ΔΠΧΑ 15: Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες

Το παρόν έγγραφο παρατίθεται όπως δημοσιεύτηκε. Οι αναφερόμενες διατάξεις ενδέχεται να έχουν μεταβληθεί μεταγενέστερα.

Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 15

Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες