Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Ν. 4582/2018

Θεματικός τουρισμός – Ειδικές μορφές τουρισμού – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης – Στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις (Ν. 4582/2018)

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4582 

ΦΕΚ A 208 - 11.12.2018 

Θεματικός τουρισμός – Ειδικές μορφές τουρισμού – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης – Στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΣΚΟΠΟΣ – ΟΡΙΣΜΟΙ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 393/1976 (Α΄ 199) 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Η.2 ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Η΄ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΤΟΥ Ν. 4093/2012 (Α΄ 222) 

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4276/2014 (Α΄155) 

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ 

ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ 

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ 

ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Ε.Ο.Τ. 

ΜΕΡΟΣ ΕΝΑΤΟ 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ