Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Ν. 4093/2012

Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Ν. 4093/2012, Παρ. Ε, Υποπαρ. Ε1)

Τελευταία κωδικοποίηση με:

Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν. 4308/2014)
Στη συνέχεια παρατίθενται οι συγκεκριμένες διατάξεις του Ν. 4093/2012 για τον "Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών". Εάν θέλετε να δείτε ολόκληρο το ν. 4093/2012, πατήστε εδώ.

Προσοχή: Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα), από την 1η Ιανουαρίου 2015 καταργείται η υποπαράγραφος Ε1 της παραγράφου Ε΄ του ν. 4093/2012 (Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών), καθώς και κάθε διάταξη, ερμηνευτική εγκύκλιος ή Οδηγία έχει εκδοθεί δυνάμει εκείνης της διάταξης ή του προϊσχύοντος π.δ. 186/1992.

Εξαιρετικά οι αποφάσεις

 • Κ.Υ.Α. ΠΟΛ. 1009/4.1.2012 (Β' 72),
 • Κ.Υ.Α. ΠΟΛ. 1203/2.11.2012 (Β' 3130),
 • Κ.Υ.Α. ΠΟΛ. 1032/21.2.2013 (Β' 548),
 • Κ.Υ.Α. ΠΟΛ. 1206/ 30.8.2013 (Β' 2237) και
 • Κ.Υ.Α. ΠΟΛ. 1263/4.12.2013 (Β' 3265),
 • καθώς και κάθε άλλη σχετική απόφαση, οι οποίες αφορούν την εγκατάσταση ολοκληρωμένων συστημάτων ελέγχου εισροών − εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων και στις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης,
 • καθώς και οι αποφάσεις Α.Υ.Ο. 1093619/ 748/0015/ΠΟΛ. 1212/10.8.1995 (Β' 719),
 • Α.Υ.Ο. 1128269/ 1226 /0015/ ΠΟΛ. 1292/16.11.1995 (Β' 982),
 • Κ.Υ.Α. 1071467/536/ 0015/ΠΟΛ. 1101/31.7.2006 (Β' 1283),
 • Κ.Υ.Α. 1008269/52/ 0015/ΠΟΛ. 1009/22.1.2008 (Β' 176) και
 • Κ.Υ.Α. ΠΟΛ. 1193/ 21.12.2010 (Β' 2174),
 • καθώς και κάθε άλλη σχετική απόφαση, οι οποίες αφορούν την παρακολούθηση των συναλλαγών των επιχειρήσεων Καζίνο

εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την 1.1.2015.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4093

ΦΕΚ Α 222/12-11-2012

Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμο­γής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαι­σίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟ­ΔΑ, ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙ­ΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ KAI ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙ­ΑΤΑΞΕΙΣ