ΕΔΔΠΧΑ 20: Κόστος αποκάλυψης στη φάση της παραγωγής ορυχείου επιφανείας

ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΔΔΠΧΑ 20

Κόστος αποκάλυψης στη φάση της παραγωγής ορυχείου επιφανείας