ΕΓΛΣ (Ν. 4308/2014)
Οδηγία 2013/34/EE σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών
Μέτρα για την προώθηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών (Ν. 4446/2016, Άρθρα 62-67)
Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (ΕΓΛΣ) (Π.Δ. 1123/1980)
Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών
Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών (Ν. 4446/2016, Άρθρα 57-61)
Φορολογία Εισοδήματος
Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013) που ισχύει για εισοδήματα από 1.1.2014
Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 2238/1994) που ισχύει για εισοδήματα μέχρι 31.12.2013
Πολυμερής Συμφωνία Αρμόδιων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών και διατάξεις εφαρμογής (Ν. 4428/2016)
Διοικητική συνεργασία των κρατών - μελών της Ε.Ε. στο τομέα της φορολογίας, ρύθμιση θεμάτων ΕΛΤΕ και άλλες διατάξεις (Ν. 4170/2013)
Βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού. Ν. 4446/2016, Άρθρο 111
Αυτοέλεγχος Επιχειρήσεων (Ν. 3296/2004, Άρθρα 13 - 17)
Συντελεστές απόσβεσης (για χρήσεις που άρχισαν πριν την 1.1.2013) (Π.Δ. 299/2003)
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
Κώδικας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) (Ν. 2859/2000)
Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας
Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, Φορολογικές Κυρώσεις
Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.). Έλεγχος, προσαυξήσεις, πρόστιμα (Ν. 4174/2013)
Κώδικας Φορολογικών Κυρώσεων (Κ.Φ.Κ.). Διοικητική και Ποινική φορολογική νομοθεσία. (Ν. 2523/1997)
Ποινικό αδίκημα μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο και τρίτους (Ν. 1882/1990, Άρθρο 25)
Κ.Φ.Α.Σ, Κ.Β.Σ, Ταμειακές Μηχανές
Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Ν. 4093/2012, Παρ. Ε, Υποπαρ. Ε1)
Φ.Τ.Μ./ Φορολογικοί Μηχανισμοί (Ν. 1809/1988)
Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) (Π.Δ. 186/1992)
Κανόνες διαφάνειας στις σχέσεις μέσων ενημέρωσης - διαφημιστών - διαφημιζομένων (Ν. 2328/1995, Άρθρο 12)
Φορολογία Ακινήτων
Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) (Ν. 4223/2013, Άρθρα 1 - 13, 59)
Ε9, Φόρος Αυτόματου Υπερτιμήματος, Τέλος Συναλλαγής Ακινήτων (Ν. 3427/2005)
Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτων (Φ.Μ.Α.) (Ν.1587/1950)
Απαλλαγή από το Φ.Μ.Α. της πρώτης κατοικίας (Ν. 1078/1980, Άρθρο 1)
Αντικειμενικός προσδιορισμός αξίας ακινήτων (κτισμάτων και γης) (Ν. 1249/1982, Άρθρα 41, 41α)
Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων (Ε.Ε.Τ.Α.) (Ν. 4152/2013, Άρθρο πρώτο, Παρ. Α, Υποπαρ. Α.7)
Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) (Ν. 4021/2011, Άρθρο 53)
Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) (Ν. 2130/1993, Άρθρο 24)
Ειδικός Φόρος επί των ακινήτων (Εξωχώριες (offshore) εταιρείες) (Ν.3091/2002, Άρθρα 15-17, 30)
Αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων των επιχειρήσεων (Ν. 2065/1992, Άρθρα 20-27)
Φόρος ακίνητης περιουσίας (Φ.Α.Π.) (Ν. 3842/2010, Άρθρα 27 - 50, 92)
Ενιαίο Τέλος Ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ.) (Ν. 3634/2008, Άρθρα 5-19, 36)
Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π.) (Ν. 2459/1997, Άρθρα 21-35, 40)
Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, Δημόσιο Λογιστικό
Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) (Ν.Δ. 356/1974)
Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ). Δημόσιο λογιστικό. (Ν. 4270/2014)
Δημόσιο Λογιστικό (Ν. 2362/1995)
Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.) (Ν. 3429/2005)
Κώδικας Κληρονομιών και Δωρεών
Κώδικας Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια (Ν. 2961/2001)
Τελωνειακός Κώδικας
Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας (Ν. 2960/2001)
Δασμολογική και στατιστική ονοματολογία. Κοινό Δασμολόγιο. Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1101/2014 της Επιτροπής της 16ης Οκτωβρίου 2014.
Ασφαλιστική Νομοθεσία
Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ Α 85/12-5-2016) Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις.
Π.Δ. 258/2005 (ΦΕΚ Α 316/28-12-2005) Καταστατικό του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.).
Ν. 2972/2001 (ΦΕΚ Α 291/27-12-2001) Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και της λειτουργίας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις
Βιβλίο Ημερησίων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού σε αγροτικές εργασίες και αλιεία (Ν. 4485/2017, Άρθρο 109)
Εμπορική Νομοθεσία Εταιρειών (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ κ.λπ.)
Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α 297) Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας.
Κώδικας Ανωνύμων Εταιρειών (Ν. 2190/1920)
Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227/06.12.2016) Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις
Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ Α 230/7-12-2016) Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις.
Κώδικας Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ν. 3190/1955)
Νομοθεσία εμπορική για Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Κοινοπραξίες. Βελτίωση επιχειρηματικού Περιβάλλοντος. Σήματα. Μεσίτες Ακινήτων. Θέματα ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας. (Ν. 4072/2012)
Διαδικασίες σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών (Ν. 3853/2010)
Αστικοί συνεταιρισµοί (Ν. 1667/1986)
Ανώνυμες εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (Ν. 3606/2007)
Ν. 4099/2012 (ΦΕΚ Α 250/20-12-2012) Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, Οδηγία 2009/65/ΕΚ. Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των Οδηγιών 2010/ 78/ ΕΕ, 2010/73/ΕΕ, 2011/96/ΕΕ, 2009/133/ ΕΚ, 2004/ 113/ΕΚ. Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία. Μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) 1338/2001 και (ΕΕ) 1210/2010 περί προστασίας του ευρώ και άλλες διατάξεις.
Ανώνυμες εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών (Ν. 2367/1995)
Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού (Ν. 4276/2014)
Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ Α 173/08-08-2013) Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις
Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας (Ν. 4262/2014)
Αναπτυξιακοί Νόμοι
Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή. (Ν. 3908/2011)
Ν. 4399/2016 (ΦΕΚ Α 117 - 22.06.2016) Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις.
Ν. 3777/2009 (ΦΕΚ Α 127/28-7-2009) Διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών και άλλες διατάξεις
Έλεγχος επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στους ν. 3299/2004 (Α' 261) και ν.3908/2011 (Α' 83) από Πιστοποιημένους Φορείς (Π.Δ. 35/2014)
Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση. (Ν. 3299/2004)
Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (Ν. 3389/2005)
Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής - αντικειμενικοποίηση του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις. (Ν. 3220/2004)
Επενδύσεις στην ποντοπόρο ναυτιλία μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (Ν. 2843/2000, Άρθρα 10-24, 38)
Φορολογικό καθεστώς συγχωνεύσεων, διασπάσεων, εισφοράς ενεργητικού και ανταλλαγής τίτλων μεταξύ εταιριών διαφορετικών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις. (Ν. 2578/1998)
Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις (Ν. 2166/1993)
Παροχή φορολογικών κινήτρων για τη συγχώνευση ή μετατροπή επιχειρήσεων προς δημιουργία μεγάλων οικονομικών μονάδων (Ν.Δ. 1297/1972)
Εγκατάσταση στην Ελλάδα αλλοδαπών εμποροβιομηχανικών εταιρειών (Α.Ν. 89/1967)
Περί συμπληρώσεως του Α.Ν 89/1967 "περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι Αλλοδαπών Εμποροβιομηχανικών Εταιρειών" (Α.Ν. 378/1967)
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
ΔΛΠ 1: Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων (αναθεωρημένο το 2007)
ΔΛΠ 2: Αποθέματα
ΔΛΠ 7: Κατάσταση των Ταμειακών Ροών
ΔΛΠ 8: Λογιστικές πολιτικές, μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων και λάθη
ΔΛΠ 10: Γεγονότα μετά την Περίοδο Αναφοράς
ΔΛΠ 11: Συμβάσεις κατασκευής
ΔΛΠ 12: Φόροι εισοδήματος
ΔΛΠ 16: Ενσώματα πάγια
ΔΛΠ 17: Μισθώσεις
ΔΛΠ 18: Έσοδα
ΔΛΠ 19: Παροχές σε εργαζομένους
ΔΛΠ 20: Λογιστική των κρατικών επιχορηγήσεων και γνωστοποίηση της κρατικής υποστήριξης
ΔΛΠ 21: Οι επιδράσεις μεταβολών των τιμών συναλλάγματος
ΔΛΠ 23: Κόστος Δανεισμού (αναθεωρημένο το 2007)
ΔΛΠ 24: Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών
ΔΛΠ 26: Λογιστικός χειρισμός και παρουσίαση των προγραμμάτων παροχών εξόδου από την υπηρεσία
ΔΛΠ 27: Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις
ΔΛΠ 28: Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες
ΔΛΠ 29: Παρουσίαση οικονομικών στοιχείων σε υπερπληθωριστικές οικονομίες
ΔΛΠ 32: Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση
ΔΛΠ 33: Κέρδη ανά μετοχή
ΔΛΠ 34: Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά
ΔΛΠ 36: Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων
ΔΛΠ 37: Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία
ΔΛΠ 38: Άυλα περιουσιακά στοιχεία
ΔΛΠ 39: Χρηματοοικονομικά μέσα: αναγνώριση και επιμέτρηση, με εξαίρεση ορισμένες διατάξεις που αφορούν τη λογιστική αντιστάθμισης του κινδύνου
ΔΛΠ 40: Επενδύσεις σε ακίνητα
ΔΛΠ 41: Γεωργία
ΔΠΧΑ 1: Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς
ΔΠΧΑ 2: Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών
ΔΠΧΑ 3: Συνενώσεις επιχειρήσεων
ΔΠΧΑ 4: Ασφαλιστήρια συμβόλαια
ΔΠΧΑ 5: Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες
ΔΠΧΑ 6: Έρευνα και αξιολόγηση ορυκτών πόρων
ΔΠΧΑ 7: Χρηματοοικονομικά μέσα: γνωστοποιήσεις
ΔΠΧΑ 8: Λειτουργικοί τομείς
ΔΠΧΑ 10: Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
ΔΠΧΑ 11: Σχήματα υπό κοινό έλεγχο
ΔΠΧΑ 12: Γνωστοποίηση συμμετοχών σε άλλες οντότητες
ΔΠΧΑ 13: Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας
ΕΔΔΠΧΑ 1: Μεταβολές σε υφιστάμενες υποχρεώσεις παροπλισμού, αποκατάστασης και συναφείς υποχρεώσεις
ΕΔΔΠΧΑ 2: Μετοχές μελών σε συνεταιριστικές οικονομικές οντότητες και παρόμοια μέσα
ΕΔΔΠΧΑ 4: Προσδιορισμός του εάν μια συμφωνία εμπεριέχει μίσθωση
ΕΔΔΠΧΑ 5: Δικαιώματα συμμετοχών σε ταμεία παροπλισμού, αποκατάστασης και περιβαλλοντικής εξυγίανσης
ΕΔΔΠΧΑ 6: Υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή σε συγκεκριμένη αγορά — Απόβλητα ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού
ΕΔΔΠΧΑ 7: Εφαρμογή της προσέγγισης της επαναδιατύπωσης βάσει του ΔΛΠ 29 Χρηματοοικονομική αναφορά σε υπερπληθωριστικές οικονομίες
ΕΔΔΠΧΑ 9: Επανεκτίμηση των ενσωματωμένων παραγώγων
ΕΔΔΠΧΑ 10: Ενδιάμεση οικονομική αναφορά και απομείωση
ΕΔΔΠΧΠ 12: Συμφωνίες παραχώρησης του δικαιώματος παροχής υπηρεσιών
ΕΔΔΠΧΑ 13: Προγράμματα πιστότητας πελατών
ΕΔΔΠΧΑ 14: ΔΛΠ 19 – Το όριο σε ένα περιουσιακό στοιχείο καθορισμένων παροχών, οι ελάχιστες κεφαλαιακές υποχρεώσεις και οι αλληλεπιδράσεις τους
ΕΔΔΠΧΑ 15: Συμβάσεις για την Κατασκευή Ακινήτων
ΕΔΔΠΧΑ 16: Αντισταθμίσεις μιας Καθαρής Επένδυσης σε Εκμετάλλευση Εξωτερικού
ΕΔΔΠΧΠ 17: Κατανομές μη ρευστών στοιχείων ενεργητικού στους ιδιοκτήτες
ΕΔΔΠΧΑ 18: Μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων από πελάτες
ΕΔΔΠΧΑ 19: Εξόφληση χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων με συμμετοχικούς τίτλους
ΕΔΔΠΧΑ 20: Κόστος αποκάλυψης στη φάση της παραγωγής ορυχείου επιφανείας
SIC-7: Εισαγωγή του ευρώ
SIC-10: Κρατική υποστήριξη-Καμία ειδική σχέση με επιχειρηματικές δραστηριότητες
SIC-15: Λειτουργικές μισθώσεις - Κίνητρα
SIC-25: Φόροι εισοδήματος - Μεταβολές στο φορολογικό καθεστώς μιας οικονομικής οντότητας ή των μετοχών της
SIC-27: Εκτίμηση της ουσίας των συναλλαγών που συνεπάγονται τον νομικό τύπο της μίσθωσης
SIC-29: Γνωστοποίηση - Συμφωνίες για την παραχώρηση του δικαιώματος παροχής υπηρεσιών
SIC-31: Έσοδα - Πράξεις ανταλλαγής που αφορούν υπηρεσίες διαφήμισης
SIC-32: Άυλα περιουσιακά στοιχεία - Κόστος δικτυακού τόπου
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1260/2008 της Επιτροπής της 10ης Δεκεμβρίου 2008 (Μ1)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1261/2008 της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2008 (Μ2)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1262/2008 της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2008 (Μ3)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1263/2008 της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2008 (Μ4)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1274/2008 της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2008 (Μ5)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 53/2009 της Επιτροπής της 21ης Ιανουαρίου 2009 (Μ6)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 69/2009 της Επιτροπής της 23ης Ιανουαρίου 2009 (Μ7)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 70/2009 της Επιτροπής της 23ης Ιανουαρίου 2009 (Μ8)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 254/2009 της Επιτροπής της 25ης Μαρτίου 2009 (Μ9)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 460/2009 της Επιτροπής της 4ης Ιουνίου 2009 (Μ10)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 494/2009 της Επιτροπής της 3 Ιουνίου 2009 (M11)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 495/2009 της Επιτροπής της 3ης Ιουνίου 2009 (M12)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 636/2009 της Επιτροπής της 22ας Ιουλίου 2009 (M13)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 824/2009 της Επιτροπής της 9ης Σεπτεμβρίου 2009 (M14)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 839/2009 της Επιτροπής της 15ης Σεπτεμβρίου 2009 (M15)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1136/2009 της Επιτροπής της 25ης Νοεμβρίου 2009 (M16)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1142/2009 της Επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2009 (M17)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1164/2009 της Επιτροπής της 27ης Νοεμβρίου 2009 (M18)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1165/2009 της Επιτροπής της 27ης Νοεμβρίου 2009 (M19)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1171/2009 της Επιτροπής της 30ής Νοεμβρίου 2009 (M20)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1293/2009 της Επιτροπής της 23ης Δεκεμβρίου 2009 (M21)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 243/2010 της Επιτροπής της 23ης Μαρτίου 2010 (M22)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 244/2010 της Επιτροπής της 23ης Μαρτίου 2010 (M23)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 550/2010 της Επιτροπής της 23ης Ιουνίου 2010 (M24)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 574/2010 της Επιτροπής της 30ής Ιουνίου 2010 (M25)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 632/2010 της Επιτροπής της 19ης Ιουλίου 2010 (M26)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 633/2010 της Επιτροπής της 19ης Ιουλίου 2010 (M27)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 662/2010 της Επιτροπής της 23ης Ιουλίου 2010 (M28)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 149/2011 της Επιτροπής της 18ης Φεβρουαρίου 2011 (M29)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1205/2011 της Επιτροπής της 22ας Νοεμβρίου 2011 (M30)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 475/2012 της Επιτροπής της 5ης Ιουνίου 2012 (M31)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1254/2012 της επιτροπής, της 11ης Δεκεμβρίου 2012 (M32)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1255/2012 της Επιτροπής της 11ης Δεκεμβρίου 2012 (M33)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1256/2012 της Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 2012 (M34)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 183/2013 της Επιτροπής της 4ης Μαρτίου 2013 (M35)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 301/2013 της Επιτροπής της 27ης Μαρτίου 2013 (M36)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 313/2013 της Επιτροπής της 4ης Απριλίου 2013 (M37)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1174/2013 της Επιτροπής της 20ής Νοεμβρίου 2013 (M38)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1374/2013 της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 2013 (M39)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1375/2013 της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 2013 (M40)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 634/2014 της Επιτροπής της 13ης Ιουνίου 2014 (M41)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1361/2014 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2014 (M42)
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/28 της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2014 (M43)
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/29 της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2014 (M44)
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2113 της Επιτροπής της 23ης Νοεμβρίου 2015 (Μ45)
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2173 της Επιτροπής της 24ης Νοεμβρίου 2015 (Μ46)
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2231 της Επιτροπής της 2ας Δεκεμβρίου 2015 (Μ47)
Κανονισμός (EE) 2015/2343 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2015 (Μ48)
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2406 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2015 (Μ49)
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2441 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2015 (Μ50)
Ρύθμιση Οφειλών
Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση και ασφαλιστικών θεμάτων (Ν. 4321/2015)
Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων (Ν. 4469/2017)
Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση (Ν. 4305/2014, Άρθρο 51)
Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ν. 4305/2014, Άρθρο 54)
Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών (Ν. 4152/2013, Άρθρο πρώτο, Παρ. Α, Υποπαρ. Α.1, 2)
Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών (Ν. 3888/2010, Άρθρο 14)
Διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο (Ν. 2648/1998)
Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα, διατάξεις για την επεξεργασία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς (Ν. 3816/2010)
Κώδικας Τελών Χαρτοσήμου
Κώδικας Νόμων Τελών Χαρτοσήμου (Κ.Ν.Τ.Χ). (Π.Δ. της 28.7.1931)
Φορολογία Πλοίων
Φορολογία πλοίων (Ν. 27/1975)
Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής και άλλες διατάξεις. (Ν.3182/2003)
Εισφορά σε εταιρίες του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (Α'77) (Ν. 4111/2013, Άρθρο 43)
Οικειοθελής Παροχή των μελών της Ναυτιλιακής Κοινότητας (Ν. 4301/2014, Άρθρο 42)
Οικονομική παροχή της Ναυτιλιακής Κοινότητας για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης της χώρας (Ν. 4223/2013, Άρθρο 14)
Τέλος παραμονής και πλόων (Τ.Π.Π.) πλοίων αναψυχής και μικρών σκαφών (Ν. 4211/2013, Άρθρο 13)
Περί της Ναυτικής Εταιρείας (Ν. 959/1979)
Ειδικές φορολογίες
Τέλος Επιτηδεύματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων (Ν. 3986/2011, Άρθρο 31)
Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης Φυσικών Προσώπων (Ν. 3986/2011, Άρθρο 29)
Φόρος Πολυτελούς Διαβίωσης (Ν. 4111/2013, Άρθρο 44)
Ειδικός Φόρος Πολυτελείας Χωρών της ΕΕ και Εγχωρίως Παραγομένων Ειδών (Ν. 3833/2010, Άρθρο 17)
Τέλος Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας και Τέλος Καρτοκινητής Τηλεφωνίας (Ν. 2579/1998, Άρθρο 12)
Φόρος Ασφαλίστρων (Ν. 3492/2006, Άρθρο 29)
Φόρος στη συγκέντρωση κεφαλαίων (Ν. 1676/1986, Άρθρα 17-31)
Ειδικός φόρος τηλεοπτικών διαφημίσεων (Ν. 3845/2010, Άρθρο 5 § 12)
Δήλωση ακινησίας οχημάτων. Ν. 2367/1953, Άρθρο 22.
Φόρος εισιτηρίων κινηματογράφου (Ν. 1731/1987, Άρθρα 60, 64)
Φόρος διαμονής (Ν. 4389/2016, Άρθρο 53)
Τέλος στη συνδρομητική τηλεόραση (Ν. 4389/2016, Άρθρο 54)
Τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας (Ν. 4389/2016, Άρθρο 55)
Τέλη κυκλοφορίας (Ν. 2948/2001, Άρθρο 20)
Καταβολή τελών κυκλοφορίας. Έλεγχος οφειλών από τα τέλη κυκλοφορίας και κατά τη μεταβίβαση αυτοκίνητων οχημάτων. Πρόστιμα. (Ν. 4093/2012, Άρθρο 1, Υποπαρ. Ε7)
Φορολογία μεταβίβασης αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης (Ν. 2579/1998, Άρθρο 10)
Τέλη άδειας οχημάτων. Τέλη μεταβίβασης αυτοκίνητου οχήματος (Ν. 2873/2000, Άρθρα 26, 27)
Φορολογία τηλεοπτικών διαφημίσεων και μισθωμάτων δρομώνων ίππων (Ν. 1326/1983, Άρθρο 15)
Ποινικό. Νομιμοποίηση Εσόδων, Ξέπλυμα χρήματος
Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (Ν. 3691/2008)
Υπηρεσίες Υπουργείου Οικονομικών
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Ν. 4389/2016, Άρθρα 1 - 43)
Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών (Π.Δ. 111/2014)
Κανονισμός λειτουργίας Δ.Ο.Υ. (Π.Δ. 16/1989)
Αναδιοργάνωση υπηρεσιών του ΥΠ.ΟΙΚ. (Ν.2343/1995)
ΣΔΟΕ Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας (Π.Δ. 85/2005)
Οργάνωση συστήματος ελέγχου περί του Κρατικού Προϋπολογισμού κ.λπ. (Ν. 3492/2006)
Λογιστής - Φοροτεχνικός
Άσκηση επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού (Ν. 2515/1997, Άρθρο 1)
Ρυθμίσεις θεμάτων λογιστών - φοροτεχνικών (Ν. 2873/2000, Άρθρο 38)
Κώδικας Δεοντολογίας Λογιστών Φοροτεχνικών (Απ. 57088/ΔΙΟΕ-1033/18-12-2013)
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
Φορολογικό Πιστοποιητικό (Ν. 4174/2013, Άρθρο 65Α)
Ν. 4449/2017 (ΦΕΚ Α’ 7/24.01.2017) Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις.
Ρυθμίσεις ελέγχου χρηματοοικονομικών καταστάσεων (ν. 4336/2015, Άρθρο 2, Παρ. Α, Υποπαρ. Α.1)
Ν. 3693/2008 (ΦΕΚ Α 174/25-08-2008) Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις.
Δικηγόροι
Κώδικας Δικηγόρων (Ν. 4194/2013)
Δικηγορικές εταιρείες (Π.Δ. 81/2005)
Δικηγορικές εταιρείες (Π.Δ. 518/1989)
Συμβολαιογράφοι
Κώδικας Συμβολαιογράφων (Ν. 2830/2000)
Συμβολαιογραφικές Εταιρείες (Π.Δ. 284/1993)
Ιατρικές - Φαρμακευτικές Εταιρείες
Ιδιωτικοί Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) (Π.Δ. 84/2001)
Π.Δ. 88/2004 (ΦΕΚ Α 68/3.3.2004) Οργάνωση και προδιαγραφές λειτουργίας φαρμακαποθήκης.
Ασφαλιστικές επιχειρήσεις
Ν. 4364/2016 (ΦΕΚ Α 13/5-2-2016): Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης και άλλες διατάξεις
Μεταφορικές επιχειρήσεις
Οδικές εμπορευματικές μεταφορές. Φ.Δ.Χ. (Ν. 3887/2010).
Χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές (Ν. 4093/2012, Άρθρο πρώτο, Παρ. ΙΕ)
Διεθνή μεταφορά εμπορευμάτων οδικώς (C.M.R.) (Ν. 599/1977)
Συνδυασμένες εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ των Κρατών - Μελών (Π.Δ. 431/1995)
Κ.Τ.Ε.Λ. Οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία. Τεχνικός έλεγχος οχημάτων. Ασφάλεια χερσαίων μεταφορών (Ν. 2963/2001)
Πρόσβαση στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών (Π.Δ. 346/2001)
Αγροτικοί συνεταιρισμοί
Ν. 4492/2017 (ΦΕΚ Α’ 156/18.10.2017) Διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις.
Θεσμικό πλαίσιο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηματικότητα του αγροτικού κόσμου − Οργάνωση της εποπτείας του Κράτους. (Ν. 4015/2011)
Ν. 4384/2016 (ΦΕΚ Α 78/26-4-2016) Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις.
Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις (Ν. 2810/2000)
Ν. 4423/2016 (ΦΕΚ Α' 182/27.09.2016) Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις.
Ν. 4282/2014 (ΦΕΚ Α 182/29-8-2014) Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις.
Περαιώσεις
Εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών. Περαίωση. (Ν. 3888/2010)
Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων (Ν. 3259/2004)
Πτωχευτικός Κώδικας
Ν. 3588/2007 (ΦΕΚ Α 153/10-07-2007) Πτωχευτικός Κώδικας
Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας, Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας
Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας (Ν. 2717/1999)
Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999)
Δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης, στα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια και στο Ελεγκτικό Συνέδριο και άλλες διατάξεις. (Ν. 4239/2014)
Κοινωφελείς Περιουσίες. Σχολάζουσες Κληρονομιές
Εθνικά κληροδοτήματα. Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών (Ν. 4182/2013)
Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας
Όλες οι συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας
Αστικός Κώδικας
Αστικός Κώδικας
Σύνταγμα
Σύνταγμα