Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Ν. 559/1977

Διεθνή μεταφορά εμπορευμάτων οδικώς (C.M.R.) (Ν. 559/1977)

ΦΕΚ A 78/12-03-1977

Άρθρον Πρώτον.

Κυρούται και έχει ισχύν νόμου η εν Γενεύη την 19ην Μάιου 1956 υπογραφείσα Διεθνής Σύμβασις επί του Συμβολαίου δια την διεθνή μεταφοράν εμπορευμάτων οδικώς (C.M.R.), και το πρωτόκολλον υπογραφής ης το κείμενον εν πρωτοτύπω εις την Αγγλικήν γλώσσαν και εν μεταφράσει εις την Ελληνικήν έχει ως έπεται:

ΣΥΜΒΑΣΙΣ

ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ

ΜΕΤΑΦΟΡΑΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΩΣ (C.M.R.)

Πρόλογος.

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη, Αναγνωρίσαντα το επιθυμητόν της τυποποιήσεως των όρων των διεπόντων το συμβόλαιον δια την διεθνήν μεταφοράν εμπορευμάτων οδικώς, ειδικώτερον εν σχέσει προς τα χρησιμοποιούμενα δια την τοιαύτην μεταφοράν έγγραφα και την ευθύνην του μεταφορέως.

Συνεφώνησαν τα ακόλουθα:

Κεφάλαιον Ι.

Πλαίσιον Εφαρμογής

Κεφάλαιον ΙΙ.

Πρόσωπα δια τα οποία ευθύνεται ο μεταφορεύς

Κεφάλαιον ΙΙΙ.

Σύναψις και εκτέλεσις Συμβολαίου Μεταφοράς

Κεφάλαιον IV

Ευθύνη του μεταφορέως

Κεφάλαιον V.

Απαιτήσεις και Αγωγαί

Κεφάλαιον VI

Διατάξεις αφορώσαι μεταφοράν εκτελουμένην υπό διαδοχικών μεταφορέων

Κεφάλαιον VII

Ακυρότης διατάξεων αντιθέτων προς την Σύμβασιν

Κεφάλαιον VIII

Τελικαί Διατάξεις

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

 

Κατά την στιγμήν της υπογραφής της Συμβάσεως της σχετικής με το συμβόλαιον διεθνούς οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων, οι υπογεγραμμένοι, δεόντως εξουσιοδοτημένοι, συνεφώνησαν την κάτωθι δήλωσιν και διευκρίνισιν:

1. Η παρούσα Σύμβασις δεν έχει εφαρμογήν επί μεταφορών μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρεταννίας και Βορείου Ιρλανδίας και της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας.

2. Προσθήκη εις άρθρον 1, παράγραφος 4. Οι υπογεγραμμένοι αναλαμβάνομεν να διαπραγματευθώμεν συνθήκας διεπούσας συμβόλαια δια μετακομίσεις επίπλων και συνδυασμένων μεταφορών.

Εις πίστωσιν των ανωτέρω, οι υπογεγραμμένοι, δεόντως εξουσιοδοτημένοι προς τούτο υπεγράψαμεν το παρόν πρωτόκολλον.

Εγένετο εν Γενεύη, σήμερον δεκάτην ενάτην Μαϊου του χίλια εννεακόσια πεντήκοντα εξ, εις εν αντίτυπον Αγγλιστί και Γαλλιστί, εκάστου κειμένου έχοντος την ιδίαν ισχύν.

Άρθρον Δεύτερον.

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.