Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 183/2013 της Επιτροπής της 4ης Μαρτίου 2013 (M35)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 183/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 4ης Μαρτίου 2013 

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Ιουλίου 2002, για την εφαρμογή διεθνών λογιστικών προτύπων ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 1, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 ( 2 ) της Επιτροπής υιοθετήθηκαν ορισμένα από τα υφιστάμενα στις 15 Οκτωβρίου 2008 διεθνή λογιστικά πρότυπα και διερμηνείες. 

(2) Στις 13 Μαρτίου 2012, το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων δημοσίευσε Τροποποιήσεις στο Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 1 Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς - Κρατικά Δάνεια (εφεξής «τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 1»). Οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 1 αφορούν τα δάνεια που λαμβάνουν οι κυβερνήσεις σε επιτόκιο χαμηλότερο από το επιτόκιο της αγοράς και στόχος τους είναι να απαλλάξουν τους φορείς που υιοθετούν τα ΔΠΧΑ για πρώτη φορά από την πλήρη αναδρομική εφαρμογή κατά τη μετάβαση στα ΔΠΧΑ. Έτσι, οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 1 προσθέτουν μια εξαίρεση στην αναδρομική εφαρμογή των ΔΠΧΑ βάσει της οποίας ζητείται από τους υιοθετούντες για πρώτη φορά να εφαρμόζουν τις απαιτήσεις που ορίζονται στο διεθνές λογιστικό πρότυπο (ΔΛΠ) 39 Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση και το ΔΛΠ 20 Λογιστική των Κρατικών Επιχορηγήσεων και Γνωστοποίηση της Κρατικής Υποστήριξης μελλοντικά σε κρατικά δάνεια που υφίσταται κατά την ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΑ. 

(3) Ο παρών κανονισμός εγκρίνει τις τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 1. Το εν λόγω πρότυπο περιέχει ορισμένες παραπομπές στο ΔΠΧΑ 9 οι οποίες επί του παρόντος δεν μπορούν να εφαρμοστούν δεδομένου ότι το ΔΠΧΑ 9 δεν έχει εγκριθεί ακόμη από την Ένωση. Κατά συνέπεια, οιαδήποτε παραπομπή στο ΔΠΧΑ 9, όπως ορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, πρέπει να εκλαμβάνεται ως παραπομπή στο ΔΛΠ 39 Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση. 

(4) Οι διαβουλεύσεις με την ομάδα τεχνικών εμπειρογνωμόνων (TEG) της ευρωπαϊκής συμβουλευτικής ομάδας για θέματα χρηματοοικονομικής αναφοράς (EFRAG) επιβεβαιώνουν ότι η τροποποίηση του ΔΠΧΑ 1 πληροί τα τεχνικά κριτήρια έγκρισης που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002. 

(5) Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. 

(6) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της κανονιστικής επιτροπής λογιστικών θεμάτων, 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. 

Βρυξέλλες, 4 Μαρτίου 2013. 

Για την Επιτροπή 
Ο Πρόεδρος 
José Manuel BARROSO