Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Π.Δ. 8/2019

Οργανισμός Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης: e-Ε.Φ.Κ.Α. (Π.Δ. 8/2019)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 8

"Οργανισμός Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης: e-Ε.Φ.Κ.Α."

Ο τίτλος του π.δ. 8/2019 τέθηκε όπως ισχύει με το άρθρο 50 του ν. 4670/2020 (ΦΕΚ A 43 - 28.02.2020). Έναρξη ισχύος, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 108 του ίδιου νόμου, από την 1.3.2020.Ο τίτλος που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής:
"Οργανισμός Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)."

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α. του άρθρου 54 περιεχόμενο, έγκριση και τροποποίηση Οργανισμών του ν. 4178/2013 (Α΄ 171), «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης-Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

β. του άρθρου 52 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), όπως ισχύει, 

γ. του άρθρου 90 του Κώδικα, Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98). 

2. Το π.δ. 88/2018 (Α΄160) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

3. Την υπ’ αριθμ. οικ. 44549/Δ9.12193/8-10-2015 (Β΄2169), απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αναστάσιο Πετρόπουλο» όπως ισχύει. 

4. Την υπ΄ αριθμ. Υ29/08-10-2015 (Β΄2168) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη». 

5. Την υπ΄ αριθμ. 336/09.08.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Φ.Κ.Α., η οποία ελήφθη κατά την 35η /09.08.2017 Συνεδρίαση και ενέκρινε ομόφωνα το Σχέδιο του Οργανισμού του Ε.Φ.Κ.Α. 

6. Την από 16.02.2018 έγκριση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης σχετικά με τις μεταρρυθμιστικές δράσεις του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. 

7. Την υπ΄ αριθμ. οικ. 51579/1908/09.11.2017 Εισηγητική έκθεση οικονομικών επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, από την οποία προκύπτει ότι οι δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού είναι εντός των ορίων του προϋπολογισμού του Ε.Φ.Κ.Α. που έχουν τεθεί στο ισχύον Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής. Ειδικότερα, η ετήσια δαπάνη που προκύπτει από την κάλυψη των 79 νέων θέσεων εργασίας ανέρχεται σε 1.915.668 ευρώ περίπου, ενώ από την πλήρη κάλυψη των 334 ήδη υπαρχουσών κενών οργανικών θέσεων υπολογίζεται σε 6.999.468 ευρώ περίπου. Η αντίστοιχη δαπάνη θα εξασφαλιστεί από πιστώσεις του Προυπολογισμού του ΕΦΚΑ εγγεγραμμένες στους ΚΑΕ 0200 και 0560. 

8. Tις υπ΄ αριθμ 126/2018 και 174/2018 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αποφασίζουμε: 

ΜΕΡΟΣ Α΄ 

Αποστολή-Οργανωτική Δομή-Αρμοδιότητες 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών

ΜΕΡΟΣ Β΄

Θέσεις Ευθύνης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Θέσεις Ευθύνης ΕΦΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Θέσεις Ευθύνης ΚΕΑΟ

ΜΕΡΟΣ Γ΄

Προσωπικό ΕΦΚΑ

Αθήνα, 14 Iανουαρίου 2019

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ