Παρακαλω περιμένετε...

Φορολογικό ημερολόγιο

30 Ιανουαρίου 2015

Υποβολή στατιστικής δήλωσης (INTRASTAT) για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές (αποκτήσεις και παραδόσεις) του προηγούμενου μήνα Φορολογική περίοδος: Δεκεμβρίου

Η δήλωση Intrastat σύμφωνα με τη με αριθμ. 1099733/8159/ΠΟΛ.1253/26.7.1993 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, υποβάλλεται εμπρόθεσμα μέχρι την καταληκτική προθεσμία που ισχύει για την εμπρόθεσμη υποβολή της προσωρινής δήλωσης ΦΠΑ της οικείας φορολογικής περιόδου της επιχείρησης.Ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης IntrastatΗ δήλωση Intrastat υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης Intrastat η οποία βρίσκεται στην ηλεκτρονική δ/νση http://eurostat.statistics.gr/.Λοιποί τρόποι υποβολής της δήλωσης IntrastatΣύμφωνα με τις υποπεριπτώσεις αα) και αβ) της παραγράφου 3 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1253/1993, η δήλωση INTRASTAT μπορεί:- Να υποβληθεί με μαγνητικά μέσα κατευθείαν στην ΕΣΥΕ, κατόπιν συνεννόησης με αυτήν. Στην περίπτωση αυτή θα [...]

Υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α., για τους υποκείμενους στο φόρο που τηρούν βιβλία με βάση πλήρη λογιστικά πρότυπα, καθώς και το Δημόσιο, όταν υπόκειται στο φόρο Φορολογική περίοδος: Δεκεμβρίου

Η δήλωση ΦΠΑ υποβάλλεται, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 38 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν. 2859/2000), μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα που ακολουθεί τη λήξη της φορολογικής περιόδου.Η φορολογική περίοδος ορίζεται σε ένα ημερολογιακό μήνα προκειμένου για υπόχρεους οι οποίοι υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων με βάση πλήρη λογιστικά πρότυπα (διπλογραφικά βιβλία), καθώς και για το Δημόσιο όταν ασκεί δραστηριότητες για τις οποίες υπόκειται στο φόρο.Επισημαίνεται ότι, ειδικά για τον Ιανουάριο του 2015, η υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ στην ίδια ημερομηνία ισχύει με την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1108/14-4-2014.

Υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α., για τους υποκείμενους στο φόρο που τηρούν βιβλία με απλοποιημένα λογιστικά πρότυπα ή δεν είναι υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων Φορολογική περίοδος: Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου

Η δήλωση ΦΠΑ υποβάλλεται, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 38 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν. 2859/2000), μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα που ακολουθεί τη λήξη της φορολογικής περιόδου.Η φορολογική περίοδος ορίζεται σε ένα ημερολογιακό τρίμηνο προκειμένου για υπόχρεους οι οποίοι υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων με βάση απλοποιημένα λογιστικά πρότυπα (απλογραφικά βιβλία) ή για υπόχρεους, από τους οποίους δεν απαιτείται τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία.Επισημαίνεται ότι, ειδικά για τον Ιανουάριο του 2015, η υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ στην ίδια ημερομηνία ισχύει με την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1108/14-4-2014.

Ενημέρωση των απλογραφικών βιβλίων

Η καταχώρηση - ενημέρωση του βιβλίου εσόδων - εξόδων γίνεται, σύμφωνα με την παρ. 18 του άρθρου 4 του ΚΦΑΣ, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα κάθε ημερολογιακού τριμήνου και όχι πέραν του χρόνου της εμπρόθεσμης υποβολής της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α..Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1108/14-4-2014, η περιοδική δήλωση υποβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της φορολογικής περιόδου στην οποία αφορά η  δήλωση, ήτοι, για τους υπόχρεους τήρησης απλογραφικών βιβλίων, μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα του ημερολογιακού τριμήνου (30 Απρ, 31 Ιουλ, 31 Οκτ, 31 Ιαν).Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4 § 22 του ΚΦΑΣ, στο υποκατάστημα, πλην των πρόσκαιρων εγκαταστάσεων, τηρείται βιβλίο εσόδων - εξόδων για τις συναλλαγές [...]

Ενημέρωση ημερολογίων, γενικών και αναλυτικών καθολικών για τις συναλλαγές του προηγούμενου μήνα σε τήρηση διπλογραφικών βιβλίων

Επί τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, σύμφωνα με το άρθρο 4 § 12 περ. α' του ΚΦΑΣ, η ενημέρωση του ή των ημερολογίων πραγματοποιείται μέχρι το τέλος του επόμε­νου μήνα από την έκδοση ή λήψη του κατά περίπτωση δικαιολογητικού.Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να υπερβεί την εμπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης Φ.Π.Α., ήτοι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της φορολογικής περιόδου στην οποία αφορά η δήλωση (Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1108/14-4-2014).Στην ίδια προθεσμία ενημερώνεται το γενικό καθολικό και τα ανα­λυτικά καθολικά με εξαίρεση αυτά των ασφαλιστικών επιχειρήσεων τα οποία μπορεί να ενημερώνονται μέχρι την εικοστή (20ή) του μεθεπόμενου μήνα.Επί ταμειακών πράξεων, η ενημέρωση των διπλογραφικών βιβλίων γίνεται από τη διενέργειά τους.Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4 § 15 του ΚΦΑΣ, [...]

Μετάταξη στο ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων

Για την μετάταξη υποκείμενου από το κανονικό καθεστώς στο ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων και αντίστροφα, υποβάλλεται κατά την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου δήλωση μεταβολών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 10 παρ. 4 του ΚΦΔ (ν. 4174/2013) (σ.σ. εντός δέκα (10) ημερών).Όταν από τον υποκείμενο επιλεγεί ένταξη στο απαλλασσόμενο καθεστώς, η σχετική δήλωση δεν μπορεί να ανακληθεί πριν την πάροδο διετίας. Η μη υποβολή της δήλωσης, δεν επηρεάζει την υποχρεωτική μετάταξη στο κανονικό καθεστώς.Σημείωση: Σύμφωνα με το άρθρο 241 του Αστικού Κώδικα, η προθεσμία αρχίζει την επόμενη της ημέρας όπου έγινε το γεγονός που αποτελεί την αφετηρία της.

Παράταση: 30 Ιανουαρίου 2015
Μετάταξη αγροτών στο κανονικό ή στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α.

Οι αγρότες μπορούν να μετατάσσονται από το ειδικό καθεστώς του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ στο κανονικό με δήλωσή τους που υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης.Στην περίπτωση που η μετάταξη πραγματοποιείται από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου, η δήλωση υποβάλλεται εντός δέκα (10) ημερών από την έναρξη αυτής και δεν μπορεί να ανακληθεί πριν από την πάροδο πενταετίας.Στην περίπτωση που η μετάταξη πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου, ισχύει από την ημερομηνία κατά την οποία υποβάλλεται η δήλωση και δεν μπορεί να ανακληθεί πριν από την πάροδο πενταετίας, η οποία αρχίζει από την έναρξη της επόμενης από τη μετάταξη διαχειριστικής περιόδου.Στην περίπτωση υποχρεωτικής ένταξης στο κανονικό καθεστώς, λόγω μη πλήρωσης των κριτηρίων που αναφέρονται [...]

Παράταση: 30 Ιανουαρίου 2015
Μεταβολές από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου (π.χ. αλλαγή κατηγορίας βιβλίων)

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ΚΦΔ (Ν. 4174/2013), ο φορολογούμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως τη Φορολογική Διοίκηση εντός δέκα (10) ημερών για μεταβολές στην επωνυμία, το διακριτικό τίτλο, τη διεύθυνση κατοικίας ή τη διεύθυνση των επαγγελματικών εγκαταστάσεων, την έδρα, το αντικείμενο της δραστηριότητας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες που παρασχέθηκαν κατά το χρόνο της εγγραφής.Σε περίπτωση που υφίστανται μεταβολές από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου, ο φορολογούμενος υποχρεούται να ενημερώνει τη Φορολογική Διοίκηση μέχρι τις 11/1. Ειδικά, για το 2015, επειδή η ημέρα αυτή συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα (Κυριακή), η προθεσμία αυτή μετατίθεται στις 12/1.

Παράταση: 30 Ιανουαρίου 2015
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Ειδοποιήσεις

Δεν έχετε προσθέσει καμία ειδοποιήση

Επιλέξτε τα θέματα που σας ενδιαφέρουν πατώντας στο σχετικό εικονίδιο για να λάβετε ενημερωτικό μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Φίλτρα
  • Αγρότες
  • Απλογραφικά βιβλία (Εσόδων - Εξόδων, Β' κατηγορίας)
  • Διπλογραφικά βιβλία (Λογιστικά βιβλία, Γ' κατηγορίας)
  • Ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων
  • Ενημέρωση βιβλίων
  • Ένταξη στο κανονικό καθεστώς
  • Φ.Π.Α. - Intrastat
  • Φ.Π.Α. Απλογραφικά βιβλία
  • Φ.Π.Α. Διπλογραφικά βιβλία
  • Φ.Π.Α. Περιοδική δήλωση