ΕΔΔΠΧΑ 4: Προσδιορισμός του εάν μια συμφωνία εμπεριέχει μίσθωση