Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1262/2008 της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2008 (Μ3)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1262/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 16ης Δεκεμβρίου 2008

σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008, με τον οποίο υιοθετούνται ορισμένα διεθνή λογιστικά πρότυπα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τη Διερμηνεία 13 της Επιτροπής Διερμηνειών Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΕΔΔΠΧΑ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, 

Έχοντας υπόψη: 

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, 

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Ιουλίου 2002, για την εφαρμογή διεθνών λογιστικών προτύπων (1), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 1, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 της Επιτροπής (2) υιοθετήθηκαν ορισμένα από τα υφιστάμενα στις 15 Οκτωβρίου 2008 διεθνή λογιστικά πρότυπα και διερμηνείες. 

(2) Στις 5 Ιουλίου του 2007 η Επιτροπή Διερμηνειών Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΕΔΔΠΧΑ — IFRIC) δημοσίευσε τη Διερμηνεία 13, «Προγράμματα πιστότητας πελατών», αποκαλούμενη στη συνέχεια «ΕΔΔΠΧΑ 13». Με την ΕΔΔΠΧΑ 13 παύουν οι υφιστάμενες ασυνέπειες σε πρακτικό επίπεδο όσον αφορά το λογιστικό χειρισμό των δωρεάν ή με έκπτωση προϊόντων ή υπηρεσιών των πωλούμενων στο πλαίσιο προγραμμάτων πιστότητας πελατών, με τα οποία εταιρείες συχνά ανταμείβουν τους πελάτες τους υπό τύπο βαθμών, αεροπορικών αποστάσεων ή άλλων δικαιωμάτων παροχών, κατά την πώληση προϊόντος ή υπηρεσίας. 

(3) Οι διαβουλεύσεις στην Ομάδα Τεχνικών Εμπειρογνωμόνων (ΟΤΕ — TEG) της Ευρωπαϊκής Συμβουλευτικής Ομάδας Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΕΣΟΧΠ — EFRAG) επιβεβαιώνουν ότι η ΕΔΔΠΧΑ 13 πληροί τα τεχνικά κριτήρια για υιοθέτηση τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002. Σύμφωνα με την απόφαση 2006/505/ΕΚ της Επιτροπής, της 14ης Ιουλίου 2006, για τη σύσταση ομάδας εξέτασης γνωμών επί των λογιστικών προτύπων προκειμένου να συμβουλεύει την Επιτροπή σχετικά με την αντικειμενικότητα και την ουδετερότητα των γνωμών της συμβουλευτικής επιτροπής για τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EFRAG) (3), η ομάδα εξέτασης γνωμών επί των λογιστικών προτύπων εξέτασε τη γνώμη της EFRAG σχετικά με την έγκριση και διαβίβασε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την άποψη ότι η γνώμη αυτή είναι ισόρροπη και αντικειμενική. 

(4) Κατόπιν των ανωτέρω, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(5) Τα μέτρα τα προβλεπόμενα στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της κανονιστικής επιτροπής λογιστικών θεμάτων, 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. 

Βρυξέλλες, 16 Δεκεμβρίου 2008. 

Για την Επιτροπή 
Charlie McCREEVY 
Μέλος της Επιτροπής