Παρακαλω περιμένετε...

Φορολογικό ημερολόγιο

31 Αυγούστου 2015

Υποβολή στατιστικής δήλωσης (INTRASTAT) για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές (αποκτήσεις και παραδόσεις) του προηγούμενου μήνα Φορολογική περίοδος: Ιουλίου

Η δήλωση Intrastat σύμφωνα με τη με αριθμ. 1099733/8159/ΠΟΛ.1253/26.7.1993 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, υποβάλλεται εμπρόθεσμα μέχρι την καταληκτική προθεσμία που ισχύει για την εμπρόθεσμη υποβολή της προσωρινής δήλωσης ΦΠΑ της οικείας φορολογικής περιόδου της επιχείρησης.Ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης IntrastatΗ δήλωση Intrastat υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης Intrastat η οποία βρίσκεται στην ηλεκτρονική δ/νση http://eurostat.statistics.gr/.Λοιποί τρόποι υποβολής της δήλωσης IntrastatΣύμφωνα με τις υποπεριπτώσεις αα) και αβ) της παραγράφου 3 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1253/1993, η δήλωση INTRASTAT μπορεί:- Να υποβληθεί με μαγνητικά μέσα κατευθείαν στην ΕΣΥΕ, κατόπιν συνεννόησης με αυτήν. Στην περίπτωση αυτή θα [...]

Υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α., για τους υποκείμενους στο φόρο που τηρούν βιβλία με βάση πλήρη λογιστικά πρότυπα, καθώς και το Δημόσιο, όταν υπόκειται στο φόρο Φορολογική περίοδος: Ιουλίου

Η δήλωση ΦΠΑ υποβάλλεται, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 38 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν. 2859/2000), μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα που ακολουθεί τη λήξη της φορολογικής περιόδου.Η φορολογική περίοδος ορίζεται σε ένα ημερολογιακό μήνα προκειμένου για υπόχρεους οι οποίοι υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων με βάση πλήρη λογιστικά πρότυπα (διπλογραφικά βιβλία), καθώς και για το Δημόσιο όταν ασκεί δραστηριότητες για τις οποίες υπόκειται στο φόρο.

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 67 του Κ.Φ.Ε. (Ν. 4172/2013), η δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων υποβάλλεται μέχρι και την 30ή Απριλίου του αμέσως επόμενου φορολογικού έτους.Ειδικά για το φορολογικό έτος 2014 η δήλωση υποβάλλεται κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Φεβρουαρίου μέχρι και την 30ή Ιουνίου (άρθρο 72 § 22 του Κ.Φ.Ε. (Ν. 4172/2013).ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος υποβάλλεται με το έντυπο Ε1. Στην ίδια ημερομηνία, συνυποβάλλονται και τα έντυπα Ε2 και Ε3.

Παράταση: 31 Αυγούστου 2015
Δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

Τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες υποχρεούνται να δηλώνουν ηλεκτρονικά όλα τα εισοδήματά τους στη Φορολογική Διοίκηση. Η δήλωση υποβάλλεται, σύμφωνα με το άρθρο 68 του ΚΦΕ, μέχρι και την τελευταία ημέρα του έκτου μήνα από το τέλος του φορολογικού έτους.Στην περίπτωση που το φορολογικό έτος ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος, η δήλωση υποβάλλεται μέχρι 30 Ιουνίου. Επισημαίνεται ότι, ειδικά για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, το φορολογικό έτος μπορεί να λήγει στις 30 Ιουνίου. Στην περίπτωση αυτή, η δήλωση φορολογίας εισοδήματος υποβάλλεται μέχρι 31 Δεκεμβρίου.

Παράταση: 31 Αυγούστου 2015
Δήλωση απόδοσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία, συντάξεις και ασφαλίσματος με τη μορφή περιοδικά καταβαλλόμενης παροχής (Άρθρο 60 του Ν. 4172/2013) Φορολογική περίοδος: Ιουνίου

Με την Α.Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1049/11.2.2014, ορίζεται ότι "όσοι παρακρατούν φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60 (παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις) και της περίπτωσης ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 64 (παρακράτηση φόρου στο ασφάλισμα που καταβάλλεται με τη μορφή περιοδικά καταβαλλόμενης παροχής) του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α' 167) υποχρεούνται να υποβάλουν προσωρινή δήλωση το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής του υποκείμενου σε παρακράτηση εισοδήματος ή της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής του ασφαλίσματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α'67).Ο φόρος που παρακρατείται σύμφωνα με τα παραπάνω αποδίδεται το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής [...]

Δήλωση και απόδοση του φόρου που παρακρατείται στις αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες Φορολογική περίοδος: Ιουνίου

Παρακράτηση φόρου εισοδήματος στις αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές ή παρόμοιες υπηρεσίεςΜε την Α.Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1048/11.2.2014, ορίζεται ότι "οι υπόχρεοι παρακράτησης φόρου με συντελεστή είκοσι (20%) τοις εκατό, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α' 167) υποχρεούνται να υποβάλλουν προσωρινή δήλωση το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής, η οποία περιλαμβάνει τα ακαθάριστα ποσά που έχουν καταβληθεί και τον παρακρατηθέντα φόρο."Βλ. σχετ. και την Εγκ. ΠΟΛ. 1120/2014.

Δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου από τους φορείς της γενικής κυβέρνησης Φορολογική περίοδος: Ιουνίου

Οι φορείς γενικής κυβέρνησης που παρακρατούν φόρο κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 (ΦEΚ Α' 167) αποδίδουν τον παρακρατηθέντα φόρο με προσωρινές δηλώσεις.Οι προσωρινές δηλώσεις αυτές υποβάλλονται το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής και περιλαμβάνουν το είδος των αγαθών και υπηρεσιών, το καθαρό ποσό της αξίας ανά συντελεστή φόρου, τα ακαθάριστα ποσά που έχουν καταβληθεί στον προηγούμενο ημερολογιακό μήνα και τον παρακρατηθέντα φόρο.Σχετ. Α.Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1028/20.1.2014.

Δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος στις αμοιβές που εισπράττονται από εργολήπτες κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων Φορολογική περίοδος: Ιουνίου

Παρακράτηση φόρου εισοδήματος στις αμοιβές που εισπράττονται από εργολήπτες κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδωνΜε την Α.Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1027/20.1.2014, ορίζεται ότι "όσοι παρακρατούν φόρο με συντελεστή τρία (3) τοις εκατό, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ της παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α' 167) υποχρεούνται να υποβάλουν προσωρινή δήλωση το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής η οποία περιλαμβάνει την αξία του εκτελεσθέντος έργου, το αντίτιμο ενοικίασης, σύντομη περιγραφή του εκτελεσθέντος έργου, την αξία του εκτελεσθέντος έργου, το αντίτιμο της ενοικίασης και το φόρο που αναλογεί."

Προσωρινή δήλωση απόδοσης από τους δικηγορικούς συλλόγους προκαταβλητέου φόρου επί των δικηγορικών αμοιβών και παρακρατούμενου φόρου επί των μερισμάτων Φορολογική περίοδος: Ιουνίου

Ο προκαταβλητέος φόρος που υπολογίζεται επί των ακαθαρίστων αμοιβών των δικηγόρων, που αναγράφονται επί των γραμματίων προκαταβολής ως ποσά αναφοράς καθώς και ο παρακρατούμενος επί των ποσών που καταβάλλονται ως μέρισμα από τους δικηγορικούς συλλόγους αποδίδονται με προσωρινές δηλώσεις.Με την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1031/24-1-2014, ορίζεται ότι οι δικηγορικοί σύλλογοι που υπολογίζουν προκαταβλητέο φόρο και παρακρατούν φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων α και γ της παραγράφου 5 του άρθρου 69 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α') υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, στο δικτυακό τόπο www.gsis.gr το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής.

Δήλωση τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και τέλους καρτοκινητής τηλεφωνίας Φορολογική περίοδος: Ιουνίου

Τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίαςΤο «τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας», όπως ορίζεται με το άρθρο 12 του Ν. 2579/1998, βαρύνει τους συνδρομητές των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.Το τέλος αυτό υπολογίζεται προ του φόρου προστιθέμενης αξίας και ως ποσοστό επί κάθε μηνιαίου λογαριασμού κάθε σύνδεσης με βάση την ακόλουθη κλίμακα:- Για μηνιαίο λογαριασμό μέχρι και 50 ευρώ 12%- Για μηνιαίο λογαριασμό από 50,01 μέχρι και 100 ευρώ 15%- Για μηνιαίο λογαριασμό από 100,01 μέχρι και 150 ευρώ 18%- Για μηνιαίο λογαριασμό από 150,01 ευρώ και άνω 20%Εάν ο λογαριασμός εκδίδεται για περισσότερους μήνες επιβάλλονται τόσα τέλη όσοι και οι μήνες. Στην περίπτωση αυτή, για την εξεύρεση του τέλους, ο λογαριασμός επιμερίζεται σε ίσα μέρη, ανάλογα των μηνών για τους οποίους εκδίδεται, [...]

Φορολογικές Δηλώσεις 2015
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Ειδοποιήσεις

Δεν έχετε προσθέσει καμία ειδοποιήση

Επιλέξτε τα θέματα που σας ενδιαφέρουν πατώντας στο σχετικό εικονίδιο για να λάβετε ενημερωτικό μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Φίλτρα
 • Αλλοδαπό νομικό πρόσωπο
 • Αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες
 • Αμοιβές διοίκησης
 • Απλογραφικά βιβλία (Εσόδων - Εξόδων, Β' κατηγορίας)
 • Απογραφή - Βιβλίο Απογραφών
 • Ασφάλισμα
 • Δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας.
 • Δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων
 • Δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
 • Δήλωση φορολογίας εισοδήματος προσωπικών εταιρειών
 • Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων
 • Δικηγορικοί σύλλογοι - Απόδοση προκαταβλητέου - παρακρατούμενου φόρου
 • Διπλογραφικά βιβλία (Λογιστικά βιβλία, Γ' κατηγορίας)
 • Εγγυητική επιστολή για την απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων
 • Ειδικός φόρος κινηματογράφων
 • Ενδοομιλικές συναλλαγές
 • Ενημέρωση βιβλίων
 • Ιδιωτική εκπαίδευση
 • Ισολογισμός - Πράξεις - Κλείσιμο
 • Λογαριασμός 94
 • Μητρώο Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων
 • Μίσθωση ακινήτων
 • Παρακράτηση φόρου εισοδήματος για τεχνικά έργα
 • Προμήθεια αγαθών στο Δημόσιο
 • Προσωρινή Δήλωση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.)
 • Τέλος συνδρομητών κινητής (ή καρτοκινητής) τηλεφωνίας
 • Τεχνικά έργα
 • Φ.Π.Α. - Intrastat
 • Φ.Π.Α. Διπλογραφικά βιβλία
 • Φ.Π.Α. Περιοδική δήλωση
 • Φορείς γενικής κυβέρνησης
 • Φόρος μισθωτών υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.)
 • ΦΠΑ