Ν. 2367/1953

Δήλωση ακινησίας οχημάτων. Ν. 2367/1953, Άρθρο 22.