Ν. 4336/2015

Ρυθμίσεις ελέγχου χρηματοοικονομικών καταστάσεων (ν. 4336/2015, Άρθρο 2, Παρ. Α, Υποπαρ. Α.1)

Παρατίθενται ακολούθως οι διατάξεις του ν. 4336/2015 σχετικά με τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Αν επιθυμείτε να διαβάσετε ολόκληρο το ν. 4336/2016, πατήστε εδώ.

MΕΡΟΣ Β΄ 

Άρθρο 2 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ