Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Ν. 2238/1994

Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 2238/1994) που ισχύει για εισοδήματα μέχρι 31.12.2013

Από την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013 (γενική έναρξη ισχύος: για εισοδήματα και δαπάνες που πραγματοποιούνται από 1.1.2014) παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του ν. 2238/1994 (Α' 151), συμπεριλαμβανομένων και όλων των κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση αυτού του νόμου. Οι διατάξεις του Ν. 2238/1994 ισχύουν για εισοδήματα που αποκτήθηκαν μέχρι και 31.12.2013. Βλ. εδώ το ν. 4172/2013.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2238

Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

ΦΕΚ A 151/16-09-1994

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο πρώτο

Kυρώνεται ο κώδικας φορολογίας εισοδήματος, ο οποίος έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 76 του Συντάγματος, από την ειδική επιτροπή που συγκροτήθηκε, κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων των άρθρων 105 του ν. 1892/1990 (ΦEK A' 101) και 34 του ν. 1914/1990 (ΦEK A' 178), με την 1156657/1341/0006 από 31 Δεκεμβρίου 1993 (ΦEK B' 13/1994) απόφαση του Yπουργού Oικονομικών, και ο οποίος έχει ως ακολούθως:

MEPOΣ ΠPΩTΟ

ΓENIKEΣ ΔIATAΞEIΣ

 KEΦAΛAIO A’

 EΠIBOΛH ΦOPOY

KEΦAΛAIO B' 

AYTOTEΛHΣ ΦOPOΛOΓHΣH

EIΔIKΩN ΠEPIΠTΩΣEΩN

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

MEPOΣ ΔEYTEPO

KATHΓOPIEΣ EIΣOΔHMATOΣ

KEΦAΛAIO A' 

EIΣOΔHMA AΠO AKINHTA

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΠΗΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Ή ΝΟΜΙΚΕΣ 

ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Ή ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ, ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' 

ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ

MEPOΣ TETAPTO 

ΔIAΔIKAΣIA BEBAIΩΣHΣ TOY ΦOPOY

KEΦAΛAIO A’

ΔHΛΩΣH - APMOΔIOTHTA

KEΦAΛAIO B'  

EΛEΓXOΣ - BEBAIΩΣH ΦOPOY

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ-ΑΠΟΡΡΗΤΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

KEΦAΛAIO B’

ΠAPAΓPAΦH - AΠOPPHTO

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

MEPOΣ ΠPΩTO

EΠIBOΛH ΦOPOY

MEPOΣ ΔEYTEPO 

ΔIAΔIKAΣIA BEBAIΩΣHΣ TOY ΦOPOY

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Άρθρο δεύτερο 
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς των διατάξεων αυτού του νόμου αρχίζει:


α. Των διατάξεων των περιπτώσεων α' και β' του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 9, από την 1η Ιανουαρίου 1995, για τις αμοιβές που καταβάλλονται στους δικαιούχους από την ημερομηνία αυτή και μετά.
β. Των διατάξεων του τέταρτου και πέμπτου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 9 και του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 110 από το οικονομικό έτος 1995 για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 1994 και μετά.
γ. Των διατάξεων των περιπτώσεων β', γ' και δ' του άρθρου 17, της περίπτωσης στ' του άρθρου 18, καθώς και του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 19, για τα χρηματικά ποσά δαπανών που πραγματοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 1995 και μετά.
δ. Των διατάξεων του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 57, από την 1η Ιουλίου 1994, για το φόρο που παρακρατείται από εισοδήματα που καταβάλλονται στους δικαιούχους από την ημερομηνία αυτήν και μετά.
ε. Των διατάξεων των περιπτώσεων β' και θ' της παρ. 1, καθώς και του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 31, για δαπάνες που αφορούν διαχειριστικές χρήσεις που κλείνουν με 30 Ιουνίου 1994 και μετά.
στ. Των διατάξεων των περιπτώσεων α' και β' της παρ. 1 του άρθρου 109 για διαχειριστικές χρήσεις που κλείνουν με 30 Ιουνίου 1994 και μετά.
ζ. Των λοιπών διατάξεων από τότε που άρχισε η ισχύς τους, όπως αυτή αναφέρεται στα νομοθετήματα που κωδικοποιούνται με αυτό το νόμο.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 1994

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους 

Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 1994

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Γ. ΚΟΥΒΕΛΑΚΗΣ