Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Συσχετισμός σχεδίου λογαριασμών ΕΛΠ με ΕΓΛΣ (Ν. 4308/2014)

Συσχετισμός σχεδίου λογαριασμών ΕΛΠ με ΕΓΛΣ (Ν. 4308/2014)

Οι κωδικοί και οι τίτλοι λογαριασμών των ΕΛΠ (πρώτη στήλη) αντιστοιχίζονται στο βαθμό που είναι εφικτό με τους κωδικούς των λογαριασμών του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (δεύτερη στήλη).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο πίνακας που παραθέτουμε στη συνέχεια παρουσιάζεται, όπως κατατέθηκε αρχικά στη Βουλή με τα ΕΛΠ (δεν προχώρησε προς ψήφιση, δεδομένου ότι κρίθηκε σωστά ότι δεν ήταν απαραίτητη η συζήτηση και η ψήφισή του στη Βουλή). Ο πίνακας είναι ενδεικτικός και παρατίθεται προς αρχική διευκόλυνση των αναγνωστών.

Ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία
10  
10.01 Μικτή αξία (κόστος ή αναπροσαρμοσμένη) γης:  10.00
10.02 Σωρευμένες απομειώσεις γης:  44.10
11 Διαμορφώσεις γης υποκείμενες σε απόσβεση
11.01 Μικτή αξία (κόστος ή αναπροσαρμοσμένη) διαμορφώσεων γης:  11.03
11.02 Σωρευμένες αποσβέσεις διαμορφώσεων γης:  11.99.03
11.03 Σωρευμένες απομειώσεις διαμορφώσεων γης:  44.10 
12 Κτήρια - τεχνικά έργα
12.01 Μικτή αξία (κόστος ή αναπροσαρμοσμένη) κτηρίων – τεχνικών έργων:  11.00, 11.01, 11.03, 11.07, 11.08
12.02 Σωρευμένες αποσβέσεις κτηρίων – τεχνικών έργων:  11.99.00, 11.99.01, 11.99.03, 11.99.07, 11.99.08
12.03 Σωρευμένες απομειώσεις κτηρίων – τεχνικών έργων:  44.10.
13 Μηχανολογικός εξοπλισμός
13.01 Αξία κτήσης μηχανολογικού εξοπλισμού:  12.00, 12.01, 12.02, 12.03, 12.04, 12.05, 12.07, 12.08, 12.10, 12.11, 12.12, 12.13, 12.14, 12.15, 12.17, 12.18
13.02 Σωρευμένες αποσβέσεις μηχανολογικού εξοπλισμού:  12.99.00, 12.99.01, 12.99.02, 12.99.03, 12.99.04, 12.99.05, 12.99.07, 12.99.08, 12.99.10, 12.99.11, 12.99.12, 12.99.13, 12.99.14, 12.99.15, 12.99.17, 12.99.18
13.03 Σωρευμένες απομειώσεις μηχανολογικού εξοπλισμού:  44.10, 
14 Μεταφορικά μέσα
14.01 Αξία κτήσης μεταφορικών μέσων:  13.00, 13.01, 13.02, 13.03, 13.04, 13.05, 13.06, 13.10, 13.11, 13.12, 13.13, 13.14, 13.15, 13.16
14.02 Σωρευμένες αποσβέσεις μεταφορικών μέσων:  13.99.00, 13.99.01, 13.99.02, 13.99.03, 13.99.04, 13.99.05, 13.99.06, 13.99.10, 13.99.11, 13.99.12, 13.99.13, 13.99.14, 13.99.15, 13.99.16
14.03 Σωρευμένες απομειώσεις μεταφορικών μέσων:  44.10 , 
15 Λοιπός εξοπλισμός
15.01 Αξία κτήσης εξοπλισμού:  14.00, 14.01, 14.02, 14.03, 14.04, 14.05, 14.08, 14.10, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.15, 14.18
15.02 Σωρευμένες αποσβέσεις εξοπλισμού:  14.99.00, 14.99.01, 14.99.02, 14.99.03, 14.99.04, 14.99.05, 14.99.08, 14.99.10, 14.99.11, 14.99.12, 14.99.13, 14.99.14, 14.99.15, 14.99.18
15.03 Σωρευμένες απομειώσεις εξοπλισμού:  44.10, 
16 Επενδύσεις σε ακίνητα
16.01 Μικτή αξία (κόστος ή αναπροσαρμοσμένη) επενδύσεων σε ακίνητα:  10.10, 11.14, 11.15
16.02 Σωρευμένες αποσβέσεις επενδύσεων σε ακίνητα:  11.99.14, 11.99.15
16.03 Σωρευμένες απομειώσεις επενδύσεων σε ακίνητα:  44.10, 
17 Πάγια βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
17.01 Ζώντα ζώα
17.01.01 Μικτή αξία (κόστος ή αναπροσαρμοσμένη) ζώντων ζώων:  14.06, 14.16
17.01.02 Σωρευμένες αποσβέσεις ζώντων ζώων:  14.99.06, 14.99.16
17.01.03 Σωρευμένες απομειώσεις ζώντων ζώων:  44.10, 
17.02 Δένδρα και φυτά
17.02.01 Μικτή αξία (κόστος ή αναπροσαρμοσμένη) δένδρων και φυτών:  10.04, 10.05, 10.06
17.02.02 Σωρευμένες αποσβέσεις δένδρων και φυτών:  10.99.04, 10.99.05, 10.99.06
17.02.03 Σωρευμένες απομειώσεις δένδρων και φυτών:  44.10, 
18 Άυλα
18.01 Δαπάνες ανάπτυξης
18.01.01 Αξία κτήσης δαπανών ανάπτυξης:  Δεν υπάρχει 
18.01.02 Σωρευμένες αποσβέσεις δαπανών ανάπτυξης:  Δεν υπάρχει 
18.01.03 Σωρευμένες απομειώσεις δαπανών ανάπτυξης:  Δεν υπάρχει 
18.02 Υπεραξία
18.02.01 Αξία κτήσης υπεραξίας:  16.00, 
18.02.02 Σωρευμένες αποσβέσεις υπεραξίας:  16.99.00, 
18.02.03 Σωρευμένες απομειώσεις υπεραξίας:  44.10, 
18.03 Λοιπά άυλα
18.03.01 Αξία κτήσης λοιπών άυλων:  16.01, 16.02, 16.05
18.03.02 Σωρευμένες αποσβέσεις λοιπών άυλων:  16.99.01, 16.99.02, 16.99.05
18.03.03 Σωρευμένες απομειώσεις λοιπών άυλων:  44.10, 
Παρακολούθηση σε ξεχωριστό υπολογαριασμό του αντίστοιχου παγίου :  15.01, 15.02, 15.0315.04
Σημείωση Ανάλυση παγίων παρέχεται στο σχετικό μητρώο, το οποίο έχει όλη την λεπτομερή πληροφόρηση για κάθε επιμέρους πάγιο (αξία κτήσης, ημερομηνία κτήσης, επιχορήγηση, προσθήκες, βελτιώσεις, αποσβέσεις, απομειώσεις, κέντρο κόστους, κλπ.), ώστε να παρέχεται η δυνατότητα ομαδοποίησης σχετικών πληροφοριών με διάφορους τρόπους και σε διάφορα επίπεδα.
20 Εμπορεύματα:  20
20.01 Εμπορεύματα έναρξης:  20.00
20.02 Αγορές εμπορευμάτων χρήσης:  20.01
20.03 Εκπτώσεις αγορών εμπορευμάτων:  20.98
20.04 Επιστροφές αγορών εμπορευμάτων:  Δεν υπάρχει 
20.05 Απομείωση εμπορευμάτων:  Δεν υπάρχει 
20.06 Εμπορεύματα λήξης:  20.00
21 Προϊόντα:  21, 22
21.01 Προϊόντα έναρξης:  21.00
21.02 Παραγωγή χρήσης:  Δεν υπάρχει 
21.03 Απομείωση προϊόντων:  Δεν υπάρχει 
21.04 Προϊόντα λήξης:  21.00
22 Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία (κυκλοφορούντα)
22.01 Ζώντα ζώα:  14.06, 14.16, 14.99.06, 14.99.16
22.01.01 Ζώντα ζώα έναρξης:  Δεν υπάρχει 
22.01.02 Αγορές ζώντων ζώων:  Δεν υπάρχει 
22.01.03 Εκπτώσεις αγορών ζώντων ζώων:  Δεν υπάρχει 
22.01.04 Επιστροφές αγορών ζώντων ζώων:  Δεν υπάρχει 
22.01.05 Απομείωση ζώντων ζώων:  Δεν υπάρχει 
22.01.06 Διαφορές επιμέτρησης εύλογης αξίας ζώντων ζώων:  Δεν υπάρχει 
22.01.07 Ζώντα ζώα λήξης:  Δεν υπάρχει , 
22.02 Δένδρα και φυτά:  10.00, 10.05, 10.06
22.02.01 Δένδρα και φυτά έναρξης:  Δεν υπάρχει 
22.02.02 Αγορές δένδρων και φυτών:  Δεν υπάρχει 
22.02.03 Εκπτώσεις αγορών δένδρων και φυτών:  Δεν υπάρχει 
22.02.04 Επιστροφές αγορών δένδρων και φυτών:  Δεν υπάρχει 
22.02.05 Απομείωση δένδρων και φυτών:  Δεν υπάρχει 
22.02.06 Διαφορές επιμέτρησης εύλογης αξίας δένδρων και φυτών:  Δεν υπάρχει 
22.02.07 Δένδρα και φυτά λήξης:  Δεν υπάρχει 
23 Παραγωγή σε εξέλιξη :  23
23.01 Παραγωγή σε εξέλιξη έναρξης:  23.00
23.02 Παραγωγή σε εξέλιξη λήξης:  23.00
24 Πρώτες ύλες και υλικά:  24
24.01 Πρώτες ύλες και υλικά έναρξης:  24.00
24.02 Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης:  24.01
24.03 Εκπτώσεις αγορών πρώτων υλών και υλικών:  24.98
24.04 Επιστροφές αγορών πρώτων υλών και υλικών:  Δεν υπάρχει 
24.05 Απομείωση πρώτων υλών και υλικών:  Δεν υπάρχει 
24.06 Αποθέματα λήξης πρώτων υλών και υλικών:  24.00
25 Υλικά συσκευασίας:  28
25.01 Υλικά συσκευασίας έναρξης:  28.00
25.02 Αγορές υλικών συσκευασίας:  28.01
25.03 Εκπτώσεις αγορών υλικών συσκευασίας:  28.98
25.04 Επιστροφές αγορών υλικών συσκευασίας:  Δεν υπάρχει
25.05 Απομείωση υλικών συσκευασίας:  Δεν υπάρχει
25.06 Υλικά συσκευασίας λήξης:  28.00
26 Ανταλλακτικά παγίων:  26
26.01 Ανταλλακτικά παγίων έναρξης:  26.00
26.02 Αγορές ανταλλακτικών παγίων:  26.01
26.03 Εκπτώσεις αγορών ανταλλακτικών παγίων:  26.98
26.04 Επιστροφές αγορών ανταλλακτικών παγίων:  Δεν υπάρχει 
26.05 Απομείωση ανταλλακτικών:  Δεν υπάρχει 
26.06 Ανταλλακτικά παγίων λήξης:  26.00
27 Λοιπά αποθέματα:  25
27.01 Λοιπά αποθέματα έναρξης:  25.00, 25.01, 25.02, 25.03
27.02 Λοιπά αποθέματα λήξης:  25.00, 25.01, 25.02, 25.03
30 Πελάτες
30.01 Πελάτες – μη συνδεδεμένες οντότητες
30.01.01 Πελάτες μη συνδεδεμένες οντότητες – ονομαστικό ποσό:  30.00, 30.01, 30.02, 30.03, 30.04, 30.97, 30.98, 30.99
30.01.02 Μη δουλευμένοι τόκοι μη συνδεδεμένων πελατών:  Δεν υπάρχει 
30.01.03 Προκαταβολές μη συνδεδεμένων πελατών:  30.05
30.01.04 Απομείωση μη συνδεδεμένων πελατών:  44.11
30.02 Πελάτες – συνεδεμένες οντότητες
30.02.01 Συνδεδεμένοι πελάτες – ονομαστικό ποσό:  30.00, 30.01, 30.02, 30.03, 30.04, 30.97, 30.99
30.02.02 Μη δουλευμένοι τόκοι συνδεδεμένων πελατών:  Δεν υπάρχει 
30.02.03 Προκαταβολές συνδεδεμένων πελατών:  30.05
30.02.04 Απομείωση συνδεδεμένων πελατών:  44.11
31 Αξιόγραφα εμπορικών απαιτήσεων
31.01 Αξιόγραφα εμπορικών απαιτήσεων – μη συνδεδεμένες οντότητες
31.01.01 Αξιόγραφα εμπορικών απαιτήσεων μη συνδεδεμένων οντοτήτων – ονομαστικό ποσό:  31.00, 31.01, 31.02, 31.03, 31.07, 31.08, 31.09, 31.10, 33.90, 33.91, 18.07, 18.08
31.01.02 Μη δουλευμένοι τόκοι αξιογράφων εμπορικών απαιτήσεων μη συνδεδεμένων οντοτήτων:  31.13, 18.09
31.01.03 Απομείωση αξιογράφων εμπορικών απαιτήσεων μη συνδεδεμένων οντοτήτων:  44.11, 
31.02 Αξιόγραφα εμπορικών απαιτήσεων – συνδεδεμένες οντότητες
31.02.01 Αξιόγραφα εμπορικών απαιτήσεων συνδεδεμένων οντοτήτων – ονομαστικό ποσό:  31.00, 31.01, 31.02, 31.03, 31.07, 31.08, 31.09, 31.10, 33.90, 33.91, 18.07, 18.08
31.02.02 Μη δουλευμένοι τόκοι αξιογράφων εμπορικών απαιτήσεων συνδεδεμένων οντοτήτων:  31.13, 18.09
31.02.03 Απομείωση αξιογράφων εμπορικών απαιτήσεων συνδεδεμένων οντοτήτων:  44.11
32 Χορηγηθέντα δάνεια
32.01 Δάνεια χορηγηθέντα σε συνδεδεμένες οντότητες:  18.02, 18.03, 18.04, 18.05
32.02 Δάνεια χορηγηθέντα στο προσωπικό και στη διοίκηση:  18.06, 33.01, 33.02, 33.07, 33.08, 33.09, 33.10
32.03 Λοιπά χορηγηθέντα δάνεια:  18.13, 18.14
32.04 Απομείωση χορηγηθέντων δανείων:  44.11
33 Λοιπές απαιτήσεις
33.01 Έσοδα από πάσης φύσεως συμμετοχές εισπρακτέα:  36.01
33.01.01 Έσοδα από πάσης φύσεως συμμετοχές εισπρακτέα - ονομαστικό ποσό
33.01.02 Απομείωση - έσοδα από πάσης φύσεως συμμετοχές εισπρακτέα
33.02 Άλλες απαιτήσεις από συνδεδεμένες οντότητες
33.02.01 Άλλες απαιτήσεις από συνδεδεμένες οντότητες - ονομαστικό ποσό
33.02.02 Απομείωση - άλλες απαιτήσεις από συνδεδεμένες οντότητες
33.03 Άλλες απαιτήσεις από μη συνδεδεμένες οντότητες:  18.11, 33.13 , 33.14, 33.17, 33.18, 33.19, 33.20, 33.21, 33.97, 33.98, 33.99 ΔΙΕΓΡΑΨΑ ΤΟΝ 18.12 ΟΦ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ
33.03.01 Άλλες απαιτήσεις από μη συνδεδεμένες οντότητες - ονομαστικό ποσό
33.03.02 Απομείωση - άλλες απαιτήσεις από μη συνδεδεμένες οντότητες:  44.11
34 Επενδύσεις
34.01 Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις
34.01.01 Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις – ονομαστική αξία:  18.15, 18.16
34.01.02 Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις – συμπληρωματικά ποσά:  18.15, 18.16
34.01.03 Απομείωση διακρατούμενων έως τη λήξη επενδύσεων:  44.11, 
34.02 Διαθέσιμα για πώληση
34.02.01 Διαθέσιμα για πώληση:  18.01, 18.15, 18.16
34.02.02 Απομείωση διαθέσιμων για πώληση:  18.01.19, 44.11
34.03 Εμπορικό χαρτοφυλάκιο:  34
35 Χρηματοοικονομικά στοιχεία για αντιστάθμιση:  Δεν υπάρχει 
35.01 Χρηματοοικονομικά στοιχεία για αντιστάθμιση εύλογης αξίας
35.02 Χρηματοοικονομικά στοιχεία για αντιστάθμιση ταμειακών ροών
36 Συμμετοχές
36.01 Συμμετοχές σε θυγατρικές
36.01.01 Συμμετοχές σε θυγατρικές:  18.00
36.01.02 Απομείωση συμμετοχών σε θυγατρικές:  18.00.19
36.02 Συμμετοχές σε συγγενείς
36.02.01 Συμμετοχές σε συγγενείς:  18.00
36.02.02 Απομείωση συμμετοχών σε συγγενείς:  18.00.19
36.03 Συμμετοχές σε κοινοπραξίες
36.03.01 Συμμετοχές σε κοινοπραξίες:  18.00
36.03.02 Απομείωσης συμμετοχών σε κοινοπραξίες:  18.00.19
37 Προπληρωμένα έξοδα και δουλευμένα έσοδα περιόδου
37.01 Προπληρωμένα έξοδα:  36.00
37.01.01 Προπληρωμένα έξοδα σε μη συνδεδεμένες οντότητες:  Δεν υπάρχει 
37.01.02 Προπληρωμένα έξοδα σε συνδεδεμένες οντότητες:  Δεν υπάρχει 
37.02 Δουλευμένα έσοδα περιόδου:  36.01
37.02.01 Δουλευμένα έσοδα περιόδου από μη συνδεδεμένες οντότητες:  Δεν υπάρχει 
37.02.02 Δουλευμένα έσοδα περιόδου από συνδεδεμένες οντότητες:  Δεν υπάρχει 
38 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα:  38
38.01 Ταμείο:  38.00
38.02 Καταθέσεις όψεως:  38.03, 38.05
38.03 Καταθέσεις προθεσμίας:  38.04, 38.06
38.04 Λοιπά ταμειακά ισοδύναμα:  38.02
39 Αναβαλλόμενοι φόροι ενεργητικού:  Δεν υπάρχει 
40 Κεφάλαιο:  40.00, 40.01, 40.02, 40.03, 40.04, 40.05, 40.06, 40.07
41 Υπέρ το άρτιο:  41.00, 41.01
42 Καταθέσεις ιδιοκτητών:  43.00, 43.01, 43.02
43 Ίδιοι τίτλοι
43.01 Αξία κτήσης ίδιων τίτλων:  34.25
43.02 Αποτέλεσμα (κέρδος/ζημία) από τη διάθεση ίδιων τίτλων:  64.12.02, 76.04.02
44 Διαφορές εύλογης αξίας
44.01 Διαφορές εύλογης αξίας ενσώματων παγίων:  41.07
44.02 Διαφορές εύλογης αξίας διαθέσιμων για πώληση:  41.06
44.03 Διαφορές εύλογης αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών:  Δεν υπάρχει 
45 Συναλλαγματικές διαφορές:  Δεν υπάρχει 
46 Αποθεματικά νόμων: 41.02
47 Αφορολόγητα αποθεματικά:  41.08
48 Αποθεματικά καταστατικού και λοιπά αποθεματικά: 41.03, 41.04, 41.05
49 Αποτελέσματα εις νέο:  42.00, 42.01, 42.02
50 Προμηθευτές
50.01 Προμηθευτές – μη συνδεδεμένες οντότητες:  50.00, 50.01, 50.02, 50.03, 50.04, 53.08, 50.08πάγια
50.02 Προμηθευτές – συνδεδεμένες οντότητες:  50.00, 50.01, 50.02, 50.03, 50.04, 53.08, 50.08πάγια
50.03 Προκαταβολές σε προμηθευτές – μη συνδεδεμένες οντότητες
50.03.01 Προκαταβολές σε προμηθευτές για μη κυκλοφορούντα στοιχεία – μη συνδεδεμένες οντότητες:  15.09, 32.00, 50.08
50.03.02 Προκαταβολές σε προμηθευτές για αποθέματα – μη συνδεδεμένες οντότητες:  50.05
50.03.03 Λοιπές προκαταβολές σε προμηθευτές – μη συνδεδεμένες οντότητες:  50.05
50.04 Προκαταβολές σε προμηθευτές – συνδεδεμένες οντότητες
50.04.01 Προκαταβολές σε προμηθευτές για μη κυκλοφορούντα στοιχεία – συνδεδεμένες οντότητες:  15.09, 32.00, 50.08
50.04.02 Προκαταβολές σε προμηθευτές για αποθέματα – συνδεδεμένες οντότητες:  50.05
50.04.03 Λοιπές προκαταβολές σε προμηθευτές – συνδεδεμένες οντότητες:  50.05
51 Αξιόγραφα εμπορικών υποχρεώσεων
51.01 Αξιόγραφα εμπορικών υποχρεώσεων – μη συνδεδεμένες οντότητες:  51, 45.19, 45.20, 45.21, 53.90
51.02 Αξιόγραφα εμπορικών υποχρεώσεων – συνδεδεμένες οντότητες:  51, 45.19, 45.20, 45.21, 53.90
52 Τραπεζικά δάνεια
52.01 Τραπεζικά δάνεια – μη συνδεδεμένες οντότητες:  45.00, 45.01, 45.02, 45.03, 45.10, 45.11, 45.12, 45.13
52.02 Τραπεζικά δάνεια – συνδεδεμένες οντότητες:  45.00, 45.01, 45.02, 45.03, 45.10, 45.11, 45.12, 45.13
53 Λοιπές υποχρεώσεις
53.01 Δάνεια από συνδεδεμένες οντότητες:  Δεν υπάρχει
53.02 Λοιπά δάνεια:  Δεν υπάρχει
53.03 Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες:  53.00, 53.03
53.04 Υποχρεώσεις προς ιδιοκτήτες και Διευθυντικό Προσωπικό :  53.14
53.05 Μερίσματα, προμερίσματα και άλλα ποσά συναφούς φύσης πληρωτέα:  53.01, 53.02
53.06 Άλλες υποχρεώσεις:  53.04, 53.05, 53.06, 53.07 
53.07 Άλλες υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες οντότητες :  53.10, 53.11, 53.12, 53.13
54 Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη
54.01 Φόρος εισοδήματος πληρωτέος
54.01.01 Φόρος εισοδήματος ετήσιας δήλωσης:  54.07, 54.08
54.01.02 Παρακρατούμενος φόρος εισοδήματος της οντότητας (αντίθετος):  33.13
54.01.03 Προκαταβολή φόρου εισοδήματος (αντίθετος):  33.13
54.02 Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ)
54.02.01 ΦΠΑ εκροών:  54.00
54.02.02 ΦΠΑ εισροών:  54.00
54.02.03 Καταβληθείς ΦΠΑ:  54.00
54.03 Παρακρατούμενοι φόροι εισοδήματος τρίτων
54.03.01 Παρακρατούμενος φόρος από μισθωτή εργασία και συντάξεις:  54.03
54.03.02 Παρακρατούμενος φόρος από επιχειρηματική δραστηριότητα:  54.04
54.03.03 Παρακρατούμενος φόρος διανεμομένων μερισμάτων:  54.09
54.03.04 Λοιποί παρακρατούμενοι φόροι εισοδήματος:  54.09
54.04 Τέλη χαρτοσήμου:  54.09
54.05 Λοιποί φόροι, τέλη και εισφορές:  54.05
55 Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς
55.01 Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς κύριας ασφάλισης:  55.00, 55.01
55.02 Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς επικουρικής ασφάλισης:  55.02
56 Δουλευμένα έξοδα και έσοδα επομένων χρήσεων
56.01 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα:  56.01
56.01.01 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα – μη συνδεδεμένες οντότητες:  Δεν υπάρχει
56.01.02 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα – συνδεδεμένες οντότητες:  Δεν υπάρχει
56.02 Έσοδα επόμενων χρήσεων:  56.00
56.02.01 Έσοδα επόμενων χρήσεων – μη συνδεδεμένες οντότητες:  Δεν υπάρχει
56.02.02 Έσοδα επόμενων χρήσεων – συνδεδεμένες οντότητες:  Δεν υπάρχει
57 Προβλέψεις
57.01 Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους:  44.00
57.02 Λοιπές προβλέψεις
57.02.01 Προβλέψεις για εκκρεμοδικίες:  44.09, 44.12, 44.13, 83.12, 83.13
57.02.02 Προβλέψεις για δοσμένες εγγυήσεις:  44.09, 44.12, 44.13, 83.12, 83.13
57.02.03 Προβλέψεις για αποκατάσταση περιβάλλοντος:  44.09, 44.12, 44.13, 83.12, 83.13
57.02.04 Προβλέψεις για διαφορές φορολογικού ελέγχου:  Δεν υπάρχει
57.02.05 Άλλες προβλέψεις:  44.09, 44.12, 44.13, , , 83.13
57.03 Προβλέψεις για συνδεδεμένες οντότητες:  Δεν υπάρχει
58 Κρατικές επιχορηγήσεις:  41.10
59 Αναβαλλόμενοι φόροι παθητικού:  Δεν υπάρχει
60 Παροχές σε εργαζόμενους
60.01 Μικτές αποδοχές:  60.00, 60.01
60.02 Εργοδοτικές εισφορές:  60.03, 60.04
60.03 Λοιπές παροχές:  60.02
60.04 Προβλέψεις για παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία (καθαρό):  68.00
60.05 Παροχές σε εργαζόμενους συνδεδεμένων οντοτήτων :  Δεν υπάρχει 
61 Ζημιές επιμέτρησης περιουσιακών στοιχείων
61.01 Απομείωση ενσώματων παγίων (πλην βιολογικών):  83.10
61.02 Απομείωση βιολογικών περιουσιακών στοιχείων:  83.10
61.03 Απομείωση άυλων παγίων:  83.10
61.04 Απομείωση αποθεμάτων:  Δεν υπάρχει 
61.05 Απομείωση χρηματοοικονομιικών στοιχείων
61.05.01 Απομείωση πελατών:  83.11
61.05.02 Απομείωση αξιογράφων εμπορικών απαιτήσεων:  68.11
61.05.03 Απομείωση διακρατούμενων μέχρι τη λήξη επενδύσεων:  68.11
61.05.04 Απομείωση συμμετοχών σε θυγατρικές:  68.11
61.05.05 Απομείωση συμμετοχών σε συγγενείς:  68.11
61.05.06 Απομείωση συμμετοχών σε κοινοπραξίες:  68.11
61.06 Απομείωση λοιπών περιουσιακών στοιχείων:  68.09
61.07 Ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία
61.07.01 Ζημιές εύλογης αξίας ενσώματων πάγιων στοιχείων:  64.11εν μέρει μόνο
61.07.02 Ζημιές εύλογης αξίας βιολογικών περιουσιακών στοιχείων:  64.12εν μέρει μόνο
61.07.03 Ζημιές εύλογης αξίας χρηματοοικονομικών στοιχείων:  64.13εν μέρει μόνο
62 Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές
62.01 Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές από διακανονισμό:  81.00.04
62.01.01 Χρεωστικές συν/τικές διαφορές διακανονισμού εμπορικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων
62.01.02 Χρεωστικές συν/τικές διαφορές διακανονισμού δανείων
62.01.03 Χρεωστικές συν/τικές διαφορές διακανονισμού λοιπών στοιχείων ισολογισμού
62.02 Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές επιμέτρησης:  81.00.04
62.02.01 Χρεωστικές συν/τικές διαφορές επιμέτρησης εμπορικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων
62.02.02 Χρεωστικές συν/τικές διαφορές επιμέτρησης δανείων
62.02.03 Χρεωστικές συν/τικές διαφορές επιμέτρησης λοιπών στοιχείων ισολογισμού
63 Ζημιές από διάθεση-απόσυρση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
63.01 Ζημιές από διάθεση-απόσυρση ενσώματων παγίων:  81.02.00, 81.02.01, 81.02.02, 81.02.03, 81.02.04, 81.02.05
63.02 Ζημιές από διάθεση-απόσυρση άυλων πάγιων στοιχείων:  81.02.00, 81.02.01, 81.02.02, 81.02.03, 81.02.04, 81.02.05
63.03 Ζημιές από διάθεση χρηματοοικονομικών στοιχείων:  64.12
63.04 Ζημίες από διάθεση - απόσυρση περιουσιακών στοιχείων σε συνδεδεμένες οντότητες:  Δεν υπάρχει 
64 Διάφορα λειτουργικά έξοδα:  
64.01 Αμοιβές για υπηρεσίες:  62.06, 64.01, 64.03, 64.05, 64.09, 61.00, 61.01, 61.02, 61.03
64.01.01 Αμοιβές για υπηρεσίες – μη συνδεδεμένες οντότητες:  Δεν υπάρχει 
64.01.02 Αμοιβές για υπηρεσίες – συνδεδεμένες οντότητες:  Δεν υπάρχει 
64.02 Ενέργεια:  62.00, 62.01
64.03 Ύδρευση:  62.02
64.04 Τηλεπικοινωνίες:  62.03
64.05 Ενοίκια:  62.04
64.05.01  Ενοίκια – μη συνδεδεμένες οντότητες:  Δεν υπάρχει 
64.05.02 Ενοίκια – συνδεδεμένες οντότητες:  Δεν υπάρχει 
64.06 Ασφάλιστρα:  62.05
64.07 Μεταφορικά:  64.00
64.08 Αναλώσιμα:  64.07, 64.08
64.09 Επισκευές και συντηρήσεις:  62.07
64.10 Διαφήμιση και προβολή:  64.02
64.11 Φόροι και τέλη (πλην φόρου εισοδήματος):  63.02, 63.03, 63.04, 63.05, 63.06, 63.98, 88.09
64.12 Λοιπά έξοδα:  81.00, 82.00
64.13 Διάφορα λειτουργικά έξοδα από συνδεδεμένες  οντότητες :  Δεν υπάρχει 
65 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
65.01 Τόκοι τραπεζικών δανείων:  65.01.00, 65.01.01, 65.01.02, 65.01.03, 65.02, 65.03, 65.04, 65.05, 65.07, 65.08
65.02 Τόκοι δανείων από συνδεδεμένες οντότητες:  65.01.04, 65.01.05, 65.01.06
65.03 Τόκοι λοιπών δανείων:  65.00
65.04 Τόκοι λοιπών υποχρεώσεων και προβλέψεων:  65.01.07, 65.01.08, 65.01.09, 65.01.10, 65.06
65.05 Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα:  65.10
66 Αποσβέσεις
66.01 Αποσβέσεις διαμορφώσεων γης:  66.01.03, 66.01.24
66.02 Αποσβέσεις κτηρίων - τεχνικών έργων:  66.01
66.03 Αποσβέσεις μηχανολογικού εξοπλισμού:  66.02
66.04 Αποσβέσεις μεταφορικών μέσων:  66.03
66.05 Αποσβέσεις λοιπού εξοπλισμού:  66.04
66.06 Αποσβέσεις επενδύσεων σε ακίνητα:  66.01
66.07 Αποσβέσεις πάγιων βιολογικών περιουσιακών στοιχείων:  66.04.16, 66.00.05, 66.00.06, 66.00.15, 66.00.16
66.08 Αποσβέσεις άυλων παγίων66.05
67 Ασυνήθη έξοδα και ζημιές
67.01 Ζημιές φυσικών καταστροφών:  81.02
67.02 Ζημιές άλλων καταστροφών:  81.02
67.03 Άλλα ασυνήθη έξοδα και ζημίες:  81.00
67.04 Πρόστιμα, προσαυξήσεις και ποινές:  81.00, 82.00
67.05  Ασυνήθη έξοδα και ζημιές από συνδεδεμένες οντότητες:  Δεν υπάρχει 
68 Προβλέψεις (εκτός από προβλέψεις για το προσωπικό)
68.01 Προβλέψεις για εκκρεμοδικίες:  68.09, 83.12, 83.13
68.02 Προβλέψεις για δοσμένες εγγυήσεις:  68.09, 83.12, 83.13
68.03 Προβλέψεις για αποκατάσταση περιβάλλοντος:  68.09, 83.12, 83.13
68.04 Προβλέψεις για διαφορές φορολογικού ελέγχου πλην φόρου εισοδήματος:  68.09, 83.12, 83.13
68.05 Άλλες προβλέψεις:  68.09, 83.12, 83.13
68.06 Προβλέψεις για συνδεδεμένες οντότητες:  Δεν υπάρχει 
69 Φόρος εισοδήματος
69.01 Τρέχων φόρος (έξοδο) περιόδου:  63.00, 88.06, 88.08
69.02 Αναβαλλόμενος φόρος (έξοδο) περιόδου:  Δεν υπάρχει 
69.03 Προβλέψεις για διαφορές φορολογικού ελέγχου φόρου εισοδήματος:  Δεν υπάρχει 
70 Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
70.01 Πωλήσεις εμπορευμάτων (καθαρές) σε μη συνδεδεμένες οντότητες:  70
70.01.01 Πωλήσεις εμπορευμάτων (ονομαστικές) σε μη συνδεδεμένες οντότητες:  70
70.01.02 Επιστροφές πωλήσεων εμπορευμάτων σε μη συνδεδεμένες οντότητες:  70
70.01.03 Εκπτώσεις πωλήσεων εμπορευμάτων σε μη συνδεδεμένες οντότητες:  70
70.02 Πωλήσεις εμπορευμάτων (καθαρές) σε συνδεδεμένες οντότητες:  Δεν υπάρχει 
70.02.01 Πωλήσεις εμπορευμάτων σε συνδεδεμένες οντότητες:  Δεν υπάρχει 
70.02.02 Επιστροφές πωλήσεων εμπορευμάτων σε συνδεδεμένες οντότητες:  Δεν υπάρχει 
70.02.03 Εκπτώσεις πωλήσεων εμπορευμάτων σε συνδεδεμένες οντότητες:  Δεν υπάρχει 
70.03 Πωλήσεις προϊόντων έτοιμων και ημιτελών (καθαρές) σε μη συνδεδεμένες οντότητες:  71
70.03.01 Πωλήσεις προϊόντων έτοιμων και ημιτελών σε μη συνδεδεμένες οντότητες:  71
70.03.02 Επιστροφές πωλήσεων προϊόντων έτοιμων και ημιτελών σε μη συνδεδεμένες οντότητες:  71
70.03.03 Εκπτώσεις πωλήσεων προϊόντων έτοιμων και ημιτελών σε μη συνδεδεμένες οντότητες:  71
70.04 Πωλήσεις προϊόντων έτοιμων και ημιτελών (καθαρές) σε συνδεδεμένες οντότητες:  Δεν υπάρχει 
70.04.01 Πωλήσεις προϊόντων έτοιμων και ημιτελών σε συνδεδεμένες οντότητες:  Δεν υπάρχει 
70.04.02 Επιστροφές πωλήσεων προϊόντων έτοιμων και ημιτελών σε συνδεδεμένες οντότητες:  Δεν υπάρχει 
70.04.03 Εκπτώσεις πωλήσεων προϊόντων έτοιμων και ημιτελών σε συνδεδεμένες οντότητες:  Δεν υπάρχει 
70.05 Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων (καθαρές) σε μη συνδεδεμένες οντότητες:  72
70.05.01 Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων σε μη συνδεδεμένες οντότητες:  72
70.05.02 Επιστροφές πωλήσεων λοιπών αποθεμάτων σε μη συνδεδεμένες οντότητες:  72
70.05.03 Εκπτώσεις πωλήσεων λοιπών αποθεμάτων σε μη συνδεδεμένες οντότητες:  72
70.06 Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων (καθαρές) σε συνδεδεμένες οντότητες:  Δεν υπάρχει 
70.06.01 Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων σε συνδεδεμένες οντότητες:  Δεν υπάρχει 
70.06.02 Επιστροφές πωλήσεων λοιπών αποθεμάτων σε συνδεδεμένες οντότητες:  Δεν υπάρχει 
70.06.03 Εκπτώσεις πωλήσεων λοιπών αποθεμάτων σε συνδεδεμένες οντότητες:  Δεν υπάρχει 
70.07 Πωλήσεις υπηρεσιών (καθαρές) σε μη συνδεδεμένες οντότητες:  73
70.07.01 Πωλήσεις υπηρεσιών σε μη συνδεδεμένες οντότητες:  73
70.07.02 Επιστροφές πωλήσεων υπηρεσιών σε μη συνδεδεμένες οντότητες:  73
70.07.03 Εκπτώσεις πωλήσεων υπηρεσιών σε μη συνδεδεμένες οντότητες:  73
70.08 Πωλήσεις υπηρεσιών (καθαρές) σε συνδεδεμένες οντότητες:  Δεν υπάρχει 
70.08.01 Πωλήσεις υπηρεσιών σε συνδεδεμένες οντότητες:  Δεν υπάρχει 
70.08.02 Επιστροφές πωλήσεων υπηρεσιών σε συνδεδεμένες οντότητες:  Δεν υπάρχει 
70.08.03 Εκπτώσεις πωλήσεων υπηρεσιών σε συνδεδεμένες οντότητες:  Δεν υπάρχει 
71 Λοιπά συνήθη έσοδα
71.01 Αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων στοιχείων:  81.01.05
71.02 Επιχορηγήσεις τόκων:  74.05
71.03 Επιχορηγήσεις λοιπών εξόδων:  74.03
71.04 Άλλα λειτουργικά έσοδα:  74.00, 74.01, 74.02, 75.00, 75.01, 75.02, 75.03, 75.04, 75.05, 75.06, 75.07, 75.08, 75.10, 81.01, 81.03, 82.01
71.05 Άλλα λειτουργικά έσοδα από συνδεδεμένες οντότητες :  Δεν υπάρχει 
72 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
72.01 Πιστωτικοί τόκοι πωλήσεων:  76.03.04, 76.03.05, 76.03.06
72.02 Πιστωτικοί τόκοι δανείων και απαιτήσεων:  76.03.03
72.03 Πιστωτικοί τόκοι άλλων επενδύσεων:  76.03.00, 76.03.01, 76.03.02
72.04 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα από συνδεδεμένες οντότητες:  Δεν υπάρχει 
73 Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές
73.01 Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές από διακανονισμό:  81.01.04
73.01.01 Πιστωτικές συν/τικές διαφορές διακανονισμού εμπορικών απαιτήσεων και υποχρ/σεων:  81.01.04
73.01.02 Πιστωτικές συν/τικές διαφορές διακανονισμού δανείων:  81.01.04
73.01.03 Πιστωτικές συν/τικές διαφορές διακανονισμού λοιπών στοιχείων ισολογισμού:  81.01.04
73.02 Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές επιμέτρησης:  81.01.04
73.02.01 Πιστωτικές συν/τικές διαφορές επιμέτρησης εμπορικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων:  81.01.04
73.02.02 Πιστωτικές συν/τικές διαφορές επιμέτρησης δανείων:  81.01.04
73.02.03 Πιστωτικές συν/τικές διαφορές επιμέτρησης λοιπών στοιχείων ισολογισμού:  81.01.04
74 Έσοδα συμμετοχών
74.01 Μερίσματα από συμμετοχές σε συγγενείς:  76.01
74.02 Μερίσματα από συμμετοχές σε θυγατρικές:  76.01
74.03 Μερίσματα από συμμετοχές σε κοινοπραξίες:  76.01
74.04 Μερίσματα από λοιπούς συμμετοχικούς τίτλους:  76.01
75 Κέρδη από διάθεση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
75.01 Κέρδη από διάθεση ενσώματων παγίων:  81.03
75.02 Κέρδη από διάθεση άυλων πάγιων στοιχείων:  81.03
75.03 Κέρδη από διάθεση χρηματοοικονομικών στοιχείων:  76.04
75.04 Κέρδη από διάθεση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων σε συνδεδεμένες οντότητες :  Δεν υπάρχει
76 Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων και απομειώσεων
76.01 Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων για εκκρεμοδικίες:  84.00
76.02 Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων για δοσμένες εγγυήσεις:  84.00
76.03 Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων για αποκατάσταση περιβάλλοντος:  84.00
76.04 Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων για διαφορές φορολογικού ελέγχου πλην φόρου εισοδήματος:  Δεν υπάρχει 
76.05 Κέρδη από αναστροφή άλλων προβλέψεων:  84.00
76.06 Κέρδη από αναστροφή απομείωσης ενσώματων παγίων (πλην βιολογικών):  84.00.10
76.07 Κέρδη από αναστροφή απομείωσης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων:  84.00.10
76.08 Κέρδη από αναστροφή απομείωσης άυλων παγίων:  84.00.10
76.09 Κέρδη από αναστροφή απομείωσης αποθεμάτων:  Δεν υπάρχει
76.10 Κέρδη από αναστροφή απομείωσης χρηματοοικονομιικών στοιχείων
76.10.01 Κέρδη από αναστροφή απομείωσης πελατών:  84.00
76.10.02 Κέρδη από αναστροφή απομείωσης αξιογράφων εμπορικών απαιτήσεων:  84.00
76.10.03 Κέρδη από αναστροφή απομείωσης διακρατούμενων μέχρι τη λήξη επενδύσεων:  84.00
76.10.04 Κέρδη από αναστροφή απομείωσης συμμετοχών σε θυγατρικές:  84.00
76.10.05 Κέρδη από αναστροφή απομείωσης συμμετοχών σε συγγενείς:  84.00
76.10.06 Κέρδη από αναστροφή απομείωσης συμμετοχών σε κοινοπραξίες:  84.00
76.11 Κέρδη από αναστροφή απομείωσης λοιπών περιουσιακών στοιχείων:  84.00
77 Κέρδη από επιμέτρηση στην εύλογη αξία
77.01 Κέρδη εύλογης αξίας ενσώματων πάγιων στοιχείων:  Δεν υπάρχει 
77.02 Κέρδη εύλογης αξίας βιολογικών περιουσιακών στοιχείων:  Δεν υπάρχει
77.03 Κέρδη εύλογης αξίας χρηματοοικονομικών στοιχείων:  Δεν υπάρχει
78 Φόρος εισοδήματος έσοδο
78.01 Τρέχων φόρος περιόδου έσοδο:  Δεν υπάρχει
78.02 Αναβαλλόμενος φόρος περιόδου έσοδο:  Δεν υπάρχει
78.03 Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων για διαφορές φορολογικού ελέγχου φόρου εισοδήματος:  Δεν υπάρχει
79 Ασυνήθη έσοδα και κέρδη
79.00 Ασυνήθη έσοδα και κέρδη : 81.01, 81.03, 82.01
79.00 Ασυνήθη έσοδα και κέρδη από συνδεδεμένες οντότητες :  Δεν υπάρχει
80 Έξοδα σε ιδιοπαραγωγή:  78
80.01 Παροχές σε εργαζόμενους σε ιδιοπαραγωγή:  Δεν υπάρχει
80.02 Αποσβέσεις σε ιδιοπαραγωγή:  Δεν υπάρχει
80.03 Άλλα λειτουργικά έξοδα σε ιδιοπαραγωγή:  Δεν υπάρχει
80.04 Χρηματοοικονομικά έξοδα σε ιδιοπαραγωγή:  Δεν υπάρχει
80.05 Προβλέψεις σε ιδιοπαραγωγή:  Δεν υπάρχει
81 Δοσοληπτικοί λογαριασμοί υποκαταστημάτων αυτοτελούς παρακολούθησης:  48
81.01 Χρεωστικοί δοσοληπτικοί λογαριασμοί υποκαταστημάτων / κεντρικού:  Δεν υπάρχει
81.02 Πιστωτικοί δοσοληπτικοί λογαριασμοί υποκαταστημάτων / κεντρικού:  Δεν υπάρχει
82 Αποτέλεσμα (κέρδη ή ζημίες) περιόδου
82.01 Συγκέντρωση αποτελεσματικών λογαριασμών:  80.00, 80.01, 80.02, 80.03, 86.00, 86.01, 86.02, 86.03, 86.99
82.02 Καθαρό κέρδος περιόδου (μετά από φόρους):  88.00
82.03 Καθαρή ζημία περιόδου (μετά από φόρους):  88.01