Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Π.Δ. 284/1993

Συμβολαιογραφικές Εταιρείες (Π.Δ. 284/1993)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 284

ΦΕΚ Α 123/27-7-1993

Σύσταση Συμβολαιογραφικών Εταιρειών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 1 του Ν. 1653/1986 (ΦΕΚ 173/8.11.1986 τ.Α').

2) Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985, που προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α' 154).

3) Την από 21 Ιουνίου 1990 γνώμη της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβ/κών Συλλόγων του Κράτους.

4) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

5) Την αριθμ. 100/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Με πρόταση της Υπουργού Δικαιοσύνης, αποφασίζουμε:

ΣΥΣΤΑΣΗ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΕΙΣΟΔΟΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ - ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΩΝ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ ΚΑΙ ΖΗΜΙΩΝ

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΝΤΟΛΕΙΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ - ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΒΙΒΛΙΑ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Στην Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.

Αθήνα, 8 Ιουλίου 1993

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΑΝΝΑ ΨΑΡΟΥΔΑ - ΜΠΕΝΑΚΗ