Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Ν. 4700/2020

Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις (Ν. 4700/2020)

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4700

ΦΕΚ A 127 - 29.06.2020

Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ

ΘΕΣΠΙΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΔΙΑΔΙΚΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΔΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΔΙΚΑΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΔΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

ΟΜΟΔΙΚΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΩΝ

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΠΡΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15

ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16

ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18

ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

ΔΙΚΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20

ΕΝΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΕΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22

ΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23

ΑΝΑΚΟΠΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24

ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25

ΔΙΚΗ ΕΠΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΩΝ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 28

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29

ΑΙΤΗΣΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30

ΑΝΑΚΟΠΗ ΕΡΗΜΟΔΙΚΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 31

ΤΡΙΤΑΝΑΚΟΠΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 32

ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 33

ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 34

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 37

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 38

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 39

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40

ΕΓΓΡΑΦΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 41

ΑΥΤΟΨΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 42

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 43

ΜΑΡΤΥΡΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 44

ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ, ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ

ΠΕΡΑΤΩΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 45

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 46

ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 47

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 48

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΙΚΗΣ

ΜΕΡΟΣ ΕΝΑΤΟ

ΔΑΠΑΝΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 49

ΠΑΡΑΒΟΛΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 50

ΤΕΛΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 51

ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 52

ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑΤΑ ΠΕΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΘΕΣΠΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 53

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 54

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

"ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 55

ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ" [1]

[1] Οι τίτλοι του Τμήματος Τρίτου και του Κεφαλαίου 55 τέθηκαν όπως ισχύουν με το άρθρο 168 του ν. 4820/2021 (ΦΕΚ A 130 - 23.07.2021).

Οι τίτλοι που αντικαταστάθηκαν είχαν ως εξής:

"ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 55

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ"

"ΚΕΦΑΛΑΙΟ 56

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ" [1]

Ο τίτλος του Κεφαλαίου 56  τέθηκε όπως ισχύει με την παράγραφο 1 του άρθρου 170 του ν. 4820/2021 (ΦΕΚ A 130 - 23.07.2021). Έναρξη ισχύος, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 211 από τη δημοσίευση αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από 23-07-2021.
Ο τίτλος που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής:
"ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ"

"ΚΕΦΑΛΑΙΟ 57

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ" [1]

[1] Ο τίτλος του Κεφαλαίου 57 τέθηκε όπως ισχύει με την παράγραφο 1 του άρθρου 177 του ν. 4820/2021 (ΦΕΚ A 130 - 23.07.2021). Έναρξη ισχύος, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 211 από τη δημοσίευση αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από 23-07-2021.

Ο τίτλος που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής:
"ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΩΝ"

ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 58

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟ

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΒΔΟΜΟ

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2020

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Οικονομικών ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 

Εξωτερικών ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

Προστασίας του Πολίτη ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Εθνικής Άμυνας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Παιδείας και Θρησκευμάτων ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ 

Υγείας ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Πολιτισμού και Αθλητισμού ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ

Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ

Δικαιοσύνης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ 

Εσωτερικών ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Υποδομών και Μεταφορών ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Επικρατείας ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2020

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ