Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 254/2009 της Επιτροπής της 25ης Μαρτίου 2009 (Μ9)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 254/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 25ης Μαρτίου 2009 

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη διερμηνεία αριθ. 12 της επιτροπής διερμηνειών των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (IFRIC-ΔΠΧΠ) 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, 

Έχοντας υπόψη: 

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, 

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Ιουλίου 2002, για την εφαρμογή διεθνών λογιστικών προτύπων (1), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 1, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 (2) της Επιτροπής θεσπίστηκαν ορισμένα διεθνή πρότυπα και διερμηνείες που είχαν πάψει να ισχύουν από τις 15 Οκτωβρίου 2008. 

(2) Στις 30 Νοεμβρίου 2006, η επιτροπή διερμηνειών των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (IFRIC- ΔΠΧΠ) δημοσίευσε τη διερμηνεία 12 της IFRIC σχετικά με τους διακανονισμούς για την παραχώρηση δημόσιων υπηρεσιών, εφεξής «IFRIC 12». Η IFRIC 12 αποτελεί ερμηνεία που διευκρινίζει τον τρόπο εφαρμογής των διατάξεων περί των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης IFRIC που ήδη έχουν εγκριθεί από την επιτροπή για τους διακανονισμούς παραχώρησης δημόσιων υπηρεσιών. Η IFRIC 12 διευκρινίζει τον τρόπο με τον οποίο αναγνωρίζεται στους λογαριασμούς του φορέα εκμετάλλευσης υπέρ του οποίου έχει πραγματοποιηθεί παραχώρηση η υποδομή που αφορά ο διακανονισμός για την παραχώρηση των δημόσιων υπηρεσιών. Διευκρινίζει επίσης τη διάκριση μεταξύ των επιμέρους σταδίων του διακανονισμού για την παραχώρηση των δημόσιων υπηρεσιών (στάδια κατασκευής/λειτουργίας) και του τρόπου με τον οποίο θα πρέπει να αναγνωρίζονται για κάθε περίπτωση τα έσοδα και οι δαπάνες. Πραγματοποιείται διάκριση μεταξύ δύο τρόπων αναγνώρισης της υποδομής καθώς και των αντίστοιχων εσόδων και δαπανών (πρόκειται για τα «μοντέλα» βάσει των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή βάσει των άυλων περιουσιακών στοιχείων) ανάλογα με την έκθεση του φορέα εκμετάλλευσης στον οποίο έχει εκχωρηθεί η παραχώρηση, στην αβεβαιότητα όσον αφορά τα μελλοντικά του έσοδα. 

(3) Η διαβούλευση με την ομάδα τεχνικών εμπειρογνωμόνων (TEG) της ευρωπαϊκής συμβουλευτικής επιτροπής για θέματα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (EFRAG) επιβεβαιώνουν ότι η IFRIC 12 (ΔΠΧΠ 12) ανταποκρίνεται στα τεχνικά κριτήρια έγκρισης που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002. Σύμφωνα με την απόφαση 2006/505/ΕΚ της Επιτροπής της 14ης Ιουλίου 2006 για τη σύσταση ομάδας εξέτασης γνωμών επί των λογιστικών προτύπων η οποία να συμβουλεύει την Επιτροπή σχετικά με την αντικειμενικότητα και την ουδετερότητα των γνωμών της συμβουλευτικής επιτροπής για την χρηματοοικονομική πληροφόρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EFRAG) (3), η ομάδα εξέτασης γνωμών επί των λογιστικών προτύπων εξέτασε τη γνώμη της EFRAG για την έγκριση και συμβούλευσε την Επιτροπή ότι ήταν αντικειμενική και ισορροπημένη. 

(4) Η έγκριση της IFRIC 12 συνεπάγεται τροποποιήσεις του διεθνούς προτύπου χρηματοοικονομικής αναφοράς (IFRS- ΔΠΧΑ) 1, της IFRIC 4 και της διερμηνείας της μόνιμης επιτροπής διερμηνειών (SIC-ΜΕΔ) 29 ώστε να εξασφαλιστεί η συνέπεια μεταξύ των διεθνών λογιστικών προτύπων. 

(5) Εξυπακούεται ότι οι εταιρείες δύνανται να εφαρμόσουν ή να συνεχίζουν να εφαρμόζουν την IFRIC 12. 

(6) Ως εκ τούτου ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 θα πρέπει να τροποποιηθεί δεόντως . 

(7) Τα μέτρα που προβλέπει ο παρών κανονισμός είναι σύμφωνα με τη γνώμη της κανονιστικής επιτροπής λογιστικών θεμάτων, 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε όλα τα κράτη μέλη. 

Βρυξέλλες, 25 Μαρτίου 2009. 

Για την Επιτροπή 

Charlie McCREEVY 

Μέλος της Επιτροπής