Φόρος στη συγκέντρωση κεφαλαίων (Ν. 1676/1986, Άρθρα 17-31)

Στη συνέχεια παρατίθενται οι συγκεκριμένες διατάξεις του Ν. 1676/1986 που αφορούν τον Φόρο Συγκέντρωσης Κεφαλαίων. Εάν θέλετε να δείτε ολόκληρο το Ν. 1676/1986, πατήστε εδώ.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Προσοχή: Από την έναρξη ισχύος του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α 85/7-4-2014), φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίων κατά τα άρθρα 17 επ. του ν.1676/1986 (Α΄ 204) δεν επιβάλλεται κατά τη σύσταση των υποκειμένων στο φόρο αυτόν.