ΟΣΕΚΑ, ΑΕΔΑΚ, Αμοιβαία κεφάλαια. Επενδυτικές επιχειρήσεις