ΕΔΔΠΧΑ 10: Ενδιάμεση οικονομική αναφορά και απομείωση