Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Π.Δ. 16/1989

Κανονισμός λειτουργίας Δ.Ο.Υ. (Π.Δ. 16/1989)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ.16

ΦΕΚ Α 6/5.1.1989

Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της παρ.1 του άρθρου 49 του Ν.1591/1986 (ΦΕΚ 50 Α') "Ρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία κ.λπ.".

β) Του άρθρου 67 του Ν.Δ.321/69 "Περί κώδικος Δημοσίου Λογιστικού" (ΦΕΚ 205 Α).

2. Τις γνωμοδοτήσεις αριθ.867, 917/88 του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 'Η ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Ι. ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΙΙ. ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΓΡΑΦΙΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΣΟΔΩΝ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΛΕΓΧΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ Κ.Φ.Σ.

ΙΙΙ. ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

IV. ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

V. ΤΜΗΜΑ ΕΜΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ

VI. ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ

ΙΙ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ - ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ

VΙΙ. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ

VIII. ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ

ΙΧ. ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

Χ. ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Στον Υπουργό Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος προεδρικού διατάγματος.

Αθήνα, 3 Ιανουαρίου 1989

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΒΟΛΑΣ