Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Ν. 959/1979

Περί της Ναυτικής Εταιρείας (Ν. 959/1979)

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 959

ΦΕΚ Α 192/24-8-1979

Περί της Ναυτικής Εταιρείας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν:

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ

Ιδρυσις - Κεφάλαιον - Μετοχαί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

Διοικητικόν Συμβούλιον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ

Γενικαί Συνελεύσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ

Βιβλία, ισολογισμός και διάθεσις κερδών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ

Έλεγχος και δικαιώματα της Μειοψηφίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΚΤΟΝ

Λύσις και εκκαθάρισις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΒΔΟΜΟΝ

Μητρώον Ναυτικών Εταιρειών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΟΓΔΟΟΝ

Τελικαί Διατάξεις.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ' Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 18 Αυγούστου 1979

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.

Εν Αθήναις τη 21 Αυγούστου 1979

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ