ΔΠΧΑ 2: Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών