Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Ν. 2367/1995

Ανώνυμες εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών (Ν. 2367/1995)

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2367

ΦΕΚ Α 261/29-12-1995

Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 

Εταιρίες Αμοιβαίων Εγγυήσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Εταιρείες Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Χρηματοδοτική μίσθωση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Όροι και προϋποθέσεις μεταβιβάσεως μετοχών της "Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ" στους εργαζομένους στην εταιρεία - Ρύθμιση θεμάτων αποχωρούντος προσωπικού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Λοιπές διατάξεις

Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 1995

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΠ. - ΑΘ. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Γ. ΑΡΣΕΝΗΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ι. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΛ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΕΩΝ ΣΤ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Ι. ΠΟΤΤΑΚΗΣ
ΒΙΟΜ/ΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ Α. ΠΕΠΟΝΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΝΙΚ. ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 1995

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ι. ΠΟΤΤΑΚΗΣ