Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΚΦΑΣ

ΠΟΛ. 1206/30-8-2013 Εγκατάσταση Ολοκληρωμένων Συστημάτων Ελέγχου και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων Εισροών -Εκροών στις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης και διασφάλιση συναλλαγών μέσω αυτών.

Δείτε την απόφαση Κ.Υ.Α. Φ2-1617/7.12.2010 (ΦΕΚ 1980 Β) κωδικοποιημένη όπως ισχύει.

ΦΕΚ Β 2237/10-9-2013

Αριθμ. ΠΟΛ. 1206

Εγκατάσταση Ολοκληρωμένων Συστημάτων Ελέγχου και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων Εισροών -Εκροών στις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης και διασφάλιση συναλλαγών μέσω αυτών.

Η παρούσα απόφαση εξακολουθεί να ισχύει και μετά την έναρξη ισχύος των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ν. 4308/2014, Άρθρο 38 § 1).

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α' 98/2005).

2. Το Π.Δ. 397/1988 «Οργανισμός τού Υπουργείου Εμπορίου» (ΦΕΚ Α' 185/1988) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α' 221/2009).

4. Το Π.Δ. 83/2012 «Διορισμός Αντωνίου Σαμαρά του Κωνσταντίνου ως Πρωθυπουργού» (ΦΕΚ 140/Α'/ 20-6-2012).

5. Το Π.Δ. 118/2013 «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Α' 141) .... μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ... (Α' 152).

6. Το Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 153).

7. Την υπ’ αριθμ. 27858/ΔΙΟΕ/546 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Αθανάσιο Σκορδά» (ΦΕΚ 1653/Β'/2013)

8. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ 07927 ΕΞ/19.9.2012 (ΦΕΚ 2574 Β'/24.9.2012) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη».

9. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Ν. 4093/2012, υποπαρά-γραφος Ε1 - ΦΕΚ 222 Α').

10. Τις διατάξεις του Ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α'), όπως ισχύουν.

11. Την υπ’ αριθμ. ΠΟΛ. 1220/13.12.2012 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Κωδικοποίηση - Συμπλήρωση Τεχνικών Προδιαγραφών Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών και Συστημάτων. Διαδικασίες χρήσης και λειτουργίας τους. Προδιαγραφές αποστελλομένων αρχείων στην ΓΓΠΣ» (ΦΕΚ 3517 Β').

12. Τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 31 του Ν. 3784/2009 (φΕΚ 137 Α') «περί αναθεώρησης διατάξεων του Ν. 703/1977 περί ανταγωνισμού και άλλες διατάξεις», όπως προστέθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α').

13. Τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης Φ2-1617/7.12.2010 (ΦΕΚ 1980 Β') «περί διαδικασιών και προδιαγραφών εγκατάστασης, και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών - εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, καταγραφής, λειτουργίας και διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων» όπως ισχύει.

14. Την ανάγκη ολοκληρωμένης και αξιόπιστης παρακολούθησης των ποσοτήτων που διατίθενται μέσω των εγκαταστάσεων των πωλητών πετρελαίου θέρμανσης για τη διασφάλιση των δημοσιονομικών συμφερόντων.

15. Ότι, από την απόφαση αυτή, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Ορίζουμε τις τεχνικές προδιαγραφές, το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της εγκατάστασης ολοκληρωμένων συστημάτων ελέγχου εισροών - εκροών, καθώς και το είδος, το περιεχόμενο, τον τρόπο και το χρόνο έκδοσης ειδικών φορολογικών στοιχείων στις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης που εκδίδονται μέσω του προαναφερόμενου συστήματος, ως ακολούθως:

Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ισχύουν τα οριζόμενα στη υπ’ αριθμ Φ2-1617/2010 (ΦΕΚ 1980 Β') κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει (μετά τις υπ’ αριθμ Φ2-2022/2012 (ΦΕΚ 3017 Β') και 40534/4859/2013 (ΦΕΚ 2041 Β')) κοινές υπουργικές αποφάσεις, με τις παρακάτω τροποποιήσεις:

1. Όπου στις προαναφερθείσες κοινές υπουργικές αποφάσεις αναφέρονται οι όροι της στήλης Α, αντικαθίστανται με τους όρους της στήλης Β, ως εξής:

Στήλη Α Στήλη Β
α. «πρατήριο» «εγκατάσταση»
β. «πρατήριο υγρών καυσίμων" «εγκατάσταση πωλητή πετρελαίου θέρμανσης»
γ. «πρατηριούχος» «υπεύθυνος εγκατάστασης»
δ. «αντλία καυσίμου» «μονάδα ογκομέτρησης καυσίμου (γεμιστήριο)»
ε. «ακροσωλήνιο» «στόμιο σωλήνα πληρώσεως»
στ. «είδος(η) καυσίμου(ων)» «πετρέλαιο θέρμανσης»
ζ. «Διεύθυνση Μεταφορών» ή η. «Περιφερειακή Διεύθυνση Μεταφορών» ή  θ. «Περιφερειακή Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών» «Περιφερειακή Διεύθυνση Ανάπτυξης»

2. Η παράγραφος 1 του Άρθρου 2 της Φ2-1617, τροποποιείται ως εξής:

«1. Κάθε σύστημα ελέγχου εισροών - εκροών (αισθητήρες, τροφοδοτικά, κάρτες επικοινωνίας κ.λπ.) φέρει σήμανση CE, και συνοδεύεται από σχετική δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή».

3. Η παράγραφος 2 του Άρθρου 3 της Φ2-1617/10 τροποποιείται ως εξής:

«2. Ο μηχανισμός μέτρησης του υποσυστήματος, μετρά τη στάθμη και τη θερμοκρασία του καυσίμου, καθώς επίσης και τη στάθμη νερού εντός της δεξαμενής της εγκατάστασης. Ο μηχανισμός αυτός είναι σε διαρκή σύνδεση με κατάλληλο ελεγκτή συλλογής και δυνητικής επεξεργασίας των δεδομένων μετρήσεων. Ο μηχανισμός μπορεί να αποτελείται είτε από αισθητήρα μεταλλικής ράβδου (magnetostrictive ή άλλης μεθόδου ανίχνευσης στάθμης) ή από οποιαδήποτε άλλη τεχνολογική μέθοδο μέτρησης στάθμης (free radar, guided radar, stil well radar, servo mechanism κλπ) ανάλογα με τον όγκο, το σχήμα και τη διάταξη της δεξαμενής. Ο μηχανισμός διαθέτει κατάλληλη διακριτική ικανότητα και ακρίβεια μέτρησης, ώστε να παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, εντός των ορίων σφάλματος που καθορίζονται στην παρούσα».

4. Στο τέλος της παραγράφου 10 του Άρθρου 5, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Ο προσωρινός αριθμός ταυτότητας δεν αποτελεί κριτήριο για τη τιμολόγηση πώλησης καυσίμου στη συγκεκριμένη δεξαμενή από τις εταιρείες εμπορίας».

5. Ο πίνακας της παραγράφου 12 του Άρθρου 5, ισχύει μόνον ως προς το πετρέλαιο θέρμανσης.

6. Το εδάφιο στ' της παραγράφου 2 του Άρθρου 7 της Φ2-1617/10, τροποποιείται ως εξής:

«στ) Παρέχει τη δυνατότητα επιλογής λειτουργίας του συστήματος σε κατάσταση “λιτρομέτρησης” για κάθε αντλία ξεχωριστά και για ποσότητες καυσίμου ανά εκροή και ανά αντλία έως και 1000 L. Στην κατάσταση αυτή εκδίδεται δελτίο λιτρομέτρησης, το οποίο σημαίνεται από τον φορολογικό μηχανισμό. Για το ισοζύγιο του συστήματος, οι ποσότητες αυτές πρέπει να επιστρέφονται στην δεξαμενή.

7. Η παράγραφος 3 του Άρθρου 8 της υπ’ αριθμ. Φ2-1617/10 τροποποιείται ως εξής:

"3. Τυχόν συστήματα εισροών-εκροών που έχουν εγκατασταθεί μέχρι την ημερομηνία εφαρμογής της παρούσης, οφείλουν να συμμορφωθούν με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση εντός του οριζόμενου χρονοδιαγράμματος εφαρμογής. Ήδη εγκατεστημένα συστήματα υπόκεινται ομοίως στην υποχρέωση υποβολής της προαναφερ-θείσας υπεύθυνης δήλωσης και συγκεντρωτικών αναφορών."

8. Η παράγραφος 5 του Άρθρου 8 της Φ2-1617/10 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθμ. 40534/4859/2013, φΕκ Β' 2041/2013) κοινή υπουργική απόφαση τροποποιείται ως εξής:

«5. Μετά την εγκατάσταση του συστήματος εισροών-εκροών και εντός διαστήματος τριών (3) μηνών, γίνεται υποχρεωτικά ενημέρωση του αρχείου με τα τεχνικά στοιχεία της εγκατάστασης που τηρείται στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Ανάπτυξης, με την υποβολή όλων των δικαιολογητικών που προβλέπονται, με σκοπό την έκδοση επικαιροποιημένης άδειας λειτουργίας που θα περιλαμβάνει το σύστημα εισροών-εκροών. Στην περίπτωση μη υποβολής των παραπάνω αναφερομένων, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις».

ΙΙ. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ

1. Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής:

Καθορίζουμε την καταληκτική ημερομηνία εγκατάστασης και παραγωγικής λειτουργίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Εισροών Εκροών στις ανωτέρω εγκαταστάσεις, ως εξής:

α. Μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2013 και επιπλέον ένα μήνα δοκιμαστικής λειτουργίας, στην Περιφέρεια Αττικής, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και στις Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας, Αχαΐας, Ηρακλείου, Μαγνησίας και Ιωαννίνων.

γ. Εντός οκτώ (8) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμπεριλαμβανομένου και ενός μηνός δοκιμαστικής λειτουργίας, στη λοιπή Ελληνική Επικράτεια.

2. Έκδοση δελτίων:

Από το Ολοκληρωμένο Σύστημα Ελέγχου Εισροών - Εκροών εκδίδονται τα ακόλουθα δελτία, τα οποία αποτελούν ειδικά φορολογικά στοιχεία.

2.1. Δελτίο παραλαβής

Το δελτίο αυτό εκδίδεται αυτόματα μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής ποσότητας καυσίμου στις δεξαμενές της εγκατάστασης.

Στο πιο πάνω δελτίο καταγράφονται για τις δεξαμενές στις οποίες πραγματοποιήθηκε παραλαβή τα εξής δεδομένα:

2.1.1. Οι ψηφιακοί αριθμοί μητρώου των δεξαμενών.
2.1.2. Η ημερομηνία (ΗΗΜΜΕΕ) και η ώρα (ΩΩΛΛ)
2.1.3. Τα παρακάτω στοιχεία πριν από την παραλαβή του καυσίμου:
2.1.3.1. Το τρέχον ύψος της στάθμης εκάστης των δεξαμενών, σε mm
2.1.3.2. Ο αντίστοιχος τρέχων όγκος καυσίμου εκάστης δεξαμενής καθώς και η θερμοκρασία του καυσίμου εντός αυτής.
2.1.3.3. Ο ανηγμένος τρέχων όγκος καυσίμου εκάστης δεξαμενής στους 15°C.
2.1.4. Τα παρακάτω στοιχεία κατά την παραλαβή του καυσίμου:
2.1.4.1 Ο Α.Φ.Μ. του προμηθευτή.
2.1.4.2. Το είδος, ο αριθμός, η σειρά και η ημερομηνία έκδοσης του φορολογικού παραστατικού παραλαβής.
2.1.4.3. Ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος (βυτιοφόρου) μεταφοράς.
2.1.4.4. Η παραλαμβανόμενη ποσότητα του καυσίμου (όγκος σε λίτρα) στη θερμοκρασία φόρτωσης βάσει του παραστατικού παραλαβής.
2.1.4.5. Η θερμοκρασία φόρτωσης σε βαθμούς Κελσίου και
2.1.4.6. Ο όγκος του καυσίμου στους 15°C, καθώς και
2.1.4.7. Η πυκνότητα του καυσίμου στους 15°C, όπως αυτά αναγράφονται στο παραστατικό παραλαβής.
2.1.5. Τα παρακάτω στοιχεία μετά την παραλαβή του καυσίμου:
2.1.5.1. το τρέχον ύψος της στάθμης εκάστης των δεξαμενών σε mm, μετά την παρέλευση του εκάστοτε απαιτούμενου χρόνου ηρεμίας.
2.1.5.2. ο αντίστοιχος όγκος καυσίμου (στην τρέχουσα θερμοκρασία) εκάστης δεξαμενής καθώς και η θερμοκρασία καυσίμου εντός αυτής.
2.1.5.3. ο ανηγμένος τρέχον όγκος καυσίμου εκάστης δεξαμενής στους 15°C.
2.1.6. Η συνολικώς παραληφθείσα ποσότητα ((άθροισμα των) 2.1.6.2 - (άθροισμα των) 2.1.4.2) στην τρέχουσα θερμοκρασία.
2.1.7. Η συνολικώς παραληφθείσα ποσότητα ((άθροισμα των) 2.1.6.3 - (άθροισμα των) 2.1.4.3.) στους 15°C.
2.1.8. Η διαφορά ποσοτήτων του καυσίμου μεταξύ συστήματος εισροών και παραστατικού παραλαβής στους 15°C (2.1.8 - 2.1.5.6).
Όλα τα ανωτέρω δεδομένα καταγράφονται αυτόματα από το σύστημα, εκτός από τις περιπτώσεις 2.1.4.1, 2.1.4.2, 2.1.4.3, 2.1.4.4, 2.1.4.5, 2.1.4.6 και 2.1.4.7, τα οποία εισάγονται στο σύστημα μέσω κατάλληλου χειρισμού.

Σε περίπτωση βλάβης του συστήματος κατά την έκδοση του ανωτέρω δελτίου, οι σχετικές εισαγωγές στοιχείων θα γίνονται μέσω κατάλληλου χειρισμού και το σύστημα θα ενημερώνεται σχετικά μετά την επαναφορά του σε λειτουργία.

2.2. Δελτίο Ισοζυγίου Ημέρας:

Στο δελτίο αυτό, που εκδίδεται αυτόματα από το σύστημα εφ’ άπαξ έως τις 24.00, καταγράφονται τα πιο κάτω δεδομένα:

2.2.1. Η ημερομηνία και η ώρα λήψης της αναφοράς.
2.2.2 Η ημερομηνία, η ώρα έναρξης και η ώρα λήξης της χρονικής περιόδου για την οποία εκδίδεται το ισοζύγιο.
2.2.3. Τα παρακάτω στοιχεία του καυσίμου για το σύνολο των δεξαμενών του καυσίμου αυτού:
2.2.3.1. Τα στοιχεία των αντίστοιχων δεξαμενών (α/α, αριθμός μητρώου, χωρητικότητα κ.λπ.).
2.2.3.2. Ο όγκος του καυσίμου κατά την έναρξη της περιόδου και η αντίστοιχη θερμοκρασία.
2.2.3.3. Ο ανωτέρω όγκος ανηγμένος στους 15°C.
2.2.3.4. Ο όγκος του καυσίμου κατά το πέρας της περιόδου και η αντίστοιχη θερμοκρασία.
2.2.3.5. Ο ανωτέρω όγκος ανηγμένος στους 15°C.
2.2.3.6. Οι μεταβολές όγκων στις δεξαμενές, ως εξής:
α1) Ο όγκος των παραλαβών κατά την εν λόγω περίοδο με βάση τις ενδείξεις του συστήματος εισροών στην τρέχουσα θερμοκρασία (άθροισμα των 2.1.6).
α2) Ο όγκος των επί πλέον μεταβολών (επιστροφές από τα δελτία λιτρομέτρησης + επιστροφές από τα δελτία επιστροφών - εκροές από τα δελτία εξαγωγής) καθώς και
β1) Ο όγκος των παραλαβών στους 15°C (άθροισμα των 2.1.7).
β2) Ο όγκος των επί πλέον μεταβολών στους 15°C (επιστροφές από τα δελτία λιτρομέτρησης + επιστροφές από τα δελτία επιστροφών - εκροές από τα δελτία εξαγωγής).
2.2.3.7. Ο όγκος των εισροών (παραλαβών) κατά την εν λόγω περίοδο με βάση το παραστατικό παραλαβής στη θερμοκρασία φόρτωσης (άθροισμα των 2.1.4.4).
2.2.3.8. Ο όγκος των εισροών (παραλαβών) κατά την εν λόγω περίοδο με βάση το παραστατικό παραλαβής στους 15°C (άθροισμα των 2.1.4.6).
2.2.3.9. Διαφορές παραλαβών μεταξύ καταγραφών του συστήματος και παραστατικών αγοράς στη τρέχουσα θερμοκρασία (2.2.3.6.α1 - 2.2.3.7) και στους 15°C (2.2.3.6.β1 - 2.2.3.8).
2.2.3.10. Ημερήσια κίνηση δεξαμενών ως εξής:

Α. Με βάση τις ενδείξεις του συστήματος στην τρέχουσα θερμοκρασία (2.2.3.2. + 2.2.3.6.α1 + 2.2.3.6.α2 - 2.2.3.4.)
Β. Το παραπάνω με αναγωγή στους 15°C (2.2.3.3. + 2.2.3.6.β1 + 2.2.3.6.β2 - 2.2.3.5.)

2.2.4. Τα παρακάτω στοιχεία ανά αντλία:
2.2.4.1. Ο α/α της αντλίας, ο α/α και ο αριθμός μητρώου των αντίστοιχων δεξαμενών άντλησης.
2.2.4.2. Η ένδειξη του ολικού αθροιστή κατά την έναρξη της περιόδου.
2.2.4.3. Η ένδειξη του ολικού αθροιστή κατά το πέρας της περιόδου.
2.2.4.4. Ο όγκος των ημερήσιων κινήσεων κατά την εν λόγω περίοδο, με βάση τα δελτία παράδοσης και τα δελτία λιτρομέτρησης.

α. ανά αντλία, σύνολο ποσοτήτων παράδοσης (άθροι-ση διακριτών κινήσεων που καταγράφησαν και εκδόθηκε δελτίο παράδοσης),
β. για σύνολο αντλιών ως εξής: [(άθροισμα των αντίστοιχων) 2.2.4.4.α],
γ. ο ανωτέρω όγκος (2.2.4.4.β) ανηγμένος στους 15°C,
δ. ανά αντλία, σύνολο ποσοτήτων λιτρομέτρησης (άθροιση διακριτών κινήσεων που καταγράφησαν και εκδόθηκε δελτίο λιτρομέτρησης),
ε. για σύνολο αντλιών, ως εξής: [(άθροισμα των αντίστοιχων) 2.2.4.4.γ],
στ. ο ανωτέρω όγκος (2.2.4.4.ε) ανηγμένος στους 15°C. Οι αναγωγές των εκροών για κάθε μεμονωμένη εκροή, γίνονται με βάση την αντίστοιχη θερμοκρασία της δεξαμενής κατά την εκροή αυτή.

22.4.5. Ο όγκος των ημερήσιων κινήσεων κατά την εν λόγω περίοδο, με βάση τους ολικούς αθροιστές των αντλιών.
α. ανά αντλία (2.2.4.3 - 2.2.4.2),
β. για σύνολο αντλιών, ως εξής: [(άθροισμα των αντίστοιχων) 2.2.4.5.α],
γ. ο ανωτέρω όγκος (2.2.4.5.β) ανηγμένος στους 150C.
2.2.4.6. Διαφορά ημερήσιων κινήσεων κατά την εν λόγω περίοδο.
α. στη τρέχουσα θερμοκρασία (2.2.4.5 β - 2.2.4.4.β - 2.2.4.4.ε),
β. με αναγωγή στους 15°C (2.2.4.5 γ - 2.2.4.4.γ - 2.2.4.4.στ),
2.2.5. Οι αποκλίσεις ως εξής:
2.2.5.1. Απόκλιση εισροών-εκροών ημέρας (2.2.3.10.Α - 2.2.4.4.β - 2.2.4.4.ε).
2.2.5.2. Η παραπάνω απόκλιση (2.2.5.1) με αναγωγή στους 15<Ό (2.2.3.10.Β - 2.2.4.4.γ - 2.2.4.4.στ).
2.2.5.3. Η απόκλιση εισροών-εκροών ημέρας εκφρασμένη ως ποσοστό (2.2.5.1 / 2.2.3.10.Α.)*100 (%).
2.2.5.4. Η απόκλιση εισροών-εκροών ημέρας με αναγωγή στους 15^ εκφρασμένη ως ποσοστό (2.2.5.2 /
2.2.3.10.Β.)*100 (%).

2.3. Δελτίο Λιτρομέτρησης:

Το δελτίο αυτό εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του κεφαλαίου Ι. της παρούσης, σε κάθε περίπτωση εξαγωγής και επανεισαγωγής καυσίμου για λιτρομέτρηση.

Στο πιο πάνω δελτίο αναγράφονται:

2.3.1. Η ημερομηνία και η ώρα έκδοσης του δελτίου
2.3.2. Ο α/α της αντλίας.
2.3.3. Ο α/α και ο αριθμός μητρώου της δεξαμενής.
2.3.4. Ο όγκος λιτρομέτρησης (τρέχων και στους 15οφ, όπως προκύπτει από τις εξαγωγές των αντλιών που λιτρομερούνται. Για τις ανωτέρω λιτρομετρήσεις δεν απαιτείται η έκδοση άλλου παραστατικού.

Στις περιπτώσεις που δεν ακολουθείται η ανωτέρω διαδικασία και εκδίδεται, εκ παραδρομής, δελτίο παράδοσης, για την επανεισαγωγή καυσίμου από λιτρομέτρηση εκδίδεται απόδειξη επιστροφής, στην οποία αναγράφεται ο α/α του αρχικού δελτίου παράδοσης.

2.4. Δελτίο επιστροφής:

Το δελτίο αυτό εκδίδεται αυτόματα μετά την ολοκλήρωση της επιστροφής ποσότητας καυσίμου (π.χ. από βυτίο διανομής) στις δεξαμενές της εγκατάστασης.

Στο πιο πάνω δελτίο καταγράφονται για τις δεξαμενές στις οποίες πραγματοποιήθηκε επιστροφή τα εξής δεδομένα:

2.4.1. Τα στοιχεία των αντίστοιχων δεξαμενών (α/α και αριθμός μητρώου).
2.4.2. Η ημερομηνία (ΗΗΜΜΕΕ) και η ώρα (ΩΩΛΛ).
2.4.3. Τα παρακάτω στοιχεία πριν από την παραλαβή του καυσίμου:
2.4.3.1. Το τρέχον ύψος της στάθμης της δεξαμενής σε mm.
2.4.3.2. Ο αντίστοιχος τρέχων όγκος καυσίμου στη δεξαμενή καθώς και η θερμοκρασία του καυσίμου εντός της δεξαμενής.
2.4.3.3. Ο ανηγμένος τρέχων όγκος καυσίμου της δεξαμενής στους 15^.
2.4.4. Τα παρακάτω στοιχεία κατά την παραλαβή του καυσίμου:
2.4.4.1. Το είδος, ο αριθμός, η σειρά και η ημερομηνία έκδοσης του φορολογικού παραστατικού επιστροφής (π.χ. το αρχικό Σ.Δ.Α.)
2.4.4.2. Η παραλαμβανόμενη ποσότητα του καυσίμου (όγκος σε λίτρα) που υπολογίζεται βάσει του αρχικού παραστατικού διακίνησης (π.χ. του Σ.Δ.Α.) που εκδόθηκε κατά την εξαγωγή αφαιρουμένων των ποσοτήτων των παραστατικών των επιμέρους παραδόσεων.
2.4.5. Τα παρακάτω στοιχεία μετά την παραλαβή του καυσίμου:
2.4.5.1. το τρέχον ύψος της στάθμης της δεξαμενής σε mm, μετά την παρέλευση του προβλεπόμενου χρόνου ηρεμίας.
2.4.5.2. ο αντίστοιχος όγκος καυσίμου (στην τρέχουσα θερμοκρασία) στη δεξαμενή καθώς και η θερμοκρασία καυσίμου εντός αυτής.
2.4.5.3. ο ανηγμένος τρέχον όγκος καυσίμου της δεξαμενής στους 15^.
2.4.6. Η συνολικώς επιστραφείσα ποσότητα (2.4.5.2 -2.4.3.2) στην τρέχουσα θερμοκρασία.
2.4.7. Η συνολικώς επιστραφείσα ποσότητα (2.4.5.3 -2.4.3.3.) στους 15^.
2.4.8. Η διαφορά ποσοτήτων μεταξύ συστήματος εισροών και υπολογιζόμενου όγκου επιστροφής βάσει παραστατικών (2.4.6 - 2.4.4.2).

Όλα τα ανωτέρω δεδομένα καταγράφονται αυτόματα από το σύστημα, εκτός από τις περιπτώσεις 2.4.4.1 και 2.4.4.2, τα οποία εισάγονται στο σύστημα μέσω κατάλληλου χειρισμού.

Σε περίπτωση βλάβης του συστήματος κατά την έκδοση του ανωτέρω δελτίου, οι σχετικές εισαγωγές στοιχείων θα γίνονται μέσω κατάλληλου χειρισμού και το σύστημα θα ενημερώνεται σχετικά μετά την επαναφορά του σε λειτουργία.

2.5. Δελτίο εξαγωγής:

Το δελτίο αυτό εκδίδεται αυτόματα μετά την ολοκλήρωση της εξαγωγής ποσότητας καυσίμου, εκτός αντλιών, απευθείας από τις δεξαμενές (π.χ. λόγω ανάμιξης καυσίμου) της εγκατάστασης.

Στο πιο πάνω δελτίο καταγράφονται για τις δεξαμενές στις οποίες πραγματοποιήθηκε εξαγωγή τα εξής δεδομένα:

2.5.1. Τα στοιχεία των αντίστοιχων δεξαμενών (α/α και αριθμός μητρώου).
2.5.2. Η ημερομηνία (ΗΗΜΜΕΕ) και η ώρα (ΩΩΛΛ).
2.5.3. Ο όγκος (ποσότητα) του καυσίμου.
2.5.4. Τα παρακάτω στοιχεία πριν από την εξαγωγή του καυσίμου:
2.5.4.1. Το τρέχον ύψος της στάθμης της δεξαμενής σε mm.
2.5.4.2. Ο αντίστοιχος τρέχων όγκος καυσίμου στη δεξαμενή καθώς και η θερμοκρασία του καυσίμου εντός της δεξαμενής.
2.5.4.3. Ο ανηγμένος τρέχων όγκος καυσίμου της δεξαμενής στους 15^.
2.5.5. Τα παρακάτω στοιχεία μετά την εξαγωγή του καυσίμου:
2.5.5.1. το τρέχον ύψος της στάθμης της δεξαμενής σε mm, μετά την παρέλευση του προβλεπόμενου χρόνου ηρεμίας.
2.5.5.2. ο αντίστοιχος όγκος καυσίμου (στην τρέχουσα θερμοκρασία) στη δεξαμενή καθώς και η θερμοκρασία καυσίμου εντός αυτής.
2.5.5.3. ο ανηγμένος τρέχον όγκος καυσίμου της δεξαμενής στους 15^.
2.5.6. Η συνολικώς εξαχθείσα ποσότητα (2.5.4.2 - 2.5.5.2) στην τρέχουσα θερμοκρασία.
2.5.7. Η συνολικώς εξαχθείσα ποσότητα (2.5.4.3 - 2.5.5.3.) στους 15^.

Σε περίπτωση βλάβης του συστήματος κατά την έκδοση του ανωτέρω δελτίου, οι σχετικές εισαγωγές στοιχείων θα γίνονται μέσω κατάλληλου χειρισμού και το σύστημα θα ενημερώνεται σχετικά μετά την επαναφορά του σε λειτουργία.

2.6. Δελτίο παράδοσης:

Το δελτίο αυτό εκδίδεται αυτόματα από το σύστημα μετά την ολοκλήρωση της παράδοσης ποσότητας καυσίμου από κάθε αντλία της εγκατάστασης.

Στο πιο πάνω δελτίο καταγράφονται για τις δεξαμενές στις οποίες πραγματοποιήθηκε παράδοση τα εξής δεδομένα:

α) Ο α/α της αντλίας,
β) Η ημερομηνία (ΗΗΜΜΕΕ) και η ώρα έκδοσής του (ΩΩΛΛ),
γ) Ο όγκος (ποσότητα) του καυσίμου.

Σε περίπτωση βλάβης του συστήματος κατά την έκδοση του ανωτέρω δελτίου, οι σχετικές εισαγωγές στοιχείων θα γίνονται μέσω κατάλληλου χειρισμού και το σύστημα θα ενημερώνεται σχετικά μετά την επαναφορά του σε λειτουργία.

3. Σήμανση με φορολογικό μηχανισμό:

Τα δελτία που αναφέρονται ανωτέρω εκδίδονται μηχανογραφικά και το περιεχόμενό τους διασφαλίζεται με τη χρήση εγκεκριμένου μοντέλου μηχανισμού σήμανσης (Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α') και της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1220/13.12.2012 (ΦΕΚ 3517 Β').

Τα ανωτέρω δελτία μπορεί να μην εκτυπώνονται και να διαφυλάσσονται σε ηλεκτρονική μορφή, με την προϋπόθεση ότι, εκτυπώνονται και επιδεικνύονται άμεσα όταν απαιτηθεί από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές. Η αδυναμία αναπαραγωγής αντιγράφων λογίζεται ως μη διαφύλαξη των σχετικών φορολογικών στοιχείων.

Τα δελτία αυτά εντάσσονται στο πεδίο των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 10 της υπ’ αριθμ. Φ2-1617/7.12.2010 κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, υποκείμενα ομοίως στην υποχρέωση δυνατότητας ηλεκτρονικής μετάδοσής τους.

4. Κυρώσεις:

Για τις παραβάσεις των διατάξεων της παρούσας σχετικά με την έκδοση των δελτίων επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α'), των άρθρων 54 και 55 του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α') και του άρθρου 10 του Ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α'). Σχετικά με τις παραβάσεις των διατάξεων του συστήματος εισροών - εκροών, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από το Ν. 4155/2013, Άρθρο 42 και την υπ’ αριθμ. Φ2-1871/22.8.2013, (ΦΕΚ Β' 2173/2013) κοινή υπουργική απόφαση.

5. Τελικές και μεταβατικές διατάξεις:

5.1. Το είδος του καυσίμου αναγράφεται ως πετρέλαιο θέρμανσης. Ο όγκος (ποσότητα) καυσίμου μετράται σε λίτρα (L). Η θερμοκρασία μετράται σε βαθμούς Κελσίου (oC). Ως αντλία για την εφαρμογή της παρούσας νοείται η μονάδα ογκομέτρησης καυσίμου (γεμιστήριο) της εγκατάστασης πετρελαίου θέρμανσης.

5.2. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν θίγονται οι επιπλέον υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Δ33Α 5055143 ΕΞ 2010/31.12.2010 (ΦΕΚ 2047 Β') υπουργικής απόφασης.

ΙΙΙ. Έναρξη ισχύος:

Η έναρξη ισχύος της παρούσας ορίζεται από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2013

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!