Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αυτοέλεγχος Επιχειρήσεων (Ν. 3296/2004, Άρθρα 13 - 17)

Στη συνέχεια παρατίθενται οι συγκεκριμένες διατάξεις του Ν. 3296/2004, οι οποίες σχετίζονται με τον αυτοέλεγχο των επιχειρήσεων. Εάν θέλετε να δείτε ολόκληρο το Ν. 3296/2004, πατήστε εδώ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ [1]


[1]. Ο τίτλος του κεφαλαίου Β’ τέθηκε όπως ισχύει με το άρθρο 79 του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ Α 58/23-4-2010). Έναρξη ισχύος, σύμφωνα με το ίδιο άρθρο και νόμο, για δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2011 και επόμενων, καθώς και για τις αντίστοιχες δηλώσεις Φ.Π.Α. και λοιπών φορολογικών αντικειμένων. Προηγούμενα, ο τίτλος αυτός είχε ως εξής: "ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΛΕΓΧΟ"

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα άρθρα 13 - 17 του Ν. 3296/2004 καταργήθηκαν από 1.1.2014  με την περίπτωση 6 της υποπαραγράφου Β.2. της παραγράφου Β του άρθρου τρίτου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α 85/7-4-2014).