ΔΛΠ 1: Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων (αναθεωρημένο το 2007)