Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Π.Δ. 54/2018

Oρισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης (Π.Δ. 54/2018)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 54 

ΦΕΚ A 103 - 13.06.2018

Oρισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

(α) Τις διατάξεις των άρθρων 156 και 159 του ν. 4270/2014 (Α' 143) όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 10 παρ. 52 και 10 παρ. 55 του ν. 4337/2015 (Α’ 129) αντίστοιχα. 

(β) Τις διατάξεις του άρθρου 2 στοιχ. α’ και γ’ του ν. 3148/2003 (Α’ 136). 

(γ) Την με αριθμ. πρωτ. 2218/27.11.2017 γνωμοδότηση της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ). 

(δ) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98). 

(ε) Την απόφαση του Πρωθυπουργού με αριθ. Υ29/8.10.2015 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β' 2168). 

(στ) Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού από την εφαρμογή του παρόντος π.δ. 

(ζ) Τις με αριθ. 11/2018 και 86/2018 γνωμοδοτήσεις του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας ύστερα από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε: 

Αθήνα, 12 Ιουνίου 2018

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ