ΕΔΔΠΧΠ 17: Κατανομές μη ρευστών στοιχείων ενεργητικού στους ιδιοκτήτες

ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α.17

Διανομές Μη-Ταμειακών Περιουσιακών Στοιχείων σε Ιδιοκτήτες