Ν. 2948/2001

Τέλη κυκλοφορίας (Ν. 2948/2001, Άρθρο 20)

Στη συνέχεια παρατίθενται, κωδικοποιημένες, όπως ισχύουν, οι συγκεκριμένες διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2948/2001 που αφορούν τα Τέλη Κυκλοφορίας.