Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Κατάλογος εντύπων

Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων

Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1)

Αναλυτική Κατάσταση για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας (Ε2)

Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα (Ε3)

Ε3 - Υποπίνακες

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης (Ε3)

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων

Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων άρθρου 45 ν.4172/2013 (Ν)

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Φ-01.010)

Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Ο.Ε., Ε.Ε., Αστικών, Αφανών ή συμμετοχικών εταιριών, κοινωνιών αστικού δικαίου και κοινοπραξιών (Ε5)

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων ΜΗ κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Φ-01.012)

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων που εφαρμόζουν τα Δ.Λ.Π. (Φ-01.013)

Παρακρατούμενοι φόροι

Δήλωση παρακρατούμενων φόρων από Μισθωτή Εργασία και Συντάξεις (Α. 1099/2019)

Δήλωση Παρακρατούμενων και Προκαταβλητέων Φόρων σε αμοιβές από Επιχειρηματική Δραστηριότητα (Α. 1101/2019)

Δήλωση Παρακρατούμενων και Προκαταβλητέων Φόρων σε αμοιβές από Επιχειρηματική Δραστηριότητα [Δικηγόροι] (Α. 1101/2019)

Δήλωση Απόδοσης Παρακρατούμενων Φόρων από Μερίσματα - Τόκους - Δικαιώματα [Μερίσματα] (Α. 1100/2019)

Δήλωση Απόδοσης Παρακρατούμενων Φόρων από Μερίσματα - Τόκους - Δικαιώματα [Τόκοι] (Α. 1100/2019)

Δήλωση Απόδοσης Παρακρατούμενων Φόρων από Μερίσματα - Τόκους - Δικαιώματα [Δικαιώματα] (Α. 1100/2019)

Δήλωση αυτοτελούς φορολόγησης παρ. 6 άρθρου 8 ν.3299/2004

Δήλωση Απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος εργολάβων, ενοικιαστών δημόσιων κ.λπ. προσόδων, αντιπροσώπων, πρακτόρων, μεσιτών κ.λπ. (Φ-01.019)

Δήλωση Απόδοσης παρακρατούμενου φόρου από εισοδήματα από τόκους (Φ-01.024)

Δήλωση προκαταβλητέου φόρου στις αμοιβές Αρχιτεκτόνων - Μηχανικών (Φ-01.018)

Δήλωση Απόδοσης παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από αποζημιώσεις,δικαιώματα,αμοιβές κλπ. (άρθρ. 13 παρ.6,7 και 8 του ν. 2238/1994) (E178)

Προσωρινή δήλωση Απόδοσης φόρου και τελών χαρτοσήμου που παρακρατούνται από αμοιβές που θεωρούνται εισόδημα από Εμπορικές επιχειρήσεις,από μισθούς και συντάξεις,καθώς και από αμοιβές για υπηρεσίες ελευθερίου επαγγέλματος (Ε511)

Βεβαιώσεις Αποδοχών

Βεβαίωση Αποδοχών ή Συντάξεων (Φ01.042)

Βεβαίωση Αμοιβών από Επιχειρηματική Δραστηριότητα (Φ01.043)

Βεβαίωση Εισοδήματος από τόκους (εκτός τραπεζικών καταθέσεων), Μερίσματα Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο και Δικαιώματα (Φ01.044)

ΦΠΑ

Δήλωση Φ.Π.Α. (Φ2 050)

Ανακεφαλαιωτικός πίνακας - ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παροχών υπηρεσιών - αποθεμάτων στη διάθεση συγκεκριμένου πελάτη σε αλλο κ-μ (Φ4)

Ανακεφαλαιωτικός πίνακας ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών (Φ5)

Αίτηση αναστολής εφαρμογής ΦΠΑ στα ακίνητα (ΦΠΑ300)

Κατάσταση αδιάθετων ακινήτων - Υπόδειγμα ΙΙ Α. 1012/2020

Συμπληρωματική κατάσταση αδιάθετων ακινήτων (ΦΠΑ 300)

Αίτηση επιστροφής ΦΠΑ ή ανάκλησής της (ΦΠΑ 301)

Αίτηση διαγραφής – επιστροφής λόγω υποβολής τροποποιητικής δήλωσης ΦΠΑ (ΦΠΑ 302)

Αίτηση έγκρισης απαλλαγής από το ΦΠΑ με χρήση Ειδικού Διπλότυπου Δελτίου Απαλλαγής και χορήγησης ορίου απαλλαγής (ΦΠΑ 303)

Ειδική δήλωση συναλλαγών σε επενδυτικό χρυσό Υπόδειγμα Ι ΠΟΛ. 1193/2020

Δήλωση - Αίτηση και Αναλυτική Κατάσταση Δικαιολογητικών για την επιστροφή του ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ (ΦΠΑ 304)

Ειδικό έντυπο απεικόνισης προϋπολογιστικού κόστους οικοδομής (ΦΠΑ 305)

Ειδικό έντυπο απεικόνισης απολογιστικού κόστους οικοδομής (ΦΠΑ 306)

Δήλωση Αποθεμάτων Μετάταξης (ΦΠΑ 012)

Εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. (Φ1 009-ΦΠΑ)

Περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. (Για υποκείμενους με Α' κατηγορίας Βιβλία ΚΒΣ) (Φ3 051-ΦΠΑ)

Μητρώο

Υπεύθυνη Δήλωση (Άρθρο 8 Ν.1599/1986) (010)

Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση (Άρθρο 8 Ν.1599/86) (011)

Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση (Άρθρο 8 Ν.1599/86) (012)

Α010 Αίτηση

Α110 Αίτηση Μητρώου

Α100 Αίτηση για χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής

Α501 Αίτηση για τη χορήγηση πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ

Α502 Αίτηση για τη χορήγηση απαλλαγής από τον ΕΦΑ

Ε411 Δήλωση ανείσπρακτων εισοδημάτων από εκμίσθωση/υπεκμίσθωση ακίνητης περιουσίας (ανείσπρακτα ενοίκια)

Δ500 Αίτηση - Δήλωση για τη χορήγηση απαλλαγής,έκπτωσης ή για την επανεκκαθάριστη του ΕΝΦΙΑ

Δ210 Δήλωση απόδοσης ΑΦΜ και μεταβολής ατομικών στοιχείων

Δ211 Δήλωση έναρξης,μεταβολής,διακοπής εργασιών επιχείρησης

Δ212 Δήλωση ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών και TBE υπηρεσιών

Δ213 Δήλωση απενεργοποίησης ΑΦΜ

Μ12 Δήλωση πωλήσεων από απόσταση και παροχών τηλεπικοινωνιακών,ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών (έως και 30-06-2021)

Δήλωση έναρξης εργασιών κοινοτικών υποκειμένων χωρίς εγκατάσταση στην Ελλάδα/Declaration of commencement of activity for taxable persons without establishment in Greece (Αρχείο Word)

Δήλωση μεταβολής – διακοπής/παύσης από μη εγκατεστημένους στην Ελλάδα αλλά σε άλλα κράτη-μέλη/Statement for de-registration and declaration of changes for non-established eu taxable persons (Αρχείο Word)

Έντυπα Φορολογίας Κεφαλαίου

Ε9 Δήλωση στοιχείων ακινήτων

Δήλωση Ειδικού Φόρου επί Ακινήτων

ΦΑΠ ΝΠ Δήλωση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας Νομικών Προσώπων

ΕΤΑΚ ΝΠ Δήλωση Ενιαίου Τέλους Ακινήτων Νομικών Προσώπων

ΕΤΑΚ 2009 ΝΠ ΞΕΝ/ΚΩΝ Δήλωση Ενιαίου Τέλους Ακινήτων Νομικών Προσώπων έτους 2009. Μόνο για Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.

ΦΜΑΠ Δήλωση Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας

Φ.Μ.Α. Δήλωση Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτου

Δήλωση Φόρου Δωρεάς – Γονικής Παροχής

Δήλωση Φόρου Κληρονομιάς

Δήλωση προσδιορισμού φορολογητέας αξίας επιχείρησης (ΠΟΛ 1055/2003)

Δήλωση προσδιορισμού φορολογητέας αξίας μετοχών (ΠΟΛ 1055/2003)

Δήλωση προσδιορισμού φορολογητέας αξίας μεριδίων ΕΠΕ (ΠΟΛ 1055/2003)

Δήλωση Κατάστασης Ακινήτων

Αίτηση για τη χορήγηση πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ (Υπόδειγμα 5 Α.1106/2021)

Αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού υποβολής δήλωσης και καταβολής του φόρου κληρονομιών,δωρεών,γονικών παροχών (Άρθρο 105 Ν. 2961/2001)

Φορολογία Πλοίων

Έντυπο 233 Δήλωση φόρου πλοίου με ελληνική σημαία,που φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.27/1975

Έντυπο 569 Δήλωση φόρου πλοίου με σημαία Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ. πλην ελληνικής,που φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.27/1975

Έντυπο 567 Δήλωση φόρου πλοίου με ελληνική σημαία,που φορολογούνται σύμφωνα με το αρθ. 13 του Ν.Δ. 2687/1953 και με τις διατάξεις του Ν.27/1975

Έντυπο 566 Δήλωση φόρου πλοίου με ξένη σημαία,που φορολογούνται σύμφωνα με το αρθ. 13 του Ν.Δ. 2687/1953 και με τις διατάξεις του Ν.27/1975

Έντυπο Α Δήλωση καταβολής τέλους εκμετάλλευσης αλιευτικών πλοίων (Α/Κ)

Έντυπο Ρ Δήλωση καταβολής τέλους εκμετάλλευσης ρυμουλκών πλοίων (Ρ/Κ)

Υπεύθυνη δήλωση για ρυμουλκά πλοία (Υπόδειγμα 1 A.1201/2020)

Κατάσταση ρυμουλκών πλοίων (Υπόδειγμα 2 A.1201/2020)

Πιστοποιητικό αργίας αλιευτικών πλοίων (Υπόδειγμα 3 A.1192/2021)

Λοιποί φόροι - τέλη

Α200 Αίτηση απόδοσης τελών χαρτοσήμου

Δ600 Δήλωση καταβολής φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίων

Δ601 Δήλωση απόδοσης συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στα μικτά κέρδη στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων

Δ602 Δήλωση απόδοσης ειδικού φόρου πολυτελείας

Δ603 Δήλωση απόδοσης ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων

Δ604 Δήλωση απόδοσης τέλους συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας

Δ605 Δήλωση απόδοσης τέλους στη συνδρομητική τηλεόραση

Δ606 Δήλωση απογραφής ειδικά διασκευασμένων τραπεζιών

Δ620 Δήλωση ακινησίας αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας

Δήλωση απόδοσης φόρου διαμονής

Δήλωση απόδοσης περιβαλλοντικού τέλους

Δήλωση απόδοσης εισφοράς προστασίας του περιβάλλοντος για τα πλαστικά προϊόντα (Υπόδειγμα Α. 1251/2021)

Δήλωση απόδοσης τέλους ανακύκλωσης (Υπόδειγμα Α. 1061/2022)

Δήλωση απόδοσης φόρου ασφαλίστρων (Υπόδειγμα ΠΟΛ 1245/2015)

Δήλωση απόδοσης τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας (Υπόδειγμα Ι Α. 1260/2021)

Δήλωση απόδοσης τέλους καρτοκινητής τηλεφωνίας (Υπόδειγμα ΙΙ Α.1260/2021)

Δήλωση απόδοσης ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ και εισφορά δακοκτονίας (Υπόδειγμα ΠΟΛ 1151/2012)

Υπόδειγμα απόδοσης χαρτοσήμου πινακίων επιταγών (Υπόδειγμα ΠΟΛ 1135/2007)

Έντυπα Ενδοομιλικών Συναλλαγών

Αίτηση προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης

Αίτηση προκαταρκτικής διαβούλευσης

Έντυπα Τελωνείων

Αίτηση REM ή REP

Αίτηση εγκεκριμένου ζυγιστή μπανανών

Αίτηση για χορήγηση άδειας συνολικής εγγύησης

Αίτηση χορήγησης μητρώου ΔΙ.ΠΕ.Ν.Α.Κ. βυτιοφόρων

Αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού καταληλλότητας οχήματος

Τ300 Πιστοποιητικό τακτικής γραμμής θαλασσίων μεταφορών

Αποδεικτικά Επίδοσης

Έκθεση επίδοσης (προσωπικά στον προς ον η επίδοση)

Έκθεση επίδοσης (προς αγνώστου διαμονής)

Έκθεση επίδοσης (σε σύνοικο του προς ον η επίδοση)

Έκθεση επίδοσης (σε συνεταίρο,συνεργάτη ή υπάλληλο του προς ον η επίδοση)

Έκθεση επίδοσης (θυροκόλληση σε περίπτωση άρνησης παραλαβής)

Έκθεση επίδοσης (θυροκόλληση λόγω απουσίας)

Έκθεση επίδοσης (σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου,Δήμο ή Περιφέρεια)

Έκθεση επίδοσης (σε νοσηλευόμενο - φυλακισμένο)

Έντυπα Δικαστικού

Δ2 Αίτηση ρύθμισης διευκόλυνσης

Έντυπα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων

Αίτηση για έκδοση Πιστοποιητικού Φορολογικής Κατοικίας

Έντυπα Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων

Γ401 Αίτηση χορήγησης δανείου

Αίτηση επιστροφής δόσεων

Γ501 2/01 Αίτηση προεξόφλησης συντάξεων

Β112 2/01 Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας

Β201 Αίτηση κανονισμού μερίσματος

Β401 Αλλαγή διευθύνσεως

Β409-1-99 Αίτηση (για διάφορα αιτήματα)

Λοιπά έντυπα

E454 Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρου 81 ν. 2238/1994)

Ε286 Δήλωση απόδοσης φόρου εισοδήματος τελών χαρτοσήμου και εισφοράς ΟΓΑ στις αποζημιώσεις απολυομένων ή των εξερχόμενων της υπηρεσίας μισθωτών κλπ. παρ.1 αρθρ. 14 ν. 2238/1994

Ε16 Δήλωση κατοχής μηχανημάτων έργων

Ε16 2023 Δήλωση κατοχής μηχανημάτων έργων (2023)

Έντυπα Κ.Β.Σ.

Β1 Σημείωμα Κ.Β.Σ. (Θεώρηση,Ακύρωση,Απώλεια βιβλίων και στοιχείων. Τόπος Τήρησης Ενημέρωσης,Αιτήσεις,Γνωστοποιήσεις.)

Β2 Δήλωση έναρξης - μεταβολής - παύσης λειτουργίας Φ.Τ.Μ.