Υπολογισμός Φόρου Εισοδήματος

Φορολογία εισοδήματος Υπολογίστε το φόρο εισοδήματος και την εισφορά αλληλεγγύης

Περιγραφή Ποσό
Αρχικός φόρος κλίμακας
Έκπτωση φόρου (άρθρο 16 ΚΦΕ)
Φόρος εισοδήματος
Εισφορά αλληλεγγύης (άρθρο 43Α ΚΦΕ)
Σύνολο φόρου και εισφοράς αλληλεγγύης
Προκαταβολή φόρου
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ