Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Όροι χρήσης

Η εταιρεία Forin Σταματόπουλος ΙΚΕ (ΑΦΜ 800984582) , διαχειριστής του Forin.gr, προσφέρει τις υπηρεσίες του υπό τους παρακάτω όρους χρήσης τους οποίους ο χρήστης των σελίδων του καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να αποδεχτεί πλήρως προκειμένου να προβεί σε επίσκεψη ή χρήση των σελίδων ή υπηρεσιών του Forin.gr.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Η εγγραφή στις υπηρεσίες του Forin.gr είναι δωρεάν, εκτός εάν ρητώς ορίζεται διαφορετικά. Εφόσον ο χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες του Forin.gr συμφωνεί να παρέχει και να διατηρεί επιμελώς ενημερωμένα, αληθή, ακριβή και έγκυρα τα στοιχεία εγγραφής του.

Τα προσωπικά στοιχεία που απαιτούνται για την εγγραφή των χρηστών είναι το όνομα, το επίθετο και η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) του χρήστη.

Κατόπιν αποδοχής των όρων χρήσης εκ μέρους του χρήστη και ολοκλήρωσης της διαδικασίας εγγραφής που έχει ορίσει το Forin.gr, ο χρήστης μπορεί να συνδεθεί στην ιστοσελίδα forin.gr, χρησιμοποιώντας το λογαριασμό e-mail που δήλωσε και τον κωδικό πρόσβασης.

Οι χρήστες έχουν ακέραιη την ευθύνη για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό το λογαριασμό τους (user account) και οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα το Forin.gr για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτού. Το Forin.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν τα ανωτέρω.

Το Forin.gr διατηρεί επίσης το δικαίωμα να τροποποιεί ή και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι το Forin.gr διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του κωδικού πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στους χρήστες  που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει τους όρους χρήσης.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ - ΣΗΜΑΤΑ

Το σύνολο του περιεχομένου του Forin.gr, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κειμένων, μελετών,  αναλύσεων, συμπερασμάτων, επισημάνσεων, πινάκων,  ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών, των παρεχόμενων εφαρμογών και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία και διέπεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων.

Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, μεταφόρτωση (download ), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Forin.gr.

Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προυπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ' οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Ό,τι άλλο περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες του δικτυακού μας τόπου και αποτελεί κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης και ουδόλως έχει να κάνει με τον δικό μας δικτυακό τόπο. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του Forin.gr.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΧΟΛΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Καθίσταται σαφές και γίνεται αμοιβαίως αποδεκτό ότι, παρόλο που το Forin.gr παρέχει στους χρήστες του την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή και τα μέσα για ανάρτηση ή δημοσίευση περιεχομένου, δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα, ή την ποιότητα του συνόλου του περιεχομένου που αναρτάται από τους χρήστες του στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου. Όλες οι πληροφορίες και όλο το περιεχόμενο οποιασδήποτε μορφής, με οποιοδήποτε τρόπο και αν δημοσιεύεται, παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του προσώπου (φυσικού ή νομικού) από το οποίο το περιεχόμενο προέρχεται.

Ο χρήστης αποδέχεται ότι χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του Forin.gr μπορεί να εκτεθεί σε περιεχόμενο προσβλητικό, ανήθικο ή παράνομο. Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο το Forin.gr, για το περιεχόμενο το οποίο καθίσταται διαθέσιμο από τους χρήστες στις υπηρεσίες του Forin.gr.

Σε περίπτωση πoυ το Forin.gr ειδοποιηθεί ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο προκαλεί ηθική βλάβη ή άλλη ζημία σε τρίτο πρόσωπο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην άμεση διαγραφή του περιεχομένου αυτού και ταυτόχρονα να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη ο οποίος παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης.

Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι το Forin.gr μπορεί να υιοθετήσει νέους όρους χρήσης των υπηρεσιών του συμπεριλαμβανομένων των χρονικών ορίων που θα διατηρούνται στις υπηρεσίες του Forin.gr το οποιοδήποτε περιεχόμενο ο χρήστης αναρτά ή δημοσιεύει .

Ο χρήστης του Forin.gr αποδέχεται ότι το Forin.gr δεν κάνει προκαταρκτικό έλεγχο του περιεχομένου, αλλά ότι το Forin.gr διατηρεί το δικαίωμα (και όχι την υποχρέωση) της άρνησης ανάρτησης ή δημοσίευσης ή μετακίνησης ή διαγραφής οποιουδήποτε περιεχομένου διατίθεται μέσω των υπηρεσιών του Forin.gr.

Επίσης, το Forin.gr διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει οποιοδήποτε περιεχόμενο παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης. Ο χρήστης αποδέχεται ότι πρέπει να αξιολογεί και να είναι υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που μπορεί να ενέχει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασης του να βασιστεί στην ορθότητα, την πληρότητα ή τη χρησιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου. Υπό αυτή την έννοια, ο χρήστης ή μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν μπορεί να βασίζεται στο περιεχόμενο που δημιουργεί το Forin.gr ή κατατίθεται για ανάρτηση σε αυτό.

Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται τη διεθνή φύση του διαδικτύου (internet) και δεσμεύεται να σέβεται και να τηρεί πιστά τους τοπικούς κανόνες δεοντολογίας κάθε κράτους. Συγκεκριμένα, ο χρήστης ή μέλος δεσμεύεται να ακολουθεί πιστά τη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα και την Ευρώπη προς τρίτα κράτη.

Ο χρήστης του Forin.gr κατανοεί και αποδέχεται ότι διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσει το Forin.gr και τους συνεργάτες του για οποιαδήποτε νομική διαμάχη προκύψει μεταξύ αυτού και τρίτων φορέων λόγω του περιεχομένου που αυτός διαθέσει για ανάρτηση, δημοσίευση, ή άλλη μεταφορά μέσω των υπηρεσιών του Forin.gr.

Ο χρήστης ή μέλος που κάνει χρήση των υπηρεσιών του Forin.gr για να αναρτά ή δημοσιεύει πληροφορίες, δεδομένα, κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, εικόνες, βίντεο, μηνύματα, και οτιδήποτε άλλο,  παρέχει την άδεια στο Forin.gr, για το χρονικό διάστημα που το περιεχόμενο αυτό αποτελεί μέρος των υπηρεσιών του Forin.gr, να χρησιμοποιεί το χώρο που έχει αναρτηθεί το περιεχόμενο για διαφημιστικούς λόγους. Επίσης, ο χρήστης ή μέλος που δημοσιεύει πληροφορίες, δεδομένα, κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, εικόνες, μουσικά αρχεία, βίντεο, μηνύματα συναινεί στη δημοσίευση διαφημίσεων από το Forin.gr στις σχετικές σελίδες/υπηρεσίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ - ΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Το Forin.gr δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων ιστοσελίδων στους οποίους παραπέμπει μέσω "συνδέσμων", hyperlinks ή διαφημιστικών banners, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Για τα προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουμε ευθύνονται αποκλειστικά και μόνο οι αντίστοιχοι δικτυακοί τόποι, όπου και πρέπει να απευθύνεστε. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των χρηστών μας και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οποιασδήποτε μορφής δέσμευση για οποιονδήποτε. Το Forin.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το Forin.gr δεν εγγυάται ότι όλες οι υπηρεσίες του θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι όλα τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης το Forin.gr δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών, δεν περιέχουν "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το Forin.gr δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα του συνόλου των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το Forin.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης του Forin.gr στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο χρήστης και σε καμία περίπτωση το Forin.gr.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Forin.gr χρησιμοποιούνται από το χρήστη με δική του πρωτοβουλία. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι, κατά τη χρήση των σελίδων ή υπηρεσιών του Forin.gr, οφείλει να αναλαμβάνει και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Τα δελτία τύπου που λαμβάνουμε από φορείς και ενώσεις αναρτώνται χωρίς το forin.gr να ερευνά το περιεχόμενο αυτώνε φόσον φέρουν  υπογραφές των νόμιμων θεσμοθετημένων οργάνων τους, οι οποίοι και φέρουν την ευθύνη του περιεχομένου των δελτίων τύπου που εκδίδουν και αποστέλουν προς δημοσίευση.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που παρέχετε δια της ιστοσελίδας www.forin.gr εφαρμόζεται ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να διαβάσετε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Forin.gr εδώ.

COOKIES

O δικτυακός τόπος www.Forin.gr χρησιμοποιεί cookies και για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση τους μπορείτε να διαβάσετε την Πολιτική Cookies

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (E-COMMERCE)

Το Forin.gr παρέχει στους χρήστες του τη δυνατότητα αγοράς προϊόντων μέσω εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που αυτό τάσσει και μεριμνώντας για την προστασία των προσωπικών στοιχείων που υποβάλλουν για τη χρήση των υπηρεσιών αυτών.

Προκειμένου να χρησιμοποιηθούν οι υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου, πρόσθετα στοιχεία, από αυτά που απαιτήθηκαν κατά την εγγραφή του χρήστη, πρέπει να γίνουν γνωστά και να καταχωρηθούν με ακρίβεια. Τα στοιχεία αυτά απαιτούνται για την ολοκλήρωση της παραγγελίας του χρήστη του Forin.gr και περιλαμβάνουν τη διεύθυνση παράδοσης της παραγγελίας, τηλέφωνα επικοινωνίας και το Α.Φ.Μ., τη Δ.Ο.Υ. έδρας και το επάγγελμα του χρήστη, όταν αυτός ζητά την έκδοση τιμολογίου.

Τα στοιχεία αυτά δε γνωστοποιούνται σε τρίτους,  με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές , αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας. Το Forin.gr διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών του.

Το Forin.gr, για τις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού εμπορίου παρέχει, είναι υποχρεωμένο να συμμορφώνεται προς την απόφαση Ζ1-496/2000 για τις πωλήσεις από απόσταση και τις διατάξεις του Νόμου 2251/1994 για την Προστασία των Καταναλωτών. Ως εκ τούτου, υποχρεούται να ενημερώνει τους υποψήφιους πελάτες του σχετικά με α) τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του αγαθού ή και των υπηρεσιών που προσφέρει, β) την τιμή, γ) την ποσότητα και τις δαπάνες μεταφοράς, δ) το φόρο προστιθέμενης αξίας εφόσον δεν περιλαμβάνεται στην τιμή, ε) τον τρόπο πληρωμής, στ) τον τρόπο παράδοσης και εκτέλεσης, ζ) τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς ή της τιμής και η) το δικαίωμα υπαναχώρησης.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 

Ο πελάτης δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση εντός 14 ημερολογιακών ημερών χωρίς να δώσει οποιαδήποτε εξήγηση.

Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 14 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ημέρας αγοράς των προϊόντων ή υπηρεσιών.

Προκειμένου να ασκηθεί το δικαίωμα υπαναχώρησης, θα πρέπει να ενημερώσετε το Forin.gr για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση με μια ξεκάθαρη δήλωση (π.χ. επιστολή που θα σταλεί με ταχυδρομείο, φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). 

Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης, είναι αρκετό να στείλετε τη δήλωσή σας περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησής σας πριν λήξει η προθεσμία υπαναχώρησης.

Εάν υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση, θα σας επιστρέψουμε τα χρήματα που λάβαμε από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν εξόδων παράδοσης με τα οποία επιβαρυνθήκατε (εξαιρουμένων των συμπληρωματικών εξόδων που οφείλονται στη δική σας επιλογή να χρησιμοποιηθεί τρόπος παράδοσης άλλος από τον τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που εμείς προσφέρουμε), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που θα πληροφορηθούμε την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση.

Θα εκτελέσουμε την ανωτέρω επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που εσείς χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός κι αν εσείς έχετε συμφωνήσει ρητώς για κάτι διαφορετικό· σε κάθε περίπτωση, δεν θα σας χρεωθούν έξοδα για τέτοια επιστροφή χρημάτω

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

Όλες οι παραγγελίες βιβλίων που πραγματοποιούνται παραδίδονται την επόμενη εργάσιμη στην ACS Courier εφόσον είναι ορθά τα στοιχεία της παραγγελίας. Εάν υπάρχει κάποια εκκρεμότητα στην παραγγελία σας, θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας.

Τα βιβλία που παραγγείλατε θα παραληφθούν την επόμενη εργάσιμη από την ημέρα αποστολής σε όλη την Ελλάδα με την εξαίρεση των δυσπρόσιτων περιοχών.

Δυσπρόσιτες περιοχές είναι οι περιοχές εκτός πόλεων του δικτύου της ACS και αναγράφονται στην ιστοσελίδα www.acscourier.gr. Αναλυτικά μπορείτε να δείτε εδώ τις δυσπρόσιτες περιοχές για την ACS Courrier συμπληρώνοντας στη φόρμα το νομό και το όνομα της περιοχής που θέλετε να γίνει η παράδοση της παραγγελίας.

Στην περίπτωση που απουσιάζετε τη στιγμή της παράδοσης,  η ACS Courrier θα σας ειδοποιήσει για το δέμα που έχετε προς παραλαβή. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να προσδιορίσετε επιθυμητό χρόνο παράδοσης της αποστολής συμπληρώνοντας το πεδίο "Παρατηρήσεις" στην παραγγελία σας.

Η εξόφληση του τιμολογίου/απόδειξης λιανικής πώλησης πραγματοποιείται σύμφωνα με τον τρόπο που εσείς επιλέξατε κατά την παραγγελία σας (αντικαταβολή/κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό/πιστωτική κάρτα).

Σημειώνουμε ότι δεν επιβαρύνεστε με έξοδα αποστολής καθώς και ότι στις τιμές λιανικής συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6%.

Για οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με το χρόνο παράδοσης της παραγγελίας σας ή/και τον τρόπο εξόφλησης της παραγγελίας σας, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας ή τηλεφωνήστε μας στο 210 – 3387566.

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ - ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ για τις αποστολές βιβλίων

Τα τιμολόγια ή οι αποδείξεις λιανικής πώλησης αγαθών, τα οποία εκδίδονται σε εκτέλεση παραγγελιών βιβλίων, συνοδεύουν τα αποστελλόμενα βιβλία και επισυνάπτονται σε αυτοκόλλητο φάκελο επί του φακέλου αποστολής των βιβλίων. Συνιστούμε την προσοχή σας, κατά την παραλαβή των αγαθών, να λαμβάνετε το σχετικό παραστατικό πριν την απόρριψη του φακέλου αποστολής. 

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ - ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ για τις συνδρομητικές υπηρεσίες του Forin.gr

Τα τιμολόγια ή οι αποδείξεις παροχής υπηρεσιών για τις συνδρομητικές υπηρεσίες του Forin.gr (Forin Premium, Forin Plus) αποστέλλονται σε ψηφιακή μορφή (PDF). 

Ο Πελάτης μπορεί να ανακτήσει οποτεδήποτε επιθυμεί το παραστατικό από την ιστοσελίδα του forin.gr με την χρήση ασφαλών προσωπικών κωδικών πρόσβασης (username & password).

Ο Πελάτης έχει την επιλογή κατάργησης της αποστολής των τιμολογίων σε ψηφιακή μορφή και παραλαβής τους σε έντυπη μορφή με την σχετική επιλογή του στο αντίστοιχο σημείο της παραγγελίας που πραγματοποιεί.

Στην περίπτωση που επιλεγεί η ηλεκτρονική διαβίβαση των τιμολογίων του Forin.gr με την ανωτέρω περιγραφόμενη μέθοδο ο Πελάτης ρητά συναινεί και αποδέχεται τη συγκεκριμένη μέθοδο αποστολής και λήψης τιμολογίων στο ανωτέρω περιγραφόμενο δικτυακό περιβάλλον. Επιπλέον στην περίπτωση αυτή ο Πελάτης δηλώνει ότι επιθυμεί την κατάργηση της αποστολής των τιμολογίων σε έντυπη μορφή και επιθυμεί να λαμβάνει αυτόματη ενημέρωση για την έκδοση τιμολογίου με e-mail (στο e-mail που έχει δηλώσει ανωτέρω) στο οποίο θα υπάρχει ο κατάλληλος δεσμός (hyperlink), προς την ιστοσελίδα του Forin.gr για να εισέλθει στην ειδική περιοχή ασφαλείας «login» με τους μοναδικούς κωδικούς πρόσβασης. Από αυτή την περιοχή θα μπορεί να κάνει μεταφόρτωση (download) των τιμολογίων του αλλά και να ελέγξει την καρτέλα του, καθώς και τα στοιχεία χρήστη.

Ο πελάτης αποδέχεται ότι η μεταφόρτωση (download) σε μορφή PDF του τιμολογίου του θα θεωρείται και ως παραλαβή του τιμολογίου του από αυτόν. Η εταιρεία θα διατηρεί αρχείο με την καταγραφή της ημερομηνίας, της ώρας και της ηλεκτρονικής διεύθυνσης (ΙP), κατά την στιγμή της μεταφόρτωσης (download). Ο Πελάτης δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην οποία έχει ζητήσει σύμφωνα με τα προαναφερθέντα να αποστέλλονται οι ενημερώσεις, είναι στον πλήρη, αποκλειστικό και αδιαφιλονίκητο έλεγχό του, ως εκ τούτου το Φορολογικό Ινστιτούτο δεν ευθύνεται για οποιανδήποτε ζημία ήθελε τυχόν υποστεί (ο Πελάτης) από την πρόσβαση τρίτων, με οποιονδήποτε τρόπο στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο.

Συνίσταται, σε κάθε περίπτωση, η εκτύπωσή των παραστατικών με τη λήψη και η διαφύλαξή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ν. 4308/2014).

Σε περίπτωση που σε επόμενη παραγγελία ο πελάτης επιθυμεί την επιλογή της αποστολής των τιμολογίων του σε έντυπη μορφή, έχει τη δυνατότητα να επιλέξει αυτό κατά τη διάρκεια της παραγγελίας του. Στην περίπτωση που δεν επιλεγεί η ηλεκτρονική διαβίβαση των τιμολογίων, αυτά θα αποστέλλονται σε έντυπη μορφή εντός πέντε ημερών από την έκδοση τους.

Τα τιμολόγια πώλησης ή οι αποδείξεις λιανικής πώλησης για τα λοιπά προϊόντα/εμπορεύματα του Forin.gr αποστέλλονται σε έντυπη μορφή και συνοδεύουν το αγαθό που παραδίδεται.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος.

Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του Forin.gr και του επισκέπτη ή χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς.