Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 815/2012 της Επιτροπής της 13ης Σεπτεμβρίου 2012 για τον καθορισμό των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 του Συμβουλίου όσον αφορά τα ειδικά καθεστώτα για μη εγκατεστημένους υποκείμενους στο φόρο οι οποίοι παρέχουν τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε μη υποκείμενους στο φόρο (EE L 249 της 14.9.2012, σ. 3)

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

►B ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 815/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Σεπτεμβρίου 2012 για τον καθορισμό των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 του Συμβουλίου όσον αφορά τα ειδικά καθεστώτα για μη εγκατεστημένους υποκείμενους στο φόρο οι οποίοι παρέχουν τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε μη υποκείμενους στο φόρο

(EE L 249 της 14.9.2012, σ. 3)

Διορθώνεται από:

►C1 Διορθωτικό ΕΕ L 335 της 7.12.2012, σ. 55 (815/2012)

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 815/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 13ης Σεπτεμβρίου 2012

για τον καθορισμό των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 του Συμβουλίου όσον αφορά τα ειδικά καθεστώτα για μη εγκατεστημένους υποκείμενους στο φόρο οι οποίοι παρέχουν τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε μη υποκείμενους στο φόρο

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 904/2010 του Συμβουλίου, της 7ης Οκτωβρίου 2010, για τη διοικητική συνεργασία και την κατα­ πολέμηση της απάτης στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας (1), και ιδίως το άρθρο 44 παράγραφος 1, το άρθρο 44 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο, το άρθρο 45 παράγραφοι 1 και 2 και το άρθρο 51 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010 καθορίζει τους κανόνες διοι­ κητικής συνεργασίας και καταπολέμησης της απάτης στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ). Τα άρθρα 44 και 45 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 αφορούν ειδικά την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τα ειδικά καθεστώτα για τις τηλεπικοι­ νωνιακές, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικές υπηρε­ σίες που προβλέπονται στον τίτλο XII κεφάλαιο 6 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχε­ τικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (2). Τα ειδικά αυτά καθεστώτα αφορούν υποκείμενους στο φόρο που είναι εγκατεστημένοι εκτός του κράτους μέλους κατανάλωσης, οι οποίοι δηλώνουν τον οφειλόμενο ΦΠΑ για τις σχετικές πωλή­ σεις στο κράτος μέλος κατανάλωσης μέσω ηλεκτρονικής διεπα­ φής στο κράτος μέλος εγγραφής (Μονοαπευθυντική Θυρίδα)).

(2) Τα κράτη μέλη πρέπει να συγκεντρώνουν και να ανταλλάσσουν ορισμένες πληροφορίες που αφορούν τις συναλλαγές που πραγ­ ματοποιούνται στο πλαίσιο των ειδικών αυτών καθεστώτων. Ειδι­ κότερα, αυτό αφορά την ανταλλαγή μεταξύ των κρατών μελών των στοιχείων εγγραφής και τη συλλογή και ανταλλαγή στοι­ χείων δηλώσεων ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των διορθώσεων στις εν λόγω δηλώσεις ΦΠΑ.

(3) Για να εξασφαλιστεί ένας ενιαίος τρόπος ανταλλαγής των εν λόγω στοιχείων, είναι αναγκαίο να υιοθετηθούν οι τεχνικές λεπτομέρειες για την ανταλλαγή αυτή, συμπεριλαμβανομένου ενός κοινού ηλεκτρονικού μηνύματος. Με τον τρόπο αυτόν θα δοθεί, επίσης, η δυνατότητα για ενιαία ανάπτυξη τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών αφού θα ακολουθούν ένα ρυθμι­ στικό πλαίσιο.

(4) Ορισμένες πληροφορίες που αφορούν μεταβολές στα στοιχεία εγγραφής, όπως είναι ο αποκλεισμός από τα ειδικά καθεστώτα, η οικειοθελής παύση ή η αλλαγή κράτους μέλους εγγραφής, πρέπει επίσης να ανταλλάσσονται χωρίς καθυστέρηση και με ενιαίο τρόπο, ώστε τα κράτη μέλη να έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τη σωστή εφαρμογή των ειδικών καθεστώτων και να καταπολεμούν την απάτη. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να προβλεφθούν κοινές ρυθμίσεις όσον αφορά την ηλεκτρονική ανταλλαγή των εν λόγω στοιχείων.

(5) Προκειμένου η διοικητική επιβάρυνση να διατηρηθεί στο ελάχι­ στο δυνατό, είναι αναγκαίο να καθοριστούν ορισμένες απαιτήσεις για την ηλεκτρονική διεπαφή που θα διευκολύνουν την υποβολή των στοιχείων εγγραφής και των δηλώσεων ΦΠΑ από τους υπο­ κείμενους στο φόρο. Τα κράτη μέλη δεν πρέπει να στερηθούν τη δυνατότητα παροχής πρόσθετων λειτουργιών με σκοπό τη μεί­ ωση της διοικητικής επιβάρυνσης.

(6) Με σκοπό να εξασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες που σχετίζονται με την εγγραφή σ’ ένα καθεστώς και τις δηλώσεις ΦΠΑ που υποβάλλονται βάσει του καθεστώτος αυτού είναι δυνατόν να διαβιβάζονται και να υποβάλλονται σε επεξεργασία με αποτελε­ σματικό τρόπο, τα κράτη μέλη πρέπει να αναπτύξουν τις ηλε­ κτρονικές τους διεπαφές με ενιαίο τρόπο. Επομένως, είναι ανα­ γκαίο να καθοριστεί ένα κοινό ηλεκτρονικό μήνυμα για τη δια­ βίβαση των εν λόγω πληροφοριών.

(7) Είναι αναγκαίο να αποσαφηνιστούν οι πληροφορίες που πρέπει να υποβάλονται στις περιπτώσεις στις οποίες δεν πραγματοποι­ ούνται πωλήσεις στο πλαίσιο των ειδικών καθεστώτων κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης περιόδου σε ένα ή σε όλα τα κράτη μέλη.

(8) Με σκοπό τα κράτη μέλη και οι υποκείμενοι στο φόρο να έχουν τη δυνατότητα να αναφέρονται στις δηλώσεις ΦΠΑ με αδιαμφι­ σβήτητο τρόπο κατά την μετέπειτα επικοινωνία τους, καθώς και για την πληρωμή του φόρου, το κράτος μέλος εγγραφής πρέπει να χορηγεί έναν μοναδικό αριθμό αναφοράς σε κάθε δήλωση ΦΠΑ.

(9) Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται από την ίδια μέρα που εφαρ­ μόζονται τα άρθρα 44 και 45 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010.

(10) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμ­ φωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής διοικητικής συνεργα­ σίας,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: