Παρακαλω περιμένετε...

Φορολογικό ημερολόγιο

11 Μαϊου 2015

Υποβολή δήλωσης στην αρμόδια Τελωνειακή αρχή από πρόσωπο που πραγματοποιεί ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου μεταφορικού μέσου

Οποιοδήποτε πρόσωπο που πραγματοποιεί ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου μεταφορικού μέσου, υποχρεούται, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 38 του Κώδικα ΦΠΑ, να υποβάλει στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή ειδική δήλωση για την καταβολή του φόρου που αναλογεί στην απόκτηση αυτή.Η δήλωση αυτή υποβάλλεται το αργότερο μέχρι τη 10η του επόμενου μήνα από εκείνον κατά τον οποίο ο φόρος κατέστη απαιτητός και πάντως πριν από την έκδοση άδειας κυκλοφορίας του μεταφορικού μέσου στο εσωτερικό της χώρας από την, κατά περίπτωση, αρμόδια αρχή.Την υποχρέωση αυτή έχουν και τα πρόσωπα, τα οποία καλύπτονται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 11, στην περίπτωση που αποκτούν αγαθά, τα οποία υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης σε άλλο κράτος μέλος.Προκειμένου περί μεταφορικών μέσων, υπαγόμενων σε ειδικό [...]

15 Μαϊου 2015

Δήλωση φόρoυ συναλλαγών σε αλλοδαπά χρηματιστήρια Φορολογική περίοδος: Απριλίου

Σύμφωνα με το άρθρο 27 § 2 του Ν. 2703/1999, σε συνδυασμό με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν. 2579/1998, επιβάλλεται φόρος με συντελεστή δύο τοις χιλίοις (2‰) στις πωλήσεις από φυσικά πρόσωπα που έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα ή ημεδαπές επιχειρήσεις ή αλλοδαπές επιχειρήσεις που έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, μετοχών εισηγμένων σε αλλοδαπά χρηματιστήρια ή σε άλλους διεθνώς αναγνωρισμένους χρηματιστηριακούς θεσμούς.Ο οφειλόμενος φόρος υπολογίζεται επί της αξίας πώλησης των μετοχών, η οποία αναγράφεται στα εκδιδόμενα αποδεικτικά στοιχεία και αποδίδεται από τον πωλητή στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, στην οποία υπάγεται αυτός, μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα από αυτόν εντός του οποίου πωλήθηκαν οι μετοχές.Οι διατάξεις του άρθρου 113 του ν. [...]

Δήλωση της Ε.Χ.Α.Ε.και απόδοση φόρoυ επί πωλήσεων μετoχών προηγούμενου μήνα Φορολογική περίοδος: Απριλίου

Σύμφωνα με το άρθρο 9 § 2 του Ν. 2579/1998, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 16 § 2 του Ν. 3943/2011, επιβάλλεται φόρος με συντελεστή δύο τοις χιλίοις (2‰) στις πωλήσεις μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών για συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε αυτό. Ο φόρος αυτός υπολογίζεται επί της αξίας πώλησης των μετοχών και βαρύνει τον πωλητή, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ενώσεις προσώπων ή ομάδες περιουσίας, χωρίς να εξετάζεται η ιθαγένεια και ο τόπος που διαμένουν ή κατοικούν ή έχουν την έδρα τους και ανεξάρτητα αν έχουν απαλλαγή από οποιονδήποτε φόρο ή τέλος από διατάξεις άλλων νόμων.Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (ΕΧΑΕ) κατά το διακανονισμό των συναλλαγών που διενεργούνται στο Χρηματιστήριο χρεώνει σε ημερήσια βάση με τον πιο πάνω φόρο τις [...]

20 Μαϊου 2015

Δήλωση απόδοσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 3091/2002, τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες http://www.forin.gr/laws/law/17/kurwsh-tou-kwdika-forologias-eisodhmatos#!/?article=51Α¶graph=3&bn=1 (σ.σ. βλ. πλέον άρθρο 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 65 του ν. 4172/2013), που έχουν εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας σε ακίνητα τα οποία βρίσκονται στην Ελλάδα, καταβάλλουν ειδικό ετήσιο φόρο δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί της αξίας αυτών, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 17 του Ν. 3091/2002.Σύμφωνα με το άρθρο 17 § 6 του ίδιου νόμου, η δήλωση υποβάλλεται μέχρι την 20ή Μαΐου του έτους φορολογίας. Για τον τρόπο υποβολής της δήλωσης εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 68 του Ν.2961/2001. Ο φόρος που αναλογεί καταβάλλεται εφάπαξ με την υποβολή της δήλωσης.

Δήλωση απόδοσης τελών χαρτοσήμου προηγούμενου ημερολογιακού τριμήνου Φορολογική περίοδος: Ιανουαρίου - Μαρτίου

Σύμφωνα με το άρθρο 39 § 10 του Κ.Β.Σ., "οι διατάξεις του άρθρου 30 του π.δ. 99/1977, σε ότι αφορά τις ρυθμίσεις που αναφέρονται στο χρόνο, τον τρόπο και τη διαδικασία υποβολής των δηλώσεων τελών χαρτοσήμου και εισφορών και όπως οι διατάξεις αυτές ισχύουν, διατηρούνται σε ισχύ και μετά την έναρξη του Π.Δ. 186/1992.Ως εκ τούτου, οι υπόχρεοι υποβάλλουν στον Οικονομικό Εφορο τριπλότυπη δήλωση αποδόσης των αναλογούντων τελών χαρτοσήμου επί της αξίας των κατά το προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο εκδοθέντων στοιχείων ή γενομένων παροχών και της εισφοράς δακοκτονίας επί του παραγομένου ελαιολάδου.Στη δήλωση αυτή αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του υποχρέου (ονοματεπώνυμον ή επωνυμία, επάγγελμα, διεύθυνση και αριθμός φορολογικού μητρώου), το τρίμηνο το οποίο αφορά αύτη και για έκαστο είδος [...]

Δήλωση απόδοσης τελών χαρτοσήμου ασφαλιστικών επιχειρήσεων και πρακτόρων αυτών προηγούμενου ημερολογιακού τριμήνου Φορολογική περίοδος: Ιανουαρίου - Μαρτίου

Σύμφωνα με το άρθρο 39 § 10 του Κ.Β.Σ., "οι διατάξεις του άρθρου 30 του π.δ. 99/1977, σε ότι αφορά τις ρυθμίσεις που αναφέρονται στο χρόνο, τον τρόπο και τη διαδικασία υποβολής των δηλώσεων τελών χαρτοσήμου και εισφορών και όπως οι διατάξεις αυτές ισχύουν, διατηρούνται σε ισχύ και μετά την έναρξη του Π.Δ. 186/1992.Ως εκ τούτου, οι υπόχρεοι υποβάλλουν στον Οικονομικό Εφορο τριπλότυπη δήλωση αποδόσης των αναλογούντων τελών χαρτοσήμου επί της αξίας των κατά το προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο εκδοθέντων στοιχείων ή γενομένων παροχών και της εισφοράς δακοκτονίας επί του παραγομένου ελαιολάδου.Στη δήλωση αυτή αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του υποχρέου (ονοματεπώνυμον ή επωνυμία, επάγγελμα, διεύθυνση και αριθμός φορολογικού μητρώου), το τρίμηνο το οποίο αφορά αύτη και για έκαστο είδος [...]

Διαβίβαση στοιχείων μηνιαία στη Γ.Γ.Δ.Ε. από Τράπεζες, Ιδρύματα πληρωμών, ΕΛ.ΤΑ. Φορολογική περίοδος: Απριλίου

Τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, τα ιδρύματα πληρωμών και τα Ελληνικά Ταχυδρομεία διαβιβάζουν στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Οικονομικών στοιχεία που αφορούν σε:α) μεταφορές πίστωσης, εμβάσματα, άμεσες χρεώσεις και τραπεζικές επιταγές πελατών τους (φυσικών και νομικών προσώπων) για μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό,β) εισπράξεις συμβεβλημένων με αυτά επιχειρήσεων, μέσω πιστωτικών καρτών.Η διαβίβαση των παραπάνω στοιχείων θα γίνεται απευθείας στη Γ.Γ.Δ.Ε. μέσω διαδικτυακής εφαρμογής ασφαλούς συστήματος μεταφόρτωσης αρχείου.Ειδικά για τα τραπεζικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα θα γίνεται μέσω της «Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ), ενώ η συχνότητα διαβίβασης των στοιχείων είναι μηνιαία και πρέπει να γίνεται έως την 20η ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα αναφοράς.Σχετ. Α.Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. [...]

Καταβολή αγγελιόσημου και ειδικού φόρου στις διαφημίσεις Φορολογική περίοδος: Μαρτίου - Απριλίου

Σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 12 του ν. 2328/1995, κάθε ημερολογιακό δίμηνο και μέχρι την 20η ημέρα του μήνα που ακολουθεί το δίμηνο, κατατίθενται με την συμπλήρωση ειδικών εντύπων από τον διαφημιζόμενο ή, εφόσον μεσολαβεί διαφημιστής, από τον διαφημιστή κατ' εντολή του διαφημιζόμενου, ο μεν ειδικός φόρος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου σε Τράπεζες συμβεβλημένες με αυτό, το δε αγγελιόσημο στο όνομα του μέσου ενημέρωσης, στο οποίο έγινε η διαφημιστική προβολή, σε Τράπεζες συμβεβλημένες με τα κατά νόμον αρμόδια για την είσπραξη του αγγελιοσήμου ασφαλιστικά ταμεία και σε σχετικούς λογαριασμούς τους. Τα δε σχετικά παραστατικά επισυνάπτονται στο τιμολόγιο, ο αριθμός του οποίου αναγράφεται σε αυτά.Βλ. αναλυτικά τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2328/1995 καθώς και την ΠΟΛ. 1217/1996.

26 Μαϊου 2015

Υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παρεχόμενων υπηρεσιών (Φ4) προηγούμενου μήνα Φορολογική περίοδος: Απριλίου

Με βάση την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1127/2009, άρθρο 2 § 2 και 3, η υποβολή των αρχικών και εμπρόθεσμων ανακεφαλαιωτικών πινάκων πραγματοποιείται υποχρεωτικά αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω του ειδικού δικτύου (TAXISnet) για κάθε ημερολογιακή περίοδο. Η υποβολή των διορθωτικών ή εκπρόθεσμων ανακεφαλαιωτικών πινάκων πραγματοποιείται υποχρεωτικά αποκλειστικά και μόνο σε έντυπη μορφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αρχικών και εμπρόθεσμων ανακεφαλαιωτικών πινάκων μέσω του ειδικού δικτύου (ΤΑΧΙSnet) ορίζεται η 26η ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της μηνιαίας περιόδου την οποία αφορά. Σε περίπτωση αργίας, η ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία μεταφέρεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.Εφόσον την καταληκτική ημερομηνία υποβολής [...]

Υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών (Φ5) προηγούμενου μήνα Φορολογική περίοδος: Απριλίου

Με βάση την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1127/2009 (αρθρο 2 § 2 και 3), η υποβολή των αρχικών και εμπρόθεσμων ανακεφαλαιωτικών πινάκων πραγματοποιείται υποχρεωτικά αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω του ειδικού δικτύου (TAXISnet) για κάθε ημερολογιακή περίοδο. Η υποβολή των διορθωτικών ή εκπρόθεσμων ανακεφαλαιωτικών πινάκων πραγματοποιείται υποχρεωτικά αποκλειστικά και μόνο σε έντυπη μορφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αρχικών και εμπρόθεσμων ανακεφαλαιωτικών πινάκων μέσω του ειδικού δικτύου (ΤΑΧΙSnet) ορίζεται η 26η ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της μηνιαίας περιόδου την οποία αφορά. Σε περίπτωση αργίας, η ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία μεταφέρεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

ΜΑΙΟΣ
Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Ειδοποιήσεις

Δεν έχετε προσθέσει καμία ειδοποιήση

Επιλέξτε τα θέματα που σας ενδιαφέρουν πατώντας στο σχετικό εικονίδιο για να λάβετε ενημερωτικό μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Φίλτρα
 • Αγγελιόσημο
 • Ασφαλιστικές επιχειρήσεις
 • Διαβίβαση στοιχείων στη Γ.Γ.Δ.Ε.
 • Δικαιώματα
 • Διπλογραφικά βιβλία (Λογιστικά βιβλία, Γ' κατηγορίας)
 • Ε.Χ.ΑΕ.
 • Ειδικός φόρος διαφημίσεων
 • Ειδικός φόρος επί των ακινήτων
 • ΕΛ.ΤΑ.
 • Εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών
 • Ιδρύματα πληρωμών
 • Μερίσματα
 • Προσωρινή δήλωση παρακρατούμενων φόρων
 • Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών
 • Τόκοι
 • Τράπεζες
 • Υπεραξία από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας
 • Φ.Π.Α. - Intrastat
 • Φ.Π.Α. Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες
 • Φ.Π.Α. Διπλογραφικά βιβλία
 • Φ.Π.Α. Περιοδική δήλωση
 • Φόρος συναλλαγών σε αλλοδαπά χρηματιστήρια
 • Χαρτόσημο