Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1174/2013 της Επιτροπής της 20ής Νοεμβρίου 2013 (M38)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1174/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Νοεμβρίου 2013 

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 10 και 12 και το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 27 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρω­ παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Ιουλίου 2002, για την εφαρμογή διεθνών λογιστικών προτύπων (1), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 1, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 (2) της Επιτροπής υιοθετήθηκαν ορισμένα διεθνή πρότυπα και διερμηνείες που υφίσταντο στις 15 Οκτωβρίου 2008. 

(2) Τον Οκτώβριο του 2012, το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) δημοσίευσε τροποποιήσεις στο Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 10 Ενο­ ποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στο ΔΠΧΑ 12 Γνωστο­ ποίηση συμμετοχών σε άλλες οντότητες και στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 27 Ατομικές οικονομικές κατα­ στάσεις. Το ΔΠΧΑ 10 τροποποιήθηκε για να αντανακλά καλύτερα το επιχειρηματικό μοντέλο των επενδυτικών εται­ ρειών. Το εν λόγω πρότυπο απαιτεί οι εταιρείες επενδύσεων να επιμετρούν τις θυγατρικές τους στην εύλογη αξία τους μέσω των αποτελεσμάτων, αντί να τις ενοποιούν. Το ΔΠΧΑ 12 τροποποιήθηκε προκειμένου να απαιτηθούν ειδικές γνω­ στοποιήσεις για τις θυγατρικές αυτών των επενδυτικών εται­ ρειών. Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 27 καταργούν επίσης τη δυνατότητα των επενδυτικών εταιρειών να προσμετρούν τις επενδύσεις σε ορισμένες θυγατρικές είτε στο κόστος είτε στην εύλογη αξία στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις τους. Οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 10, του ΔΠΧΑ 12 και του ΔΛΠ 27 συνεπάγονται, κατά συνέπεια, την τροποποίηση του ΔΠΧΠ 1, του ΔΠΧΑ 3, του ΔΠΧΠ 7, του ΔΛΠ 7, του ΔΛΠ 12, του ΔΛΠ 24, του ΔΛΠ. 32, του ΔΛΠ 34 και του ΔΛΠ 39 προκειμένου να εξασφαλιστεί συνοχή μεταξύ των διεθνών λογιστικών προτύπων. 

(3) Οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 10, του ΔΛΠ 27 και ορισμένες συνακόλουθες τροποποιήσεις άλλων προτύπων περιέχουν παραπομπές στο ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά μέσα, που επί του παρόντος δεν μπορούν να εφαρμοστούν διότι το ΔΠΧΑ 9 δεν έχει υιοθετηθεί από την Ένωση. Κατά συνέπεια, οι παραπομπές στο ΔΠΧΑ 9, όπως ορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, νοούνται ως παραπομπές στο ΔΛΠ 39. 

(4) Οι διαβουλεύσεις με την Ομάδα Τεχνικών Εμπειρογνωμόνων (TEG) της Ευρωπαϊκής Συμβουλευτικής Ομάδας για θέματα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (EFRAG) επιβεβαιώνουν ότι οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 10, του ΔΠΧΑ 12 και του ΔΛΠ 27 πληρούν τα τεχνικά κριτήρια έγκρισης που ορίζο­ νται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002. 

(5) Επομένως, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. 

(6) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Κανονιστικής Επιτροπής Λογιστι­ κών Θεμάτων, 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. 

Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2013. 

Για την Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος 

José Manuel BARROSO