Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Δασμολογική και στατιστική ονοματολογία. Κοινό Δασμολόγιο. Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1101/2014 της Επιτροπής της 16ης Οκτωβρίου 2014.

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1101/2014 της Επιτροπής

της 16ης Οκτωβρίου 2014

σχετικά με την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο

L 312/1/31.10.2014

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (1), και ιδίως τα άρθρα 9 και 12,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 καθορίζει ονοματολογία εμπορευμάτων, εφεξής «συνδυασμένη ονοματολογία», ώστε να πληρούνται ταυτοχρόνως οι απαιτήσεις του κοινού δασμολογίου, οι απαιτήσεις οι σχετικές με τα στατιστικά δεδομένα του εξωτερικού εμπορίου της Ένωσης και οι απαιτήσεις άλλων ενωσιακών πολιτικών που διέπουν την εισαγωγή ή την εξαγωγή εμπορευμάτων.
(2) Για λόγους νομοθετικής απλούστευσης, είναι σκόπιμο να εκσυγχρονιστεί η συνδυασμένη ονοματολογία και να αναπροσαρμοστεί η δομή της.
(3) Είναι αναγκαίο να επικαιροποιηθεί η συνδυασμένη ονοματολογία, ώστε να ληφθούν υπόψη, για παράδειγμα, οι μεταβολές στις απαιτήσεις σχετικά με τις στατιστικές και την εμπορική πολιτική, οι μεταβολές που εξυπηρετούν διεθνείς δεσμεύσεις, τεχνολογικές και εμπορικές εξελίξεις, καθώς και η ανάγκη εναρμόνισης ή διευκρίνισης των κειμένων.
(4) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87, το παράρτημα I του εν λόγω κανονισμού θα πρέπει να αντικατασταθεί, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2015, από πλήρη έκδοση της συνδυασμένης ονοματολογίας, συνοδευόμενη από τους αυτόνομους και συμβατικούς δασμολογικούς συντελεστές που είναι απόρροια μέτρων τα οποία έχουν εγκριθεί από το Συμβούλιο ή από την Επιτροπή.
(5) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής τελωνειακού κώδικα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 αντικαθίσταται από το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2015.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2014.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1.


 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ — ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΣΜΩΝ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΣΜΩΝ

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ I

ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΤΜΗΜΑ II

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΑΤΕΛΕΙΑ

[ΤΜΗΜΑ III]

ΤΜΗΜΑ IV

ΕΥΝΟΪΚΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ