Παρακαλω περιμένετε...

Φορολογικό ημερολόγιο

10 Ιουλίου 2015

Υποβολή δήλωσης στην αρμόδια Τελωνειακή αρχή από πρόσωπο που πραγματοποιεί ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου μεταφορικού μέσου

Οποιοδήποτε πρόσωπο που πραγματοποιεί ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου μεταφορικού μέσου, υποχρεούται, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 38 του Κώδικα ΦΠΑ, να υποβάλει στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή ειδική δήλωση για την καταβολή του φόρου που αναλογεί στην απόκτηση αυτή.Η δήλωση αυτή υποβάλλεται το αργότερο μέχρι τη 10η του επόμενου μήνα από εκείνον κατά τον οποίο ο φόρος κατέστη απαιτητός και πάντως πριν από την έκδοση άδειας κυκλοφορίας του μεταφορικού μέσου στο εσωτερικό της χώρας από την, κατά περίπτωση, αρμόδια αρχή.Την υποχρέωση αυτή έχουν και τα πρόσωπα, τα οποία καλύπτονται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 11, στην περίπτωση που αποκτούν αγαθά, τα οποία υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης σε άλλο κράτος μέλος.Προκειμένου περί μεταφορικών μέσων, υπαγόμενων σε ειδικό [...]

15 Ιουλίου 2015

Δήλωση απόδοσης φόρου εταιρειών επενδύσεων χαρτoφυλακίoυ για το προηγούμενο εξάμηνο Φορολογική περίοδος: Ιανουαρίου - Ιουνίου

Σύμφωνα με το άρθρο 39 § 3 του Ν. 3371/2005, οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου υποχρεούνται σε καταβολή φόρου, ο συντελεστής του οποίου ορίζεται σε δέκα τοις εκατό (10%) επί του εκάστοτε ισχύοντος επιτοκίου παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Επιτοκίου Αναφοράς), προσαυξανομένου κατά μία (1) ποσοστιαία μονάδα και υπολογίζεται επί του εξαμηνιαίου μέσου όρου των επενδύσεών τους, πλέον διαθεσίμων σε τρέχουσες τιμές.Σε περίπτωση μεταβολής του Επιτοκίου Αναφοράς, η προκύπτουσα νέα βάση υπολογισμού του φόρου ισχύει από την πρώτη ημέρα του επόμενου της μεταβολής μήνα.Ο φόρος αποδίδεται στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο των μηνών Ιουλίου και Ιανουαρίου του επόμενου εξαμήνου από τον υπολογισμό.Σε περίπτωση παρακράτησης φόρου επί κτηθέντων [...]

Δήλωση απόδοσης φόρου Αμοιβαίων Κεφαλαίων από την ΑΕΔΑΚ για το προηγούμενο εξάμηνο Φορολογική περίοδος: Ιανουαρίου - Ιουνίου

Σύμφωνα με το άρθρο 33 § 3 του Ν. 3283/2004, η ΑΕΔΑΚ υποχρεούται σε καταβολή φόρου, του οποίου ο συντελεστής ορίζεται σε δέκα τοις εκατό (10%) επί του εκάστοτε ισχύοντος επιτοκίου παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Επιτοκίου Αναφοράς), προσαυξανόμενου ως ακολούθως, αναλόγως της κατηγορίας κάθε αμοιβαίου κεφαλαίου βάσει της υπ’ αριθ. 1/317/11.11.2004 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ 1746 Β΄/26.11.2004), όπως εκάστοτε ισχύει:- για αμοιβαία κεφάλαια διαθεσίμων άνευ προσαυξήσεως,- για ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια, κατά είκοσι πέντε εκατοστά της μονάδας (0,25),- για μικτά αμοιβαία κεφάλαια, κατά πέντε δέκατα της μονάδας (0,5),- για μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια και για κάθε άλλο τύπο αμοιβαίων πλην των αναφερόμενων πιο πάνω περιπτώσεων, κατά μία (1) [...]

Δήλωση απόδοσης φόρου επί των κερδών αμοιβαίων κεφαλαίων ακίνητης περιουσίας του προηγούμενου εξαμήνου Φορολογική περίοδος: Ιανουαρίου - Ιουνίου

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν. 2778/1999, τα κέρδη του αμοιβαίου κεφαλαίου ακίνητης περιουσίας φορολογούνται με συντελεστή 10% επί του εκάστοτε ισχύοντος επιτοκίου παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Επιτοκίου Αναφοράς), προσαυξανόμενου κατά μία (1) ποσοστιαία μονάδα.Ο φόρος υπολογίζεται επί του εξαμηνιαίου μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου και αποδίδεται στη ΔΟΥ στο όνομα και για λογαριασμό του αμοιβαίου κεφαλαίου μέσα στο πρώτο 15ημερο του Ιουλίου και Ιανουαρίου του επομένου εξαμήνου από τον υπολογισμό του.Η καταβολή του φόρου γίνεται στο όνομα και για λογαριασμό του αμοιβαίου κεφαλαίου.Σε περίπτωση μεταβολής του Επιτοκίου Αναφοράς η προκύπτουσα νέα βάση υπολογισμού του φόρου ισχύει από την πρώτη ημέρα του επομένου της μεταβολής μήνα.Με την [...]

Δήλωση φόρoυ συναλλαγών σε αλλοδαπά χρηματιστήρια Φορολογική περίοδος: Ιουνίου

Σύμφωνα με το άρθρο 27 § 2 του Ν. 2703/1999, σε συνδυασμό με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν. 2579/1998, επιβάλλεται φόρος με συντελεστή δύο τοις χιλίοις (2‰) στις πωλήσεις από φυσικά πρόσωπα που έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα ή ημεδαπές επιχειρήσεις ή αλλοδαπές επιχειρήσεις που έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, μετοχών εισηγμένων σε αλλοδαπά χρηματιστήρια ή σε άλλους διεθνώς αναγνωρισμένους χρηματιστηριακούς θεσμούς.Ο οφειλόμενος φόρος υπολογίζεται επί της αξίας πώλησης των μετοχών, η οποία αναγράφεται στα εκδιδόμενα αποδεικτικά στοιχεία και αποδίδεται από τον πωλητή στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, στην οποία υπάγεται αυτός, μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα από αυτόν εντός του οποίου πωλήθηκαν οι μετοχές.Οι διατάξεις του άρθρου 113 του ν. [...]

Δήλωση της Ε.Χ.Α.Ε.και απόδοση φόρoυ επί πωλήσεων μετoχών προηγούμενου μήνα Φορολογική περίοδος: Ιουνίου

Σύμφωνα με το άρθρο 9 § 2 του Ν. 2579/1998, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 16 § 2 του Ν. 3943/2011, επιβάλλεται φόρος με συντελεστή δύο τοις χιλίοις (2‰) στις πωλήσεις μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών για συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε αυτό. Ο φόρος αυτός υπολογίζεται επί της αξίας πώλησης των μετοχών και βαρύνει τον πωλητή, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ενώσεις προσώπων ή ομάδες περιουσίας, χωρίς να εξετάζεται η ιθαγένεια και ο τόπος που διαμένουν ή κατοικούν ή έχουν την έδρα τους και ανεξάρτητα αν έχουν απαλλαγή από οποιονδήποτε φόρο ή τέλος από διατάξεις άλλων νόμων.Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (ΕΧΑΕ) κατά το διακανονισμό των συναλλαγών που διενεργούνται στο Χρηματιστήριο χρεώνει σε ημερήσια βάση με τον πιο πάνω φόρο τις [...]

Αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών (Άρθρο 1 του Ν.4321/2015)

Η αίτηση για υπαγωγή σε πρόγραμμα ρύθμισης των διατάξεων του άρθρου 1 του πρώτου κεφαλαίου «Ρύθμιση ληξιπροθέσμων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση» του Ν. 4321/2015, υποβάλλεται μέχρι και την 26η Μαΐου 2015 ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής για όλες τις περιπτώσεις που αυτό υποστηρίζεται τεχνικά. Εξαιρετικά και σε περίπτωση που υφίσταται τεχνική αδυναμία διαδικτυακής υποστήριξης, η αίτηση υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. ή Τελωνείο ή άλλη Υπηρεσία, ο Προϊστάμενος της οποίας είναι αρμόδιος για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής. Βλ. σχετ.:τις σχετ. διατάξεις του ν. 4321/2015την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1080/2015

Παράταση: 15 Ιουλίου 2015

20 Ιουλίου 2015

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

Τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες υποχρεούνται να δηλώνουν ηλεκτρονικά όλα τα εισοδήματά τους στη Φορολογική Διοίκηση. Η δήλωση υποβάλλεται, σύμφωνα με το άρθρο 68 του ΚΦΕ, μέχρι και την τελευταία ημέρα του έκτου μήνα από το τέλος του φορολογικού έτους.Στην περίπτωση που το φορολογικό έτος ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος, η δήλωση υποβάλλεται μέχρι 30 Ιουνίου. Επισημαίνεται ότι, ειδικά για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, το φορολογικό έτος μπορεί να λήγει στις 30 Ιουνίου. Στην περίπτωση αυτή, η δήλωση φορολογίας εισοδήματος υποβάλλεται μέχρι 31 Δεκεμβρίου.

Παράταση: 20 Ιουλίου 2015
Υποβολή κατάστασης με τα συμφωνητικά που καταρτίστηκαν μεταξύ επιτηδευματιών ή τρίτων το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο Φορολογική περίοδος: Απριλίου - Ιουνίου

Σύμφωνα με το αρθρo 8 § 16 του N. 1882/1990 και την Α.Υ.Ο. 1065606/7222/18.7.2000 τα συμφωνητικά που καταρτίζονται μεταξύ επιτηδευματιών ή τρίτων καταχωρούνται σε κατάσταση, η οποία υποβάλλεται από κάθε υπόχρεο επιτηδευματία μέσω της εφαρμογής υποβολής των Καταστάσεων Συμφωνητικών στο TaxisNet μέχρι την εικοστή (20ή) ημέρα των μηνών Ιανουαρίου, Απριλίου, Ιουλίου, Οκτωβρίου εκάστου έτους, στην οποία (κατάσταση) συμπεριλαμβάνονται τα συμφωνητικά που καταρτίστηκαν το αμέσως προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο.Στην παραπάνω κατάσταση αναγράφονται τα στοιχεία κάθε συμφωνητικού (αριθμός και ημερομηνία, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ΑΦΜ κάθε συμβαλλόμενου στο συμφωνητικό, αντικείμενο συμφωνητικού, ποσό, διάρκεια συμφωνητικού, λοιπές παρατηρήσεις).Η κατάσταση αυτή υποβάλλεται μόνο από κάθε συμβαλλόμενο [...]

Διαβίβαση στοιχείων μηνιαία στη Γ.Γ.Δ.Ε. από Τράπεζες, Ιδρύματα πληρωμών, ΕΛ.ΤΑ. Φορολογική περίοδος: Ιουνίου

Τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, τα ιδρύματα πληρωμών και τα Ελληνικά Ταχυδρομεία διαβιβάζουν στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Οικονομικών στοιχεία που αφορούν σε:α) μεταφορές πίστωσης, εμβάσματα, άμεσες χρεώσεις και τραπεζικές επιταγές πελατών τους (φυσικών και νομικών προσώπων) για μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό,β) εισπράξεις συμβεβλημένων με αυτά επιχειρήσεων, μέσω πιστωτικών καρτών.Η διαβίβαση των παραπάνω στοιχείων θα γίνεται απευθείας στη Γ.Γ.Δ.Ε. μέσω διαδικτυακής εφαρμογής ασφαλούς συστήματος μεταφόρτωσης αρχείου.Ειδικά για τα τραπεζικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα θα γίνεται μέσω της «Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ), ενώ η συχνότητα διαβίβασης των στοιχείων είναι μηνιαία και πρέπει να γίνεται έως την 20η ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα αναφοράς.Σχετ. Α.Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. [...]

Φορολογικές Δηλώσεις 2015
ΙΟΥΛΙΟΣ
Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Ειδοποιήσεις

Δεν έχετε προσθέσει καμία ειδοποιήση

Επιλέξτε τα θέματα που σας ενδιαφέρουν πατώντας στο σχετικό εικονίδιο για να λάβετε ενημερωτικό μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Φίλτρα
 • Α.Ε.Δ.Α.Κ. (ΑΕΔΑΚ)
 • Αγγελιόσημο
 • Αλλοδαπό νομικό πρόσωπο
 • Αμοιβαία Κεφάλαια
 • Αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες
 • Αμοιβές διοίκησης
 • Απλογραφικά βιβλία (Εσόδων - Εξόδων, Β' κατηγορίας)
 • Απογραφή - Βιβλίο Απογραφών
 • Ασφάλισμα
 • Δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας.
 • Δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων
 • Δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
 • Δήλωση φορολογίας εισοδήματος προσωπικών εταιρειών
 • Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων
 • Διαβίβαση στοιχείων στη Γ.Γ.Δ.Ε.
 • Δικαιώματα
 • Δικηγορικοί σύλλογοι - Απόδοση προκαταβλητέου - παρακρατούμενου φόρου
 • Διπλογραφικά βιβλία (Λογιστικά βιβλία, Γ' κατηγορίας)
 • Ε.Χ.ΑΕ.
 • Ε9
 • Εγγυητική επιστολή για την απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων
 • Ειδικά καθεστώτα των άρθρων 47α, 47β και 47γ του Κώδικα ΦΠΑ
 • Ειδικός φόρος διαφημίσεων
 • Ειδικός φόρος κινηματογράφων
 • ΕΛ.ΤΑ.
 • Ενδοομιλικές συναλλαγές
 • Ενημέρωση βιβλίων
 • Εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου
 • Ηλεκτρονικός Φάκελος Ελέγχου
 • Ιδρύματα πληρωμών
 • Ισολογισμός - Πράξεις - Κλείσιμο
 • Λογαριασμός 94
 • Μερίσματα
 • Μητρώο Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων
 • Μίσθωση ακινήτων
 • Παρακράτηση φόρου εισοδήματος για τεχνικά έργα
 • Περιοδική δήλωση Φ.Π.Α.
 • Προμήθεια αγαθών στο Δημόσιο
 • Προσωρινή δήλωση παρακρατούμενων φόρων
 • Προσωρινή Δήλωση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.)
 • Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών
 • Συγκεντρωτικές καταστάσεις
 • Συμφωνητικά
 • Τέλος συνδρομητών κινητής (ή καρτοκινητής) τηλεφωνίας
 • Τεχνικά έργα
 • Τόκοι
 • Τράπεζες
 • Υπεραξία από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας
 • Φ.Π.Α. - Intrastat
 • Φ.Π.Α. Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες
 • Φ.Π.Α. Απλογραφικά βιβλία
 • Φ.Π.Α. Διπλογραφικά βιβλία
 • Φ.Π.Α. Περιοδική δήλωση
 • Φορείς γενικής κυβέρνησης
 • Φόρος μισθωτών υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.)
 • Φόρος συναλλαγών σε αλλοδαπά χρηματιστήρια