Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1254/2012 της επιτροπής, της 11ης Δεκεμβρίου 2012 (M32)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1254/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ,

της 11ης Δεκεμβρίου 2012

σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 10, το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 11, το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 12, το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 27 (2011) και το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 28 (2011)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Ιουλίου 2002, για την εφαρμογή διεθνών λογιστικών προτύπων ('), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 της Επιτροπής (2) υιοθετήθηκαν ορισμένα από τα υφιστάμενα στις 15 Οκτωβρίου 2008 διεθνή λογιστικά πρότυπα και διερμηνείες.

(2) Στις 12 Μαΐου 2011 το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) δημοσίευσε το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 10 Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, το ΔΠΧΑ 11 Επιχειρηματικά σχήματα υπό κοινό έλεγχο, το ΔΠΧΑ 12 Γνωστοποίηση συμμετοχών σε άλλες οντότητες, καθώς κα το τροποποιημένο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 27 Ατομικές οικονομικές καταστάσεις και ΔΛΠ 28 Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες. Σκοπός του ΔΠΧΑ 10 είναι να προσφέρει ένα ενιαίο υπόδειγμα ενοποίησης που καθορίζει τον έλεγχο ως τη βάση για την ενοποίηση σε όλα τους τύπους των οντοτήτων. Το ΔΠΧΑ 10 αντικαθιστά το ΔΛΠ 27 Ενοποιημένες και ατομικές οικονομικές καταστάσεις και τη Διερμηνεία 12 της Μόνιμης Επιτροπής Διερμηνειών (ΜΕΔ) - Ενοποίηση—Οντότητες Ειδικού Σκοπού. (SIC-12). Το ΔΠΧΑ 11 θεσπίζει αρχές για την χρηματοοικονομική αναφορά από τα μέρη που συμμετέχουν σε σχήμα υπό κοινό έλεγχο και αντικαθιστά το ΔΛΠ 31 Συμμετοχές σε κοινοπραξίες και τη Διερμηνεία Μ.Ε.Δ.-13 Από κοινού ελεγχόμενες οικονομικές οντότητες — Μη χρηματικές συνεισφορές από κοινοπρακτούντες. Το ΔΠΧΑ 12 συνδυάζει, ενισχύει και αντικαθιστά τις απαιτήσεις γνωστοποίησης για θυγατρικές, επιχειρηματικά σχήματα υπό κοινό έλεγχο, συγγενείς επιχειρήσεις και μη ενοποιημένες δομημένες οντότητες. Ως αποτέλεσμα των νέων αυτών ΔΠΧΑ το IASB δημοσίευσε επίσης τα τροποποιημένα ΔΛΠ 27 και ΔΛΠ 28.

(3) Ο παρών κανονισμός εγκρίνει τα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11, ΔΠΧΑ 12 και τα ΔΛΠ 27 και ΔΛΠ 28, καθώς και τις απορρέουσες τροποποιήσεις άλλων προτύπων και διερμηνειών. Τα εν λόγω πρότυπα και οι τροποποιήσεις υφιστάμενων προτύπων ή διερμηνειών περιέχουν παραπομπές στο ΔΠΧΑ 9 που δεν μπορούν επί του παρόντος να εφαρμοστούν καθόσον το ΔΠΧΑ 9 δεν έχει ακόμα εγκριθεί από την Ένωση. Κατά συνέπεια, οιαδήποτε παραπομπή στο ΔΠΧΑ 9, όπως ορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, πρέπει να εκλαμβάνεται ως παραπομπή στο ΔΛΠ 39 Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση. Επιπλέον, οιεσδήποτε επακόλουθες τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 9 πηγάζουσες από το παράρτημα του παρόντος κανονισμού δεν μπορούν να εφαρμοστούν.

(4) Οι διαβουλεύσεις με την ομάδα τεχνικών εμπειρογνωμόνων (TEG) της ευρωπαϊκής συμβουλευτικής ομάδας για θέματα χρηματοοικονομικής αναφοράς (EFRAG) επιβεβαιώνουν ότι τα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 ΔΠΧΑ 12 και τα τροποποιημένα ΔΛΠ 27 και ΔΛΠ 28 πληρούν τα τεχνικά κριτήρια έγκρισης που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002.

(5) Κατά συνέπεια, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα.

(6) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της κανονιστικής επιτροπής λογιστικών θεμάτων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 11 Δεκεμβρίου 2012.

Για την Επιτροπή 
Ο Πρόεδρος 
Jose Manuel BARROSO