Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Ν. 27/1975

Φορολογία πλοίων (Ν. 27/1975)

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 27

ΦΕΚ Α 77/22-4-1975

Περί φορολογίας πλοίων, επιβολής εισφοράς προς ανάπτυξιν της Εμπορικής Ναυτιλίας, εγκαταστάσεως αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν:

ΤΜΗΜΑ Α'
Ουσιαστικαί Φορολογικαί Διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'
Γενικά περί φορολογίας πλοίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Φορολογία πλοίων πρώτης κατηγορίας νηολογουμένων υπό ελληνικήν σημαίαν μετά την έναρξιν ισχύος του παρόντος νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'

Φορολογία πλοίων πρώτης κατηγορίας νηολογηθέντων υπό ελληνικήν σημαίαν μέχρις ενάρξεως ισχύος του παρόντος νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'

Επιβολή εισφοράς επί πλοίων πρώτης κατηγορίας νηολογηθέντων υπό ελληνικήν σημαίαν μέχρις ενάρξεως ισχύος του παρόντος.

ΤΜΗΜΑ Β'

Διαδικασία προσδιορισμού και καταβολής φόρου και εισφοράς

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

Δήλωσις προσδιορισμός και καταβολή του φόρου και της εισφορας πλοίων πρώτης κατηγορίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'

Κυρώσεις και απαγορεύσεις. Πρόσθετοι φόροι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'

Αρμόδιος οικονομικός έφορος.

ΤΜΗΜΑ Γ'

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

Εγκαταστάσεις αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων.

ΤΜΗΜΑ Δ'

ΤΕΛΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Εν Αθήναις τη 18 Απριλίου 1975

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΑΓΓ. ΔΕΞΑΕΤΟΓΛΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΔΟΓΓΟΝΑΣ

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.

Εν Αθήναις τη 19 Απριλίου 1975

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ