Παρακαλω περιμένετε...

Φορολογικό ημερολόγιο

28 Μαϊου 2015

Δήλωση απόδοσης παρακρατούμενων φόρων σε πληρωμές μερισμάτων, τόκων και δικαιωμάτων (άρθρο 64 του Ν. 4172/2013) Φορολογική περίοδος: Μαρτίου

Με την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1012/3.1.2014, ορίστηκε ότι "όσοι παρακρατούν φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α’ 167), υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση για την απόδοση αυτού, το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής."Για παράδειγμα, εάν η πληρωμή και η παρακράτηση του φόρου πραγματοποιήθηκε στις 20 Ιανουαρίου 2014, η δήλωση απόδοσης αυτού πραγματοποιείται, όπως ορίζεται παραπάνω, τρεις ημέρες πριν το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της πληρωμής, δηλαδή τρεις ημέρες πριν το τέλος του Μαρτίου, δηλαδή μέχρι 28.3.2014.ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο φόρος που παρακρατείται αποδίδεται, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 64 του Κ.Φ.Ε. (Ν. 4172/2013), το αργότερο μέχρι το τέλος του [...]

29 Μαϊου 2015

Υποβολή στατιστικής δήλωσης (INTRASTAT) για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές (αποκτήσεις και παραδόσεις) του προηγούμενου μήνα Φορολογική περίοδος: Απριλίου

Η δήλωση Intrastat σύμφωνα με τη με αριθμ. 1099733/8159/ΠΟΛ.1253/26.7.1993 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, υποβάλλεται εμπρόθεσμα μέχρι την καταληκτική προθεσμία που ισχύει για την εμπρόθεσμη υποβολή της προσωρινής δήλωσης ΦΠΑ της οικείας φορολογικής περιόδου της επιχείρησης.Ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης IntrastatΗ δήλωση Intrastat υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης Intrastat η οποία βρίσκεται στην ηλεκτρονική δ/νση http://eurostat.statistics.gr/.Λοιποί τρόποι υποβολής της δήλωσης IntrastatΣύμφωνα με τις υποπεριπτώσεις αα) και αβ) της παραγράφου 3 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1253/1993, η δήλωση INTRASTAT μπορεί:- Να υποβληθεί με μαγνητικά μέσα κατευθείαν στην ΕΣΥΕ, κατόπιν συνεννόησης με αυτήν. Στην περίπτωση αυτή θα [...]

Υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α., για τους υποκείμενους στο φόρο που τηρούν βιβλία με βάση πλήρη λογιστικά πρότυπα, καθώς και το Δημόσιο, όταν υπόκειται στο φόρο Φορολογική περίοδος: Απριλίου

Η δήλωση ΦΠΑ υποβάλλεται, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 38 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν. 2859/2000), μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα που ακολουθεί τη λήξη της φορολογικής περιόδου.Η φορολογική περίοδος ορίζεται σε ένα ημερολογιακό μήνα προκειμένου για υπόχρεους οι οποίοι υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων με βάση πλήρη λογιστικά πρότυπα (διπλογραφικά βιβλία), καθώς και για το Δημόσιο όταν ασκεί δραστηριότητες για τις οποίες υπόκειται στο φόρο.

31 Μαϊου 2015

Διαβίβαση στοιχείων στη Γ.Γ.Δ.Ε. από Τράπεζες, Ιδρύματα Πληρωμών, ΕΛ.ΤΑ., Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών

Τα πιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, τα χρηματοδοτικά ιδρύματα, οι φορείς εκκαθάρισης συναλλαγών με χρήση καρτών πληρωμών και τα ιδρύματα πληρωμών που λειτουργούν στην Ελλάδα, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), η Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (ΕΧΑΕ), καθώς και οι Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, υποχρεούνται, σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1033/2014, να διαβιβάζουν στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, στη Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε., καταστάσεις σε ηλεκτρονικό αρχείο, με στοιχεία που αφορούν:1.1.α Το ποσό των πιστωτικών και χρεωστικών τόκων καταθέσεων και repos που απέκτησαν κατά το προηγούμενο έτος, καθώς και το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε, με τα στοιχεία των δικαιούχων/ συνδικαιούχων, [...]

Φορολογικές Δηλώσεις 2015
ΜΑΙΟΣ
Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Ειδοποιήσεις

Δεν έχετε προσθέσει καμία ειδοποιήση

Επιλέξτε τα θέματα που σας ενδιαφέρουν πατώντας στο σχετικό εικονίδιο για να λάβετε ενημερωτικό μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Φίλτρα
 • Διαβίβαση στοιχείων στη Γ.Γ.Δ.Ε.
 • Δικαιώματα
 • Διπλογραφικά βιβλία (Λογιστικά βιβλία, Γ' κατηγορίας)
 • ΕΛ.ΤΑ.
 • Εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών
 • Ιδρύματα πληρωμών
 • Μερίσματα
 • Προσωρινή δήλωση παρακρατούμενων φόρων
 • Τόκοι
 • Τράπεζες
 • Υπεραξία από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας
 • Φ.Π.Α. - Intrastat
 • Φ.Π.Α. Διπλογραφικά βιβλία
 • Φ.Π.Α. Περιοδική δήλωση