Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Ν. 4152/2013

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών (Ν. 4152/2013, Άρθρο πρώτο, Παρ. Α, Υποπαρ. Α.1, 2)

Στη συνέχεια παρατίθενται κωδικοποιημένες, όπως ισχύουν, οι διατάξεις του ν. 4152/2013 για τη Ρύθμιση των Ληξιπρόθεσμων Οφειλών. Εάν θέλετε να δείτε ολόκληρο το Ν. 4152/2013, κωδικοποιημένο, όπως ισχύει, πατήστε εδώ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύμφωνα με την παρ. 20 του άρθρου 51 του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ Α 237/31-10-2014), "από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του άρθρου 51 του Ν. 4305/2014 (σ.σ. 31-10-2014) , δεν επιτρέπεται η χορήγηση ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής κατά τις διατάξεις της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107), για τους οφειλέτες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 51 του ν. 4305/2014." 

Σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 51 του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ Α 237/31-10-2014), όσοι κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4305/2014 (σ.σ. 31-10-2014) έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση της «νέας αρχής» της υποπαραγράφου Α.1 της παρ. Α' του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) και τηρούν τους όρους της ρύθμισης αυτής, υπόκεινται αναδρομικά, από 1.1.2013, σε επιτόκιο ύψους 4,56% και τυγχάνουν αναδρομικά, από την ένταξή τους στη ρύθμιση των εκπτώσεων επί των προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής του παρόντος, δικαιούμενοι να επιλέξουν να υπαχθούν στην παρούσα ρύθμιση.

Όσοι κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4305/2014 (σ.σ. 31-10-2014) έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση της «νέας αρχής» της υποπαραγράφου Α.1 της παρ. Α' του ν. 4152/2013 και τηρούν τους όρους της ρύθμισης αυτής, δικαιούνται να διατηρήσουν τη ρύθμιση της υποπαραγράφου Α.1 της παρ. Α του ν. 4152/2013 και πέραν των οριζομένων στο προηγούμενο εδάφιο έχουν ως πρόσθετο ευεργέτημα τη μείωση κατά ποσοστό 20% των προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής αναδρομικά από την ημερομηνία ένταξής τους στη ρύθμιση.

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, η οποία εκδίδεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του ν. 4305/2014 (σ.σ. από 31.10.2014), καθορίζονται οι ειδικότερες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παραγράφου 8 του άρθρου 51 του ν. 4305/2014.