Ν. 1882/1990

Ποινικό αδίκημα μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο και τρίτους (Ν. 1882/1990, Άρθρο 25)

Τελευταία κωδικοποίηση με:

Κύρωση του Ποινικού Κώδικα (N. 4619/2019)

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1882 (ΦΕΚ Α 43/23-03-1990)

Μέτρα για την περιστολή της φοροδιαφυγής, διαρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις.

Στη συνέχεια παρατίθενται οι συγκεκριμένες διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 1882/1990 που αφορούν το Ποινικό αδίκημα μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο και τρίτους. Για να δείτε το ν. 1882/1990, κωδικοποιημένο, όπως ισχύει, πατήστε εδώ.