Φορολογική Νομοθεσία

Η πληρέστερη βάση φορολογικής, λογιστικής και εμπορικής νομοθεσίας στη βάση νομοθεσίας του Forin.gr.

Η βάση νομοθεσίας του Forin.gr, με πλεονεκτήματά όπως:

 • την αξιόπιστη και υπεύθυνη πληροφόρηση
 • την ταχύτητα ενημέρωσης και
 • την τεχνολογική καινοτομία,

είναι ο απόλυτος νομοθετικός σας σύμβουλος και εγγυητής της εγκυρότητας της επαγγελματικής σας γνώμης.

Αναλυτικά, η βάση νομοθεσίας του Forin.gr περιλαμβάνει:

 • Το σύνολο της φορολογικής, λογιστικής και εμπορικής νομοθεσίας
 • Άμεση, σωστή και υπεύθυνη κωδικοποίηση
 • Πρωτοποριακό σύστημα νομοθετικών ενοτήτων. Ο αναγνώστης δεν ψάχνει τον αριθμό του νόμου, αλλά οδηγείται σε αυτόν από το αντικείμενο για το οποίο ενδιαφέρεται.
 • Ευανάγνωστο κείμενο νόμου με τονισμένα σημεία (bold) για να δημιουργούνται κρίσιμα σημεία ενδιαφέροντος
 • Ευκολία παρακολούθησης των αλλαγών της νομοθεσίας. Πρωτοποριακό σύστημα κωδικοποίησης με σημειώσεις εντός του κειμένου, παράθεση των προϊσχυουσών διατάξεων, δυνατότητα σύγκρισης προγενέστερης/ισχύουσας έκδοσης κ.α.
 • Γρήγορη αναζήτηση και έξυπνη ευρετηρίαση σε όλο το εύρος της φορολογικής τράπεζας
 • Διασύνδεση της νομοθεσίας με σχετικές διατάξεις άλλων νομοθετημάτων, υπουργικές αποφάσεις/εγκυκλίους/δημοσιευμένες ατομικές λύσεις κ.α.
 • Εύκολος μηχανισμός πλοήγησης στα άρθρα των νόμων
 • Δυνατότητα προσθήκης σημειώσεων του χρήστη στα άρθρα των νόμων
 • Δυνατότητα δημιουργίας φακέλου «αγαπημένων» νόμων του χρήστη
 • Δυνατότητα προσθήκης συντομεύσεων για την άμεση μετάβαση σε άρθρα/παραγράφους των νόμων, με ιδιαίτερο, για εσάς, ενδιαφέρον
Δείτε αναλυτικά την νομοθεσία που περιλαμβάνεται
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν. 4308/2014)
Συσχετισμός σχεδίου λογαριασμών ΕΛΠ με ΕΓΛΣ (Ν. 4308/2014)
Οδηγία 2013/34/EE σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών
Μέτρα για την προώθηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών (Ν. 4446/2016, Άρθρα 62-67)
Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (ΕΓΛΣ) (Π.Δ. 1123/1980)
Φορολογία Εισοδήματος
Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013) που ισχύει για εισοδήματα από 1.1.2014
Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 2238/1994) που ισχύει για εισοδήματα μέχρι 31.12.2013
Πολυμερής Συμφωνία Αρμόδιων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών και διατάξεις εφαρμογής (Ν. 4428/2016)
Διοικητική συνεργασία των κρατών - μελών της Ε.Ε. στο τομέα της φορολογίας, ρύθμιση θεμάτων ΕΛΤΕ και άλλες διατάξεις (Ν. 4170/2013)
Βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού. Ν. 4446/2016, Άρθρο 111
Οδηγία 2009/133/ εκ του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς το εφαρμοστέο στις συγχωνεύσεις, διασπάσεις, μερικές διασπάσεις, εισφορές ενεργητικού και ανταλλαγές μετοχών που αφορούν εταιρείες διαφορετικών κρατών μελών καθώς και με τη μεταφορά της καταστατικής έδρας μιας SE ή μιας SCE από ένα κράτος μέλος σε άλλο
Αυτοέλεγχος Επιχειρήσεων (Ν. 3296/2004, Άρθρα 13 - 17)
Συντελεστές απόσβεσης (για χρήσεις που άρχισαν πριν την 1.1.2013) (Π.Δ. 299/2003)
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
Κώδικας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) (Ν. 2859/2000)
Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας
Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, Φορολογικές Κυρώσεις
Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.). Έλεγχος, προσαυξήσεις, πρόστιμα (Ν. 4174/2013)
Ευθύνη οργάνων της Φορολογικής Διοίκησης για τον προσδιορισμό και την είσπραξη των δημοσίων εσόδων (Ν. 4342/2015, Άρθρο 61)
Κώδικας Φορολογικών Κυρώσεων (Κ.Φ.Κ.). Διοικητική και Ποινική φορολογική νομοθεσία. (Ν. 2523/1997)
Ποινικό αδίκημα μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο και τρίτους (Ν. 1882/1990, Άρθρο 25)
Κ.Φ.Α.Σ, Κ.Β.Σ, Ταμειακές Μηχανές
Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Ν. 4093/2012, Παρ. Ε, Υποπαρ. Ε1)
Φ.Τ.Μ./ Φορολογικοί Μηχανισμοί (Ν. 1809/1988)
Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) (Π.Δ. 186/1992)
Κανόνες διαφάνειας στις σχέσεις μέσων ενημέρωσης - διαφημιστών - διαφημιζομένων (Ν. 2328/1995, Άρθρο 12)
Φορολογία Ακινήτων
Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) (Ν. 4223/2013, Άρθρα 1 - 13, 59)
Ε9, Φόρος Αυτόματου Υπερτιμήματος, Τέλος Συναλλαγής Ακινήτων (Ν. 3427/2005)
Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτων (Φ.Μ.Α.) (Ν.1587/1950)
Απαλλαγή από το Φ.Μ.Α. της πρώτης κατοικίας (Ν. 1078/1980, Άρθρο 1)
Αντικειμενικός προσδιορισμός αξίας ακινήτων (κτισμάτων και γης) (Ν. 1249/1982, Άρθρα 41, 41α)
Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων (Ε.Ε.Τ.Α.) (Ν. 4152/2013, Άρθρο πρώτο, Παρ. Α, Υποπαρ. Α.7)
Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) (Ν. 4021/2011, Άρθρο 53)
Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) (Ν. 2130/1993, Άρθρο 24)
Ειδικός Φόρος επί των ακινήτων (Εξωχώριες (offshore) εταιρείες) (Ν.3091/2002, Άρθρα 15-17, 30)
Αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων των επιχειρήσεων (Ν. 2065/1992, Άρθρα 20-27)
Φόρος ακίνητης περιουσίας (Φ.Α.Π.) (Ν. 3842/2010, Άρθρα 27 - 50, 92)
Ενιαίο Τέλος Ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ.) (Ν. 3634/2008, Άρθρα 5-19, 36)
Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π.) (Ν. 2459/1997, Άρθρα 21-35, 40)
Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, Δημόσιο Λογιστικό
Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) (Ν.Δ. 356/1974)
Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ). Δημόσιο λογιστικό. (Ν. 4270/2014)
Δημόσιο Λογιστικό (Ν. 2362/1995)
Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.) (Ν. 3429/2005)
Κώδικας Κληρονομιών και Δωρεών
Κώδικας Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια (Ν. 2961/2001)
Τελωνειακός Κώδικας
Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας (Ν. 2960/2001)
Δασμολογική και στατιστική ονοματολογία. Κοινό Δασμολόγιο. Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1101/2014 της Επιτροπής της 16ης Οκτωβρίου 2014.
Ασφαλιστική Νομοθεσία
Ν. 4509/2017 (ΦΕΚ ΦΕΚ Α 201/22-12-2017) ΕΦΚΑ - Ασφαλιστικές εισφορές αμειβόμενων με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλος κτήσης - πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης)
Ν. 4578/2018 (ΦΕΚ Α’ 200/03.12.2018) Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις.
Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ Α 85/12-5-2016) Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις.
Π.Δ. 258/2005 (ΦΕΚ Α 316/28-12-2005) Καταστατικό του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.).
Ν. 2972/2001 (ΦΕΚ Α 291/27-12-2001) Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και της λειτουργίας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις
Βιβλίο Ημερησίων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού σε αγροτικές εργασίες και αλιεία (Ν. 4485/2017, Άρθρο 109)
Εμπορική Νομοθεσία Εταιρειών (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ κ.λπ.)
Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α 297) Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας.
Κώδικας Ανωνύμων Εταιρειών (Ν. 2190/1920)
Ν. 4541/2018 (ΦΕΚ A 93 - 31.05.2018) Τροποποίηση του ν. 3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και άλλες διατάξεις.
Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ Α’ 104/13.06.2018) Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών.
Ν. 4601/2019 (ΦΕΚ Α’ 44/09.03.2019) Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις.
Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227/06.12.2016) Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις
Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ Α 230/7-12-2016) Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις.
Κώδικας Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ν. 3190/1955)
Νομοθεσία εμπορική για Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Κοινοπραξίες. Βελτίωση επιχειρηματικού Περιβάλλοντος. Σήματα. Μεσίτες Ακινήτων. Θέματα ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας. (Ν. 4072/2012)
Διαδικασίες σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών (Ν. 3853/2010)
Αστικοί συνεταιρισµοί (Ν. 1667/1986)
Ανώνυμες εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (Ν. 3606/2007)
Ν. 4099/2012 (ΦΕΚ Α 250/20-12-2012) Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, Οδηγία 2009/65/ΕΚ. Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των Οδηγιών 2010/ 78/ ΕΕ, 2010/73/ΕΕ, 2011/96/ΕΕ, 2009/133/ ΕΚ, 2004/ 113/ΕΚ. Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία. Μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) 1338/2001 και (ΕΕ) 1210/2010 περί προστασίας του ευρώ και άλλες διατάξεις.
Ανώνυμες εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών (Ν. 2367/1995)
Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού (Ν. 4276/2014)
Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ Α 173/08-08-2013) Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις
Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας (Ν. 4262/2014)
Αναπτυξιακοί Νόμοι
Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή. (Ν. 3908/2011)
Ν. 4399/2016 (ΦΕΚ Α 117 - 22.06.2016) Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις.
Ν. 3777/2009 (ΦΕΚ Α 127/28-7-2009) Διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών και άλλες διατάξεις
Έλεγχος επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στους ν. 3299/2004 (Α' 261) και ν.3908/2011 (Α' 83) από Πιστοποιημένους Φορείς (Π.Δ. 35/2014)
Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση. (Ν. 3299/2004)
Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (Ν. 3389/2005)
Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής - αντικειμενικοποίηση του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις. (Ν. 3220/2004)
Επενδύσεις στην ποντοπόρο ναυτιλία μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (Ν. 2843/2000, Άρθρα 10-24, 38)
Φορολογικό καθεστώς συγχωνεύσεων, διασπάσεων, εισφοράς ενεργητικού και ανταλλαγής τίτλων μεταξύ εταιριών διαφορετικών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις. (Ν. 2578/1998)
Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις (Ν. 2166/1993)
Παροχή φορολογικών κινήτρων για τη συγχώνευση ή μετατροπή επιχειρήσεων προς δημιουργία μεγάλων οικονομικών μονάδων (Ν.Δ. 1297/1972)
Εγκατάσταση στην Ελλάδα αλλοδαπών εμποροβιομηχανικών εταιρειών (Α.Ν. 89/1967)
Περί συμπληρώσεως του Α.Ν 89/1967 "περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι Αλλοδαπών Εμποροβιομηχανικών Εταιρειών" (Α.Ν. 378/1967)
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
ΔΛΠ 1: Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων (αναθεωρημένο το 2007)
ΔΛΠ 2: Αποθέματα
ΔΛΠ 7: Κατάσταση των Ταμειακών Ροών
ΔΛΠ 8: Λογιστικές πολιτικές, μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων και λάθη
ΔΛΠ 10: Γεγονότα μετά την Περίοδο Αναφοράς
ΔΛΠ 11: Συμβάσεις κατασκευής
ΔΛΠ 12: Φόροι εισοδήματος
ΔΛΠ 16: Ενσώματα πάγια
ΔΛΠ 17: Μισθώσεις
ΔΛΠ 18: Έσοδα
ΔΛΠ 19: Παροχές σε εργαζομένους
ΔΛΠ 20: Λογιστική των κρατικών επιχορηγήσεων και γνωστοποίηση της κρατικής υποστήριξης
ΔΛΠ 21: Οι επιδράσεις μεταβολών των τιμών συναλλάγματος
ΔΛΠ 23: Κόστος Δανεισμού (αναθεωρημένο το 2007)
ΔΛΠ 24: Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών
ΔΛΠ 26: Λογιστικός χειρισμός και παρουσίαση των προγραμμάτων παροχών εξόδου από την υπηρεσία
ΔΛΠ 27: Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις
ΔΛΠ 28: Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες
ΔΛΠ 29: Παρουσίαση οικονομικών στοιχείων σε υπερπληθωριστικές οικονομίες
ΔΛΠ 32: Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση
ΔΛΠ 33: Κέρδη ανά μετοχή
ΔΛΠ 34: Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά
ΔΛΠ 36: Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων
ΔΛΠ 37: Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία
ΔΛΠ 38: Άυλα περιουσιακά στοιχεία
ΔΛΠ 39: Χρηματοοικονομικά μέσα: αναγνώριση και επιμέτρηση, με εξαίρεση ορισμένες διατάξεις που αφορούν τη λογιστική αντιστάθμισης του κινδύνου
ΔΛΠ 40: Επενδύσεις σε ακίνητα
ΔΛΠ 41: Γεωργία
ΔΠΧΑ 1: Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς
ΔΠΧΑ 2: Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών
ΔΠΧΑ 3: Συνενώσεις επιχειρήσεων
ΔΠΧΑ 4: Ασφαλιστήρια συμβόλαια
ΔΠΧΑ 5: Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες
ΔΠΧΑ 6: Έρευνα και αξιολόγηση ορυκτών πόρων
ΔΠΧΑ 7: Χρηματοοικονομικά μέσα: γνωστοποιήσεις
ΔΠΧΑ 8: Λειτουργικοί τομείς
ΔΠΧΑ 10: Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
ΔΠΧΑ 11: Σχήματα υπό κοινό έλεγχο
ΔΠΧΑ 12: Γνωστοποίηση συμμετοχών σε άλλες οντότητες
ΔΠΧΑ 13: Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας
ΕΔΔΠΧΑ 1: Μεταβολές σε υφιστάμενες υποχρεώσεις παροπλισμού, αποκατάστασης και συναφείς υποχρεώσεις
ΕΔΔΠΧΑ 2: Μετοχές μελών σε συνεταιριστικές οικονομικές οντότητες και παρόμοια μέσα
ΕΔΔΠΧΑ 4: Προσδιορισμός του εάν μια συμφωνία εμπεριέχει μίσθωση
ΕΔΔΠΧΑ 5: Δικαιώματα συμμετοχών σε ταμεία παροπλισμού, αποκατάστασης και περιβαλλοντικής εξυγίανσης
ΕΔΔΠΧΑ 6: Υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή σε συγκεκριμένη αγορά — Απόβλητα ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού
ΕΔΔΠΧΑ 7: Εφαρμογή της προσέγγισης της επαναδιατύπωσης βάσει του ΔΛΠ 29 Χρηματοοικονομική αναφορά σε υπερπληθωριστικές οικονομίες
ΕΔΔΠΧΑ 9: Επανεκτίμηση των ενσωματωμένων παραγώγων
ΕΔΔΠΧΑ 10: Ενδιάμεση οικονομική αναφορά και απομείωση
ΕΔΔΠΧΠ 12: Συμφωνίες παραχώρησης του δικαιώματος παροχής υπηρεσιών
ΕΔΔΠΧΑ 13: Προγράμματα πιστότητας πελατών
ΕΔΔΠΧΑ 14: ΔΛΠ 19 – Το όριο σε ένα περιουσιακό στοιχείο καθορισμένων παροχών, οι ελάχιστες κεφαλαιακές υποχρεώσεις και οι αλληλεπιδράσεις τους
ΕΔΔΠΧΑ 15: Συμβάσεις για την Κατασκευή Ακινήτων
ΕΔΔΠΧΑ 16: Αντισταθμίσεις μιας Καθαρής Επένδυσης σε Εκμετάλλευση Εξωτερικού
ΕΔΔΠΧΠ 17: Κατανομές μη ρευστών στοιχείων ενεργητικού στους ιδιοκτήτες
ΕΔΔΠΧΑ 18: Μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων από πελάτες
ΕΔΔΠΧΑ 19: Εξόφληση χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων με συμμετοχικούς τίτλους
ΕΔΔΠΧΑ 20: Κόστος αποκάλυψης στη φάση της παραγωγής ορυχείου επιφανείας
SIC-7: Εισαγωγή του ευρώ
SIC-10: Κρατική υποστήριξη-Καμία ειδική σχέση με επιχειρηματικές δραστηριότητες
SIC-15: Λειτουργικές μισθώσεις - Κίνητρα
SIC-25: Φόροι εισοδήματος - Μεταβολές στο φορολογικό καθεστώς μιας οικονομικής οντότητας ή των μετοχών της
SIC-27: Εκτίμηση της ουσίας των συναλλαγών που συνεπάγονται τον νομικό τύπο της μίσθωσης
SIC-29: Γνωστοποίηση - Συμφωνίες για την παραχώρηση του δικαιώματος παροχής υπηρεσιών
SIC-31: Έσοδα - Πράξεις ανταλλαγής που αφορούν υπηρεσίες διαφήμισης
SIC-32: Άυλα περιουσιακά στοιχεία - Κόστος δικτυακού τόπου
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1260/2008 της Επιτροπής της 10ης Δεκεμβρίου 2008 (Μ1)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1261/2008 της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2008 (Μ2)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1262/2008 της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2008 (Μ3)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1263/2008 της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2008 (Μ4)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1274/2008 της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2008 (Μ5)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 53/2009 της Επιτροπής της 21ης Ιανουαρίου 2009 (Μ6)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 69/2009 της Επιτροπής της 23ης Ιανουαρίου 2009 (Μ7)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 70/2009 της Επιτροπής της 23ης Ιανουαρίου 2009 (Μ8)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 254/2009 της Επιτροπής της 25ης Μαρτίου 2009 (Μ9)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 460/2009 της Επιτροπής της 4ης Ιουνίου 2009 (Μ10)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 494/2009 της Επιτροπής της 3 Ιουνίου 2009 (M11)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 495/2009 της Επιτροπής της 3ης Ιουνίου 2009 (M12)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 636/2009 της Επιτροπής της 22ας Ιουλίου 2009 (M13)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 824/2009 της Επιτροπής της 9ης Σεπτεμβρίου 2009 (M14)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 839/2009 της Επιτροπής της 15ης Σεπτεμβρίου 2009 (M15)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1136/2009 της Επιτροπής της 25ης Νοεμβρίου 2009 (M16)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1142/2009 της Επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2009 (M17)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1164/2009 της Επιτροπής της 27ης Νοεμβρίου 2009 (M18)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1165/2009 της Επιτροπής της 27ης Νοεμβρίου 2009 (M19)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1171/2009 της Επιτροπής της 30ής Νοεμβρίου 2009 (M20)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1293/2009 της Επιτροπής της 23ης Δεκεμβρίου 2009 (M21)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 243/2010 της Επιτροπής της 23ης Μαρτίου 2010 (M22)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 244/2010 της Επιτροπής της 23ης Μαρτίου 2010 (M23)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 550/2010 της Επιτροπής της 23ης Ιουνίου 2010 (M24)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 574/2010 της Επιτροπής της 30ής Ιουνίου 2010 (M25)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 632/2010 της Επιτροπής της 19ης Ιουλίου 2010 (M26)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 633/2010 της Επιτροπής της 19ης Ιουλίου 2010 (M27)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 662/2010 της Επιτροπής της 23ης Ιουλίου 2010 (M28)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 149/2011 της Επιτροπής της 18ης Φεβρουαρίου 2011 (M29)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1205/2011 της Επιτροπής της 22ας Νοεμβρίου 2011 (M30)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 475/2012 της Επιτροπής της 5ης Ιουνίου 2012 (M31)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1254/2012 της επιτροπής, της 11ης Δεκεμβρίου 2012 (M32)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1255/2012 της Επιτροπής της 11ης Δεκεμβρίου 2012 (M33)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1256/2012 της Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 2012 (M34)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 183/2013 της Επιτροπής της 4ης Μαρτίου 2013 (M35)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 301/2013 της Επιτροπής της 27ης Μαρτίου 2013 (M36)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 313/2013 της Επιτροπής της 4ης Απριλίου 2013 (M37)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1174/2013 της Επιτροπής της 20ής Νοεμβρίου 2013 (M38)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1374/2013 της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 2013 (M39)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1375/2013 της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 2013 (M40)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 634/2014 της Επιτροπής της 13ης Ιουνίου 2014 (M41)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1361/2014 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2014 (M42)
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/28 της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2014 (M43)
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/29 της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2014 (M44)
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2113 της Επιτροπής της 23ης Νοεμβρίου 2015 (Μ45)
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2173 της Επιτροπής της 24ης Νοεμβρίου 2015 (Μ46)
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2231 της Επιτροπής της 2ας Δεκεμβρίου 2015 (Μ47)
Κανονισμός (EE) 2015/2343 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2015 (Μ48)
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2406 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2015 (Μ49)
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2441 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2015 (Μ50)
Ρύθμιση Οφειλών
Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση και ασφαλιστικών θεμάτων (Ν. 4321/2015)
Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων (Ν. 4469/2017)
Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση (Ν. 4305/2014, Άρθρο 51)
Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ν. 4305/2014, Άρθρο 54)
Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών (Ν. 4152/2013, Άρθρο πρώτο, Παρ. Α, Υποπαρ. Α.1, 2)
Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών (Ν. 3888/2010, Άρθρο 14)
Διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο (Ν. 2648/1998)
Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα, διατάξεις για την επεξεργασία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς (Ν. 3816/2010)
Κώδικας Τελών Χαρτοσήμου
Κώδικας Νόμων Τελών Χαρτοσήμου (Κ.Ν.Τ.Χ). (Π.Δ. της 28.7.1931)
Φορολογία Πλοίων
Φορολογία πλοίων (Ν. 27/1975)
Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής και άλλες διατάξεις. (Ν.3182/2003)
Εισφορά σε εταιρίες του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (Α'77) (Ν. 4111/2013, Άρθρο 43)
Οικειοθελής Παροχή των μελών της Ναυτιλιακής Κοινότητας (Ν. 4301/2014, Άρθρο 42)
Οικονομική παροχή της Ναυτιλιακής Κοινότητας για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης της χώρας (Ν. 4223/2013, Άρθρο 14)
Τέλος παραμονής και πλόων (Τ.Π.Π.) πλοίων αναψυχής και μικρών σκαφών (Ν. 4211/2013, Άρθρο 13)
Περί της Ναυτικής Εταιρείας (Ν. 959/1979)
Ειδικές φορολογίες
Τέλος Επιτηδεύματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων (Ν. 3986/2011, Άρθρο 31)
Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης Φυσικών Προσώπων (Ν. 3986/2011, Άρθρο 29)
Φόρος Πολυτελούς Διαβίωσης (Ν. 4111/2013, Άρθρο 44)
Ειδικός Φόρος Πολυτελείας Χωρών της ΕΕ και Εγχωρίως Παραγομένων Ειδών (Ν. 3833/2010, Άρθρο 17)
Τέλος Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας και Τέλος Καρτοκινητής Τηλεφωνίας (Ν. 2579/1998, Άρθρο 12)
Φόρος Ασφαλίστρων (Ν. 3492/2006, Άρθρο 29)
Φόρος στη συγκέντρωση κεφαλαίων (Ν. 1676/1986, Άρθρα 17-31)
Ειδικός φόρος τηλεοπτικών διαφημίσεων (Ν. 3845/2010, Άρθρο 5 § 12)
Δήλωση ακινησίας οχημάτων. Ν. 2367/1953, Άρθρο 22.
Φόρος εισιτηρίων κινηματογράφου (Ν. 1731/1987, Άρθρα 60, 64)
Φόρος διαμονής (Ν. 4389/2016, Άρθρο 53)
Τέλος στη συνδρομητική τηλεόραση (Ν. 4389/2016, Άρθρο 54)
Τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας (Ν. 4389/2016, Άρθρο 55)
Τέλη κυκλοφορίας (Ν. 2948/2001, Άρθρο 20)
Καταβολή τελών κυκλοφορίας. Έλεγχος οφειλών από τα τέλη κυκλοφορίας και κατά τη μεταβίβαση αυτοκίνητων οχημάτων. Πρόστιμα. (Ν. 4093/2012, Άρθρο 1, Υποπαρ. Ε7)
Φορολογία μεταβίβασης αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης (Ν. 2579/1998, Άρθρο 10)
Τέλη άδειας οχημάτων. Τέλη μεταβίβασης αυτοκίνητου οχήματος (Ν. 2873/2000, Άρθρα 26, 27)
Φορολογία τηλεοπτικών διαφημίσεων και μισθωμάτων δρομώνων ίππων (Ν. 1326/1983, Άρθρο 15)
Ποινικό. Νομιμοποίηση Εσόδων, Ξέπλυμα χρήματος
Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (Ν. 3691/2008)
Ν. 4557/2018 (ΦΕΚ Α’ 139/30.07.2018) Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις.
Υπηρεσίες Υπουργείου Οικονομικών
Π.Δ. 142/2017 (ΦΕΚ Α 181/23.11.2017) Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών.
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Ν. 4389/2016, Άρθρα 1 - 43)
Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος (Ν. 4512/2018, Άρθρα 381 - 394)
Κανονισμός λειτουργίας Δ.Ο.Υ. (Π.Δ. 16/1989)
Αναδιοργάνωση υπηρεσιών του ΥΠ.ΟΙΚ. (Ν.2343/1995)
ΣΔΟΕ Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας (Π.Δ. 85/2005)
Οργάνωση συστήματος ελέγχου περί του Κρατικού Προϋπολογισμού κ.λπ. (Ν. 3492/2006)
Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών (Π.Δ. 111/2014)
Λογιστής - Φοροτεχνικός
Άσκηση επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού (Ν. 2515/1997, Άρθρο 1)
Ρυθμίσεις θεμάτων λογιστών - φοροτεχνικών (Ν. 2873/2000, Άρθρο 38)
Π.Δ. 54/2018 (ΦΕΚ A 103 - 13.06.2018) Oρισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης.
Π.Δ. 340/1998 (ΦΕΚ A 228 - 06.10.1998) Περί του επαγγέλματος του Λογιστή - Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του
Κώδικας Δεοντολογίας Λογιστών Φοροτεχνικών (Απ. 57088/ΔΙΟΕ-1033/18-12-2013)
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
Φορολογικό Πιστοποιητικό (Ν. 4174/2013, Άρθρο 65Α)
Ν. 4449/2017 (ΦΕΚ Α’ 7/24.01.2017) Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις.
Ρυθμίσεις ελέγχου χρηματοοικονομικών καταστάσεων (ν. 4336/2015, Άρθρο 2, Παρ. Α, Υποπαρ. Α.1)
Ν. 3693/2008 (ΦΕΚ Α 174/25-08-2008) Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις.
Δικηγόροι
Κώδικας Δικηγόρων (Ν. 4194/2013)
Δικηγορικές εταιρείες (Π.Δ. 81/2005)
Δικηγορικές εταιρείες (Π.Δ. 518/1989)
Συμβολαιογράφοι
Κώδικας Συμβολαιογράφων (Ν. 2830/2000)
Συμβολαιογραφικές Εταιρείες (Π.Δ. 284/1993)
Ιατρικές - Φαρμακευτικές Εταιρείες
Ιδιωτικοί Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) (Π.Δ. 84/2001)
Π.Δ. 88/2004 (ΦΕΚ Α 68/3.3.2004) Οργάνωση και προδιαγραφές λειτουργίας φαρμακαποθήκης.
Ασφαλιστικές επιχειρήσεις
Ν. 4364/2016 (ΦΕΚ Α 13/5-2-2016): Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης και άλλες διατάξεις
Μεταφορικές επιχειρήσεις
Οδικές εμπορευματικές μεταφορές. Φ.Δ.Χ. (Ν. 3887/2010).
Χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές (Ν. 4093/2012, Άρθρο πρώτο, Παρ. ΙΕ)
Διεθνή μεταφορά εμπορευμάτων οδικώς (C.M.R.) (Ν. 599/1977)
Συνδυασμένες εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ των Κρατών - Μελών (Π.Δ. 431/1995)
Κ.Τ.Ε.Λ. Οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία. Τεχνικός έλεγχος οχημάτων. Ασφάλεια χερσαίων μεταφορών (Ν. 2963/2001)
Πρόσβαση στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών (Π.Δ. 346/2001)
Αγροτικοί συνεταιρισμοί
Ν. 4492/2017 (ΦΕΚ Α’ 156/18.10.2017) Διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις.
Θεσμικό πλαίσιο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηματικότητα του αγροτικού κόσμου − Οργάνωση της εποπτείας του Κράτους. (Ν. 4015/2011)
Ν. 4384/2016 (ΦΕΚ Α 78/26-4-2016) Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις.
Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις (Ν. 2810/2000)
Ν. 4423/2016 (ΦΕΚ Α' 182/27.09.2016) Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις.
Ν. 4282/2014 (ΦΕΚ Α 182/29-8-2014) Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις.
Περαιώσεις
Εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών. Περαίωση. (Ν. 3888/2010)
Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων (Ν. 3259/2004)
Πτωχευτικός Κώδικας
Ν. 3588/2007 (ΦΕΚ Α 153/10-07-2007) Πτωχευτικός Κώδικας
Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας, Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας
Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας (Ν. 2717/1999)
Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999)
Δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης, στα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια και στο Ελεγκτικό Συνέδριο και άλλες διατάξεις. (Ν. 4239/2014)
Κοινωφελείς Περιουσίες. Σχολάζουσες Κληρονομιές
Εθνικά κληροδοτήματα. Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών (Ν. 4182/2013)
Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας
Όλες οι συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας
Αστικός Κώδικας
Αστικός Κώδικας
Σύνταγμα
Σύνταγμα
Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών
Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών (Ν. 4446/2016, Άρθρα 57-61)