Παρακαλω περιμένετε...

Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013) που ισχύει για εισοδήματα από 1.1.2014

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.4172

ΦΕΚ Α 167/23-7-2013

Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν.4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1. Πεδίο Εφαρμογής
Άρθρο 2. Ορισμοί
Άρθρο 3. Υποκείμενα του φόρου
Άρθρο 4. Φορολογική κατοικία
Άρθρο 5. Εισόδημα που προκύπτει στην ημεδαπή
Άρθρο 6. Μόνιμη εγκατάσταση
Άρθρο 7. Φορολογητέο εισόδημα
Άρθρο 8. Φορολογικό έτος
Άρθρο 9. Πίστωση φόρου αλλοδαπής

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ́ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 10. Αντικείμενο του φόρου εισοδήματος των φυσικών προσώπων
Άρθρο 11. Εξαρτώμενα μέλη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ́

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 12. Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις
Άρθρο 13. Παροχές σε είδος
Άρθρο 14. Απαλλαγές εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις
Άρθρο 15. Φορολογικός συντελεστής
Άρθρο 16. Μείωση φόρου εισοδήματος
Άρθρο 17. Πρόσθετες μειώσεις φόρου [1]
Άρθρο 18. Μειώσεις φόρου για ιατρικές δαπάνες
Άρθρο 19. Μειώσεις φόρου για δωρεές
Άρθρο 20. Πίστωση φόρου και ρυθμίσεις για τους φορολογούμενους που δεν έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ́

ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Άρθρο 21. Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα
Άρθρο 22. Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες
Άρθρο 22Α. Δαπάνες Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας [1]
Άρθρο 23. Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες
Άρθρο 24. Φορολογικές Αποσβέσεις [1]
Άρθρο 25. Αποτίμηση αποθεμάτων και ημικατεργασμένων προϊόντων
Άρθρο 26. Επισφαλείς απαιτήσεις
Άρθρο 27. Μεταφορά ζημιών
Άρθρο 27Α. Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση [1]
Άρθρο 28. Μέθοδος προσδιορισμού εσόδων [1]
Άρθρο 29. Φορολογικός συντελεστής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ́

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 

Άρθρο 30. Εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας
Άρθρο 31. Αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες
Άρθρο 32. Δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων
Άρθρο 33. Μη εφαρμογή αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών
Άρθρο 34. Διαφορά εισοδήματος και υπολογισμός του φόρου αυτής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ́

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Άρθρο 35. Εισόδημα από κεφάλαιο
Άρθρο 36. Μερίσματα
Άρθρο 37. Τόκοι
Άρθρο 38. Δικαιώματα (royalties)
Άρθρο 39. Εισόδημα από ακίνητη περιουσία
Άρθρο 40. Φορολογικός συντελεστής για το εισόδημα από κεφάλαιο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ́

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

Προσοχή: Η ισχύς του άρθρου 41 του παρόντος Κώδικα αναστέλλεται από την 1η Ιανουαρίου 2015 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016. Βλ. σχετ. εδώ.
Άρθρο 41. Μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας
Άρθρο 42. Μεταβίβαση τίτλων
Άρθρο 43. Φορολογικός συντελεστής

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 44. Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων
Άρθρο 45. Υποκείμενα του φόρου
Άρθρο 46. Απαλλασσόμενα νομικά πρόσωπα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ́

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 

Άρθρο 47. Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα
Άρθρο 48. Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων
Άρθρο 49. Υποκεφαλαιοδότηση
Άρθρο 50. Ενδοομιλικές συναλλαγές
Άρθρο 51. Μεταφορά λειτουργιών
Άρθρο 52. Εισφορές ενεργητικού έναντι τίτλων [1]
Άρθρο 53. Ανταλλαγή τίτλων [1]
Άρθρο 54. Συγχωνεύσεις και διασπάσεις
Άρθρο 55. Μεταφορά της καταστατικής έδρας μίας SE ή μίας SCE
Άρθρο 56. Μη εφαρμογή ευεργετημάτων
Άρθρο 57. Εκκαθάριση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ́

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

Άρθρο 58. Φορολογικός συντελεστής

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ́

ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ 

Άρθρο 59. Φορολόγηση στην πηγή
Άρθρο 60. Φορολογικός συντελεστής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ́

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ 

Άρθρο 61. Υπόχρεοι σε παρακράτηση
Άρθρο 62. Πληρωμές υποκείμενες σε παρακράτηση
Άρθρο 63. Απαλλαγή για ορισμένες ενδοομιλικές πληρωμές
Άρθρο 64. Συντελεστές παρακράτησης φόρου

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ 

Άρθρο 65. Κράτη μη συνεργάσιμα στο φορολογικό τομέα και κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς
Άρθρο 66. Ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες (ΕΑΕ)

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ 

Άρθρο 67. Υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και καταβολή του φόρου [1]
Άρθρο 67Α. Υποβολή της δήλωσης υπολογισμού του φόρου υπεραξίας από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας [1]
Άρθρο 68. Υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων και καταβολή του φόρου [1]
Άρθρο 69. Προκαταβολή του φόρου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν φυσικά πρόσωπα
Άρθρο 70. Μείωση προκαταβλητέου φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα
Άρθρο 71. Προκαταβολή του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων
Άρθρο 72. Μεταβατικές διατάξεις και έναρξη ισχύος

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Άρθρο 73. Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/13/ΕΕ
Άρθρο 74. Συμπλήρωση των νόμων 3986/2011, 4110/2013, 4002/2011, 4111/2013, 3864/2010, 3601/2007
Άρθρο 75. Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων

ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΥΓΕΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Άρθρο 76. Θέματα Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.
Άρθρο 77. Προϋπολογισμός δήμων
Άρθρο 78. Προϋπολογισμός Περιφερειών
Άρθρο 79. Εκπόνηση πενταετούς επιχειρησιακού προγράμματος
Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών του Κεφαλαίου 4 του ν. 4325/2014 (ΦΕΚ Α 47/11-5-2015), καταργείται ο θεσμός της διαθεσιμότητας του Κεφαλαίου Ζ.2 του Ν.4093/2012 (Α΄ 222) και των άρθρων 80, 81, 82, 90, 91 και 93 του Ν.4172/2013 (Α΄ 167). Βλ. αναλυτικά τις διατάξεις του ν. 4325/2014 εδώ.
Άρθρο 80. Κατάργηση ειδικότητας σχολικών φυλάκων [1]
Άρθρο 81. Κατάργηση θέσεων κλάδου Δημοτικής Αστυνομίας [1]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 82. Κατάργηση ειδικοτήτων κατά κλάδο και κατηγορία του προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις [1]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ

Άρθρο 83. Πρόγραμμα Ιπποδρομιών
Άρθρο 84. Έπαθλα Ιπποδρομιών
Άρθρο 85.
Άρθρο 86. Τροποποιούμενες διατάξεις
Άρθρο 87. Καταργούμενες και τελικές διατάξεις
Άρθρο 88. Τροποποίηση του ν. 4152/2013

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Άρθρο 89. Διατάξεις για τις διαδικασίες του Α.Σ.Ε.Π.
Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών του Κεφαλαίου 4 του ν. 4325/2014 (ΦΕΚ Α 47/11-5-2015), καταργείται ο θεσμός της διαθεσιμότητας του Κεφαλαίου Ζ.2 του Ν.4093/2012 (Α΄ 222) και των άρθρων 80, 81, 82, 90, 91 και 93 του Ν.4172/2013 (Α΄ 167). Βλ. αναλυτικά τις διατάξεις του ν. 4325/2014 εδώ.
Άρθρο 90. Διαθεσιμότητα [1]
Άρθρο 91. Κινητικότητα [1]
Άρθρο 92. Μεταφορά αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Κρατικών Αυτοκινήτων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Άρθρο 93. Κατάργηση ειδικότητας οδηγών και τεχνικού προσωπικού της Διεύθυνσης Κρατικών Αυτοκινήτων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης [1]
Άρθρο 94. Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΙΝΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 95. Ποινές φαρμακοποιών και κατόχων άδειας κυκλοφορίας σκευασμάτων
Άρθρο 96. Ποινές συμβεβλημένων ιατρών και παρόχων υπηρεσιών υγείας
Άρθρο 97. Ποινές συμβεβλημένων φυσιοθεραπευτών
Άρθρο 98. Ποινές ιατρών Ε.Σ.Υ.
Άρθρο 99. Πειθαρχικά Συμβούλια Ιατρικών Συλλόγων
Άρθρο 100. Εφαρμογή μηχανισμού αυτόματης επιστροφής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Άρθρο 101. Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.)
Άρθρο 102. Λοιπές διατάξεις
Άρθρο 103. Διατάξεις για τον κατώτατο μισθό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Άρθρο 104. Τροποποίηση του ν. 3054/2002

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Άρθρο 105. Τροποποίηση διατάξεων του Κ.Πολ.Δ.
Άρθρο 106. Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις
Άρθρο 107. Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/25/Ε.Ε.
Άρθρο 108.
Άρθρο 109.
Άρθρο 110.
Άρθρο 111.
Άρθρο 112. Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 23 Ιουλίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΕΙΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους. Αθήνα, 23 Ιουλίου 2013

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ