Ν. 4485/2017

Βιβλίο Ημερησίων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού σε αγροτικές εργασίες και αλιεία (Ν. 4485/2017, Άρθρο 109)