Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Π.Δ. 1123/1980

Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (ΕΓΛΣ) (Π.Δ. 1123/1980)

Προσοχή: Το π.δ. 1123/1980 (Α΄ 283), καταργείται, για περιόδους που αρχίζουν μετά την 31η Δεκεμβρίου 2014, με την περ. στ' της παρ. 3 του άρθρου 38 του ν. 4308/2014, με την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του άρθρου 3 του ίδιου νόμου.

Π.Δ. 1123/15-12- 1980: Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της προαιρετικής εφαρμογής του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου

ΦΕΚ Α 283/15-12-1980

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις της παραγράφου 1 και της περιπτώσεως α' της παραγράφου 3 του άρθρου 49 του Ν. 1041/1980 "περί αυξήσεως των αποδοχών των Δημοσίων εν γένει υπαλλήλων, Πολιτικών, Στρατιωτικών και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., ρυθμίσεως συναφών θεμάτων, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως φορολογικών και άλλων τινών διατάξεων και καθιερώσεως του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου"

2) Τη ΔΚ 19793/80 απόφαση του Πρωθυπουργού "περί αναθέσεως αρμοδιοτήτων εις τον Υφυπουργόν Συντονισμού Γεώργιον Σουφλιάν".

3) Την από 6 Ιουνίου 1980 γνωμοδότηση της Ομάδας Εργασίας της παραγράφου 1 του άρθρου 49 του παραπάνω Νόμου

4) Την 956/1980 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορίου, καθώς και του Υφυπουργού Συντονισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Το περιεχόμενο του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου ορίζεται ως κατωτέρω, στα μέρη πρώτο έως και πέμπτο.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.2

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

2. ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1

ΣΧΕΔΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

(Ομάδες 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 8)

Οι λογαριασμοί του Σχεδίου Λογαριασμών της Γενικής Λογιστικής ορίζονται ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.2.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥΣ

Α. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΟΜΑΔΕΣ 1-5)

2.2.1. ΟΜΑΔΑ 1η: ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

2.2.2 ΟΜΑΔΑ 2η: ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

2.2.3 ΟΜΑΔΑ 3η: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

2.2.4 ΟΜΑΔΑ 4η: ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ - ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

2.2.5 ΟΜΑΔΑ 5η: ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

2.2.6 ΟΜΑΔΑ 6η: ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΤ' ΕΙΔΟΣ

2.2.7 ΟΜΑΔΑ 7η: ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤ' ΕΙΔΟΣ

2.2.8 ΟΜΑΔΑ 8η: ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.3

ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

2.3.3. Στοιχεία ενεργητικού και παθητικού σε ξένο νόμισμα

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.1

ΣΧΕΔΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΑΞΕΩΣ

(Ομάδα 10)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.2

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΑΞΕΩΣ ΜΕ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥΣ

3.2.10 ΟΜΑΔΑ 10η (0): ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.1

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

4.1.1 Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

4.1.2. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

4.1.3. Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

4.1.4 Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

4.1.5. ΤΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.2

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

4.2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

4.2.2 Ανάλυση των Αριθμοδεικτών

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

5. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ (Λογιστική του κόστους και των αναλυτικών αποτελεσμάτων)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.1

ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

5.1.2 Έννοιες "κόστος", "έξοδο", "δαπάνη", "έσοδο"

5.1.3 Βασικές κατηγορίες κόστους

5.1.4. Κοστολογική διάρθρωση της οικονομικής μονάδας

5.1.5 Η ορθολογική επιβάρυνση του κόστους

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.2

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

Στους Υπουργούς Οικονομικών και Εμπορίου και στον Υπουργό Συντονισμό αναθέτουμε τη δημοσίευση και την εκτέλεση του Προεδρικού αυτού Διατάγματος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΕΒΕΡΤ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΛΑΤΖΑΚΟΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ