Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Π.Δ. 111/2014

Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών (Π.Δ. 111/2014)

Το παρόν Προεδρικό Διάταγμα καταργήθηκε με το άρθρο 99 του Π.Δ. 142/2017 (ΦΕΚ Α 181/23-11-2017). Έναρξη ισχύος, σύμφωνα με το άρθρο 101 του διατάγματος αυτού, 10 ημέρες από τη δημοσίευσή αυτού, δηλαδή από 3-12-2017.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 111

ΦΕΚ Α 178/29-8-2014

Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. του άρθρου 54 «Περιεχόμενο, έγκριση και τροποποίηση Οργανισμών» του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α' 174), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 27 του ν. 4210/2013 (Α' 254), 55 του ν. 4238/2014 (Α' 38), 46 του ν. 4250/2014 (Α' 74) και 7 του ν. 4275/2014 (Α' 149),

β. του άρθρου 84 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 (Α' 26), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του ν. 4275/2014 (Α' 149) και του άρθρου 54 του ν. 4277/2014 «Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας - Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α' 156),

γ. του άρθρου 35, παρ. 4, του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτι-κές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (Α' 226) και του άρθρου 10 του ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α' 254),

δ. του άρθρου 21 του ν. 4048/2012 «Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης» (Α' 34),

ε. του άρθρου 12 του ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (Α'210), όπως συμπληρώθηκε με την υποπαράγραφο (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (Α' 160).

στ. του ν. 3965/2011 «Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις» (Α' 113),

ζ. της υποπαραγράφου γ' της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (Α' 180), όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 4 του ν. 4038/2012 «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (Α' 14), συμπληρώθηκε με εδάφιο β', με την παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4141/2013 «Επενδυτικά Εργαλεία Ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις» (Α' 81), το οποίο αντικαταστάθηκε με την περ. 4 της υποπαραγράφου Β1 της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012, 4127/2013» (Α' 107) και συμπληρώθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 178 του ν. 4261/2014 «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων (εν-σωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις» (Α' 107), καθώς και της υποπαραγράφου δ' της παρ. 6 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης -Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α' 174), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α' 254),

η. της υποπαραγράφου Ε2 «Σύσταση Θέσης Γενικού Γραμματέα Εσόδων» της παραγράφου Ε «Ρυθμίσεις για τα Δημόσια Έσοδα, τη Φορολογική Απεικόνιση Συναλλαγών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών» του ν. 4093/2012 «Εγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 -Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (Α' 222), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

θ. του ν. 4141/2013 «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις» (Α' 81), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ι. της παραγράφου Β του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α' 107),

ια. των διατάξεων του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α' 170), όπως ισχύουν,

ιβ. του ν. 4254/2014 «Μέτρα Στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» (Α' 85), ιγ. του π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 153), ιδ. των άρθρων 2 και 3 του π.δ. 65/2011 «Διάσπαση του υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης Και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,.....» (Α' 147),

ιε. του π.δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 134), ιστ. του π.δ. 87/2012 «Διορισμός Υφυπουργών» (Α' 142), ιζ. του π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α' 221), όπως ισχύει.

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α'98).

3. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β' 130 και 372), όπως ισχύει.

4. Τις αποφάσεις, με αριθμό:

α) Δ6Α 1113773 ΕΞ 2013/15-7-2013 του Υπουργού Οικονομικών «Μεταφορά αρμοδιοτήτων, προσωπικού και διαθεσίμων πόρων της αυτοτελούς Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων» (Β' 1748),

3β) Δ6Α 1117082 ΕΞ2013/ 23 -7-2013 του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταφορά αρμοδιοτήτων, προσωπικού και διαθέσιμων πόρων οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης ΚΕ.Π.Υ.Ο. της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και καθορισμός οργανικών θέσεων προσωπικού αυτής» (Β' 1779), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. Δ6Α 1131977 ΕΞ2013/26.08.2013 (Β' 2191) όμοια,

γ) Δ6Α 1166403 ΕΞ 2013/ 31-10-2013 του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταφορά αρμοδιοτήτων, οργανικών θέσεων, προσωπικού και αναγκαίων πόρων του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων» (Β' 2775), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. Δ6Α 1042928ΕΞ2014/10-03-2014 όμοια (Β' 651) και ισχύει,

δ) Δ6Α 1121589 ΕΞ2013/31-7-2013 του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) «Σύσταση οργανικών μονάδων στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και καθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων αυτών» (Β' 1908),

ε) Δ6Α 1126601 ΕΞ2013/8-8-2013 του Γενικού Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε. «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)» (Β' 2043), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

στ) Δ6Α 1036682 ΕΞ 2014/25.2.2014 του Γενικού Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε. «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων» σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης», (Β'478 και 558), όπως ισχύει,

ζ) Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08.04.2014 του Γενικού Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε. «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές» (Β' 865, 1079 και 1846), όπως ισχύει.

5. Της με αριθ. Υ 301/25.6.2013 απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός της σειράς τάξης των Υπουργείων» (Β' 1594).

6. Της με αριθ. Υ 48/9.7.2012 απόφασης του Πρωθυπουργού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (Β' 2105).

7. Την από 23/4/2013 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, που αφορά στις μεταρρυθ-μιστικές δράσεις του Υπουργείου Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε από την από 27/3/2014 όμοια.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται πρόσθετη επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.

9. Την με αριθ. 148/11-7-2014 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:

Μέρος Α'

Αποστολή και διάρθρωση του Υπουργείου Οικονομικών

Κεφάλαιο Α'

Υπηρεσίες υπαγόμενες στον Υπουργό Οικονομικών

Κεφάλαιο Β'

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών

Κεφάλαιο Γ'

"Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής και Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής"

Ο τίτλος του Κεφαλαίου Γ' τέθηκε όπως ισχύει με την παρ. 2 του άρθρου 106 του ν. 4316/2014 (ΦΕΚ Α 270/24-12-2014). Έναρξη ισχύος, σύμφωνα με το άρθρο 128 του ίδιου νόμου, από τη δημοσίευση αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από 24-12-2014.

Προηγούμενα, ο τίτλος αυτός, όπως είχε τεθεί με την παρ. 2δ του άρθρου 53 του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ Α 237/31-10-2014), είχε ως εξής:"Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής, Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής και Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων."

Αρχικά, ο τίτλος του Κεφαλαίου Γ' είχε ως εξής: "Γενική Γραμματεία Οικονομικής και Δημοσιονομικής Πολιτικής".

Κεφάλαιο Δ'

Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων

Κεφάλαιο Ε'

Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας

Κεφάλαιο ΣΤ'

Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος

Μέρος Β' 

Προσωπικό του Υπουργείου Οικονομικών 

Μέρος Γ'

Τελικές Διατάξεις

Παραρτήματα

Ο τίτλος του παραρτήματος Ι αντικαταστάθηκε σε "Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου στους νομούς, στις νομαρχίες και στα Ν.Π.Δ.Δ." με την παρ. 8α του άρθρου 106 του ν. 4316/2014 (ΦΕΚ Α 270/24-12-2014). Έναρξη ισχύος, σύμφωνα με το άρθρο 128 του ίδιου νόμου, από τη δημοσίευση αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από 24-12-2014.

Στον Υπουργό Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 29 Αυγούστου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ