Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Π.Δ. 84/2001

Ιδιωτικοί Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) (Π.Δ. 84/2001)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 84

ΦΕΚ Α 70/10-4-2001

Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές για την Ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 2256/94 (ΦΕΚ Α' 196), με το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 13 του Ν. 2071/1992 (ΦΕΚ Α' 123).

2. Του άρθρου 3 παρ. 3 του Ν. 1278/1982 «Σύσταση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας» (ΦΕΚ Α' 105).

3. Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα», που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ Α' 154) όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις της παραγράφου 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ Α' 38).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Π. Δ/τος, όπως προκύπτει και από την υπ' αριθ. ΔΥ5α/οικ. 7132/16.5.2000 βεβαίωση της Δ/σης Οικονομικού του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

5. Την με αριθμό 22/2001 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Υγείας και Πρόνοιας, αποφασίζουμε:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το Π.Δ. 84/2001, το οποίο είχε καταργηθεί με το άρθρο 17 του Π.Δ. 180/2009 (ΦΕΚ Α 210/2-10-2009), επανήλθε σε ισχύ με το άρθρο 2 του Π.Δ. 188/2009 (ΦΕΚ Α 216/19-10-2009). Με την ίδια διάταξη ορίζεται ότι: "Από το υπ’ αριθμ. 84/2001 προεδρικό διάταγμα το οποίο επανέρχεται σε ισχύ, αναστέλλεται για διάστημα τριών (3) μηνών η εφαρμογή των διατάξεων: άρθρο 4 παρ. 1 εδαφ. β, άρθρο 11 παρ. 1 εδαφ. η, παρ.  2, παρ. 3 εδαφ. α−δ, παρ. 4 εδάφ. β, άρθρο 14 παρ. 1 και παρ. 2 εδάφ. δ. Αναστέλλεται ωσαύτως και η εξέλιξη των εκκρεμών διοικητικών διαδικασιών που έχουν εκκινήσει βάσει των ως άνω διατάξεων των οποίων αναστέλλεται η ισχύς."

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Ιδιωτικοί φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών Π.Φ.Υ.

Οι λέξεις «ιατρική» και «ιατρικές» όπου αναφερόταν «ιατρική εταιρεία» ή «ιατρικές εταιρείες» στις διατάξεις του παρόντος διαγράφηκαν με την παρ. 3 του άρθρου 1 του παρόντος, όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με την υποπερ. α' της περ. 2 της υποπαραγράφου ΙΒ.4 της παραγράφου ΙΒ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α 222/12-11-2012). Έναρξη ισχύος, σύμφωνα με το άρθρο τρίτο του ίδιου νόμου, από τη δημοσίευση αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από 12-11-2012.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Όροι, προϋποθέσεις και προδιαγραφές λειτουργίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Διοικητική Εποπτεία - Έλεγχος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

Μεταβατικές και Τελικές Διατάξεις

Στον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 4 Απριλίου 2001

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΒΑΣΩ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΙΚ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ