Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 967/2012 του Συμβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 2012 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 282/2011 όσον αφορά τα ειδικά καθεστώτα για μη εγκατεστημένους υποκείμενους στον φόρο οι οποίοι παρέχουν τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε μη υποκείμενους στον φόρο

II

(Μη νομοθετικές πράξεις)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 967/2012 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 9ης Οκτωβρίου 2012

για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 282/2011 όσον αφορά τα ειδικά καθεστώτα για μη εγκατεστημένους υποκείμενους στον φόρο οι οποίοι παρέχουν τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε μη υποκείμενους στον φόρο

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προ­ στιθέμενης αξίας (1), και ιδίως το άρθρο 397,

Έχοντας υπόψη την πρόταση που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Η οδηγία 2006/112/ΕΚ ορίζει ότι από την 1η Ιανουαρίου 2015 όλες οι τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές και τηλεο­ πτικές και ηλεκτρονικές υπηρεσίες φορολογούνται στο κρά­ τος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένος ή έχει τον τόπο της κατοικίας του ή της συνήθους διαμονής του ο πελάτης (στο εξής «κράτος μέλος κατανάλωσης») ανεξαρτήτως του τόπου εγκατάστασης του υποκείμενου στον φόρο ο οποίος παρέχει αυτές τις υπηρεσίες.

(2) Για να διευκολυνθεί η συμμόρφωση προς τις φορολογικές υποχρεώσεις όταν οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται σε μη υποκείμενους στον φόρο, θεσπίζεται ειδικό καθεστώς για τους υποκείμενους στον φόρο που είναι εγκατεστημένοι εντός της Κοινότητας αλλά όχι στο κράτος μέλος στο οποίο παρέχονται οι υπηρεσίες (στο εξής «ενωσιακό καθε­ στώς»). Το υφιστάμενο ειδικό καθεστώς για τους υποκείμε­ νους στον φόρο που δεν είναι εγκατεστημένοι εντός της Κοινότητας (στο εξής «μη ενωσιακό καθεστώς») έχει επεκτα­ θεί ώστε να καλύπτει όλες τις ανωτέρω υπηρεσίες. Με τον τρόπο αυτό, οι μη εγκατεστημένοι υποκείμενοι στον φόρο θα διαθέτουν τη δυνατότητα να ορίζουν ένα κράτος μέλος εγγραφής ως ενιαίο σημείο ηλεκτρονικής επαφής για την εγγραφή για σκοπούς ΦΠΑ και την υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ.

(3) Οι υποκείμενοι στον φόρο με εγκαταστάσεις σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν, στο πλαίσιο του ενωσιακού καθεστώτος, να ορίζουν οποιοδήποτε από τα εν λόγω κράτη μέλη ως το κράτος μέλος εγγραφής, εκτός εάν η έδρα της οικονομικής δραστηριότητάς τους βρίσκεται εντός της Κοινότητας. Σε αυτή την περίπτωση, το κράτος μέλος εγγραφής είναι εκεί όπου ο υποκείμενος στον φόρο διατηρεί την έδρα της οικονομικής δραστηριότητάς του.

(4) Για να αποφεύγεται ο δυσανάλογος φόρτος για τους υπο­ κείμενους στον φόρο που χρησιμοποιούν το ενωσιακό καθε­ στώς, θα πρέπει να διευκρινισθεί με ποιον τρόπο μπορεί να πραγματοποιηθεί η μεταβολή του κράτους μέλους εγγραφής όταν ο υποκείμενος στον φόρο μεταβάλλει τη μόνιμη εγκα­ τάστασή του ή την έδρα της οικονομικής δραστηριότητάς του, κατά τρόπο που είναι απαραίτητη αλλαγή στο κράτος μέλος εγγραφής, προκειμένου να μπορέσει να συνεχίσει να χρησιμοποιεί το καθεστώς.

(5) Οι τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές και ηλε­ κτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται στα κράτη μέλη στα οποία ο υποκείμενος στον φόρο διατηρεί την έδρα της οικο­ νομικής δραστηριότητάς του ή μόνιμη εγκατάσταση δεν καλύπτονται από κανένα ειδικό καθεστώς. Θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι η παροχή των εν λόγω υπηρεσιών πρέπει να δηλώνεται απευθείας στο οικείο κράτος μέλος.

(6) Δεδομένου ότι αμφότερα τα ειδικά καθεστώτα είναι προαι­ ρετικά, κάθε μη εγκατεστημένος υποκείμενος στον φόρο δύναται ανά πάσα στιγμή να αποφασίσει να διακόψει τη χρησιμοποίησή τους. Είναι αναγκαίο να προσδιορισθεί ο χρόνος έναρξης ισχύος μιας τέτοιας απόφασης.

(7) Ωστόσο, προκειμένου να αποφευχθεί ο άσκοπος φόρτος για τις φορολογικές αρχές, ο υποκείμενος στον φόρο που απο­ φασίζει να διακόψει τη χρησιμοποίηση ενός από τα ειδικά καθεστώτα θα πρέπει, για ορισμένη περίοδο, να μην έχει δυνατότητα υπαγωγής εκ νέου στο εν λόγω καθεστώς.

(8) Για την ενημέρωση των στοιχείων καταχώρισης στις βάσεις δεδομένων τους, το κράτος μέλος εγγραφής στηρίζεται στις πληροφορίες που έχει λάβει από τον υποκείμενο στον φόρο. Για να διασφαλίζεται η άμεση ενημέρωση των βάσεων δεδο­ μένων, είναι αναγκαίος ο καθορισμός προθεσμίας εντός της οποίας ο υποκείμενος στον φόρο που υπάγεται στα ειδικά καθεστώτα θα πρέπει να κοινοποιεί οποιαδήποτε πληροφορία σε σχέση με την παύση ή μεταβολή δραστηριοτήτων και με αλλαγές σε οποιοδήποτε από τα στοιχεία που ήδη υποβλή­ θηκαν.

(9) Είναι αναγκαίο να χορηγείται αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ σε μη εγκατεστημένο υποκείμενο στον φόρο που επι­ θυμεί να υπαχθεί σε ειδικό καθεστώς. Για να αποφευχθεί η ακούσια αναδρομική χρήση από υποκείμενους στον φόρο που διαθέτουν ήδη αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ, είναι αναγκαίος ο προσδιορισμός του χρόνου έναρξης εφαρ­ μογής των ειδικών καθεστώτων.

(10) Για να αποφεύγονται οι αμφιβολίες ως προς το ποιο κράτος μέλος έχει δικαιοδοσία, θα πρέπει να καθορισθεί το κράτος μέλος που δύναται να εξαιρεί έναν υποκείμενο στον φόρο από τη χρήση ενός ειδικού καθεστώτος. Οι περιστάσεις κατά τις οποίες το εν λόγω κράτος μέλος λαμβάνει την απόφασή του για την εξαίρεση θα πρέπει επίσης να καθορισθούν, όπως θα πρέπει να καθορισθεί και ο χρόνος από τον οποίο ισχύει η απόφαση αυτή.

(11) Θα πρέπει να διευκρινισθεί η έννοια του τερματισμού των δραστηριοτήτων ενός μη εγκατεστημένου υποκείμενου στον φόρο που χρησιμοποιεί ένα από τα ειδικά καθεστώτα, όπως επίσης και η έννοια της συστηματικής μη συμμόρφωσης από πλευράς του μη εγκατεστημένου υποκείμενου στον φόρο.

(12) Προκειμένου να ενισχυθεί η συμμόρφωση και να αποφευχθεί ο άσκοπος φόρτος για τις φορολογικές αρχές, ένας υποκεί­ μενος στον φόρο ο οποίος έχει εξαιρεθεί από ένα ειδικό καθεστώς λόγω συστηματικής μη συμμόρφωσης θα πρέπει για ορισμένο διάστημα να μην έχει δυνατότητα υπαγωγής σε οποιοδήποτε από τα ειδικά καθεστώτα.

(13) Θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι, όταν υποκείμενος στον φόρο παύει να χρησιμοποιεί ένα από τα ειδικά καθεστώτα, εξαιρείται από ένα ειδικό καθεστώς ή μεταβάλλει το κράτος μέλος εγγραφής, όλες οι φορολογικές υποχρεώσεις που αφο­ ρούν φορολογικές περιόδους που προηγούνται της παύσης, της εξαίρεσης ή της μεταβολής πρέπει να εξοφλούνται στο κράτος μέλος το οποίο ήταν το κράτος μέλος εγγραφής πριν από την παύση, την εξαίρεση ή τη μεταβολή.

(14) Κάθε φορολογική περίοδος θα πρέπει να αντιμετωπίζεται χωριστά ώστε να διευκολύνεται ο έλεγχος από τα κράτη μέλη κατανάλωσης, ενώ τυχόν τροποποιήσεις θα πρέπει να αφορούν μόνον την οικεία δήλωση ΦΠΑ.

(15) Ενδείκνυται, για λόγους ελέγχου, να προβλεφθεί η υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ από τον μη εγκατεστημένο υποκείμενο στον φόρο στο κράτος μέλος εγγραφής, ακόμη και εάν δεν έχουν παρασχεθεί υπηρεσίες στη διάρκεια της φορολογικής περιό­ δου που αφορά η δήλωση Θα πρέπει επίσης να διευκρινισθεί ότι το ακριβές ποσό του ΦΠΑ πρέπει να δηλώνεται χωρίς στρογγυλοποίηση προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

(16) Είναι αναγκαίο, αναφορικά με τις τροποποιήσεις μιας δήλω­ σης ΦΠΑ, να καθορισθεί προθεσμία εντός της οποίας μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά στο κράτος μέλος εγγραφής. Τα κράτη μέλη κατανάλωσης θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να μπορούν να λαμβάνουν ή να ζητούν σχετικές πληροφορίες απευθείας από τον υποκείμενο στον φόρο και να προβαίνουν στον υπολογισμό του ΦΠΑ σύμφωνα με τους εθνικούς τους κανόνες.

(17) Όταν το κράτος μέλος εγγραφής δεν έχει ως νόμισμά του το ευρώ, οι μη εγκατεστημένοι υποκείμενοι στον φόρο θα πρέ­ πει να δεσμεύονται από την απόφαση του εν λόγω κράτους μέλους αναφορικά με το νόμισμα που θα πρέπει να χρησι­ μοποιηθεί για τη συμπλήρωση όλων των δηλώσεων ΦΠΑ στο πλαίσιο των ειδικών καθεστώτων.

(18) Με επιφύλαξη των εθνικών κανόνων των κρατών μελών κατα­ νάλωσης για τον συμψηφισμό πληρωμών μεγαλύτερων των κανονικών ποσών και αποκλειστικά για να διασφαλίζεται η αποτελεσματική διαχείριση των ειδικών καθεστώτων από το κράτος μέλος εγγραφής και να αποφεύγεται ο υπερβολικός διοικητικός φόρτος, τόσο στο εν λόγω κράτος μέλος όσο και στα κράτη μέλη κατανάλωσης, θα πρέπει να διασφαλισθεί ότι οι υποκείμενοι στον φόρο δεν μπορούν να μεταφέρουν κατα­ βληθέντα ποσά ΦΠΑ σε περισσότερες της μιας περιόδους, είτε εξαρχής είτε με μεταγενέστερες προσαρμογές.

(19) Σε περίπτωση μη πληρωμής, καταβολής μικρότερου ή μεγα­ λύτερου ποσού από τον μη εγκατεστημένο υποκείμενο στον φόρο και αναφορικά με τόκους, πρόστιμα και άλλες παρε­ πόμενες χρεώσεις, είναι σημαντικό να καθορισθούν οι αντί­ στοιχες υποχρεώσεις του κράτους μέλους εγγραφής και των κρατών μελών κατανάλωσης, ώστε να διευκολύνεται η είσπραξη του ΦΠΑ και να διασφαλίζεται η καταβολή του σωστού ποσού όσον αφορά τις υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο των ειδικών καθεστώτων.

(20) Οι καταχωρίσεις στα λογιστικά βιβλία των μη εγκατεστημέ­ νων υποκείμενων στον φόρο θα πρέπει να είναι επαρκώς λεπτομερείς, ώστε οι φορολογικές αρχές των κρατών μελών κατανάλωσης να μπορούν να ελέγχουν την ακρίβεια των δηλώσεων ΦΠΑ. Επομένως, θα πρέπει να καθορισθούν οι απαιτούμενες πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνουν οι καταχωρίσεις αυτές.

(21) Για να διευκολυνθεί η εφαρμογή των ειδικών καθεστώτων και να είναι δυνατή η κάλυψη από τα καθεστώτα αυτά των παρεχόμενων από 1ης Ιανουαρίου 2015 υπηρεσιών, οι μη εγκατεστημένοι υποκείμενοι στον φόρο θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τα στοιχεία εγγραφής τους στο κράτος μέλος που έχουν ορίσει ως κράτος μέλος εγγρα­ φής από 1ης Οκτωβρίου 2014.

(22) Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 282/2011 (1) θα πρέ­ πει, συνεπώς, να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Λουξεμβούργο, 9 Οκτωβρίου 2012.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Β. ΣΙΑΡΛΗ