Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΚΦΑΣ

ΠΟΛ. 1292/16-11-1995 Εκδοση εισιτηρίων εισόδου στα Καζίνο

Α.Υ.Ο.1128269/1226/0015/ΠΟΛ.1292/16.11.1995 Εκδοση εισιτηρίων εισόδου στα Καζίνο.

ΦΕΚ Β` 982/1995

Η παρούσα απόφαση εξακολουθεί να ισχύει και μετά την έναρξη ισχύος των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ν. 4308/2014, Άρθρο 38 § 1).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 2 του ν. 2206/ 1994 "`Ιδρυση, οργάνωση, λειτουργία, έλεγχος καζίνων και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α` 62).

2. Τις διατάξεις της υποπερίπτωσης γη` της περίπτωσης γ` και της περίπτωσης δ` του άρθρου 38 του Π.Δ/τος 186/ 1992 (ΦΕΚ Α` 84).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 2065/1992 (ΦΕΚ Α` 113) και των εκδοθεισών κατ` εξουσιοδότηση αυτών αποφάσεων 1086945/5322/ΠΟΛ. 1193/8.9.92 (ΦΕΚ Β 575) και 1055538/3367/ΠΟΛ. 1154/20.4.1993 (ΦΕΚ Β 331).

4. Την υπ` αριθμ. 1026431 /268/0006Α`/2.3.94 (ΦΕΚ Β` 154/7.3.94) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, για την ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονο- μικών .

5. Την ανάγκη διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου και την καλλίτερη παρακολούθηση της συναλλακτικής δραστηριότητας των Καζίνο.

6. Οτι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1 . Στους εκμεταλλευτές Καζίνο (ν. 2206/1994) επιβάλλεται από 15 Δεκεμβρίου 1995 υποχρέωση έκδοσης εισιτηρίου εισόδου, κατ` άτομο σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους.

2. Για κάθε πελάτη που εισέρχεται στο χώρο των μηχανημάτων ή των τραπεζιών του Καζίνο, κατά την ώρα της εισόδου, εκδίδεται θεωρημένο τρίπτυχο εισιτήριο εισόδου με ενιαία, αύξουσα κατά χρονολογική σειρά, αρίθμηση (άρθρο 18 παρ. 6 Κ.Β.Σ.), που επέχει θέση στοιχείου εσόδου, στο οποίο αναγράφονται:

α) Ο τίτλος του στοιχείου

β) Τα πλήρη στοιχεία του εκδότη

γ) Η ημερομηνία έκδοσης

δ) Η αξία

3. Είναι δυνατόν τα εισιτήρια εισόδου να εκδίδονται με φορολογική ταμειακή μηχανή (φ.τ.μ.) του ν. 1809/88 ή με Η/Υ με τη χρήση θεωρημένων τριπλότυπων εντύπων.

4. Κάθε απόκομμα εισιτηρίου ή αντίτυπο, στην περίπτωση έκδοσης αυτών με Η/Υ, φέρει εντύπως η σφραγίδα ένδειξη του προορισμού του ως εξής:

- "Στέλεχος"

- "Για τον έλεγχο"

- "Για τον πελάτη"

Κατά την είσοδο του πελάτη στους χώρους του καζίνο τα αποκόμματα ή αντίτυπα των εισιτηρίων με την ένδειξη "για τον έλεγχο", παραδίδονται στο ελεγκτικό όργανο που ελέγχει την είσοδο των εισερχομένων, το οποίο υποχρεούται να τα διαφυλάττει τουλάχιστον μέχρι το τέλος της επόμενης ημέρας από την ημερομηνία έκδοσής τους.

Σε περίπτωση χρήσης φ.τ.μ. ελέγχεται, κατά την είσοδο, η σχετική απόδειξη, η οποία παραδόθηκε στον πελάτη και ο οποίος υποχρεούται να φέρει μαζί του καθ` όλη τη διάρκεια της παραμονής του στους χώρους λειτουργίας των τραπεζιών ή των μηχανημάτων, κατά περίπτωση, το απόκομμα ή το αντίτυπο (σε περίπτωση έκδοσης με Η/Υ) του εισιτηρίου, που φέρει την ένδειξη "για τον πελάτη", ή τη σχετική απόδειξη της φ.τ.μ.

5. Η αξία του εισιτηρίου για την είσοδο στο χώρο των "μηχανημάτων" ή των "τραπεζιών", ορίζεται ενιαία σε πέντε χιλιάδες (5.000) δραχμές.

6. Σε περίπτωση εισόδου στο χώρο του Καζίνο προσώπων από τα οποία για λόγους επαγγελματικής προβολής ή κοινωνικής υποχρέωσης δεν εισπράττεται τίμημα, εκδίδονται εισιτήρια από ιδιαίτερη σειρά ή από ιδιαίτερο αθροιστή της φ.τ.μ. με την ένδειξη "ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ".

7. Από τη συνολική αξία του εισιτηρίου παρακρατείται ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) από την επιχείρηση - Καζίνο, ως δικαίωμα διάθεσης και κάλυψης δαπανών, στο οποίο εμπεριέχεται και ο επ` αυτού αναλογών Φ.Π.Α., το υπόλοιπο δε ποσό αποτελεί το δικαίωμα του Δημοσίου. Για τα εκδιδόμενα εισιτήρια σε πελάτες "ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ" αποδίδεται το δικαίωμα του Δημοσίου με βάση την καθοριζόμενη στην παράγραφο 5 της παρούσης αξία των εισιτηρίων της συγκεκριμένης ημέρας.

8. Κατ` αναλογίαν των αναφερομένων στις ανωτέρω παραγράφους 2 έως και 7, παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης θεωρημένων εισιτηρίων διάρκειας δεκαπέντε ή τριάντα συνεχών ημερών ή ενός ημερολογιακού μηνός, κατά περίπτωση.

Επί της αξίας των ως άνω εισιτηρίων διαρκείας, παρέχεται έκπτωση ως εξής:

α) Σαράντα τοις εκατό (40%) επί της συνολικής αξίας δεκαπέντε εισιτηρίων ημερήσιας ισχύος, για τα "διαρκείας" δεκαπέντε ημερών.

Σε περίπτωση έκδοσης των εισιτηρίων αυτών κατά ημερολογιακά δεκαπενθήμερα, το τελευταίο δεκαπενθήμερο εκάστου μηνός καλύπτει το διάστημα από την 16η ημέρα έως το τέλος του μήνα.

β) Πενήντα τοις εκατό (50%) επί της συνολικής αξίας τριάντα εισιτηρίων ημερήσιας ισχύος, για τα "διαρκείας" τριάντα ημερών ή ενός μηνός.

Στα ως άνω εισιτήρια ("διαρκείας") αναγράφεται και το χρονικό διάστημα ισχύος τους.

Είναι δυνατόν για τις προαναφερόμενες περιπτώσεις, αντί εισιτηρίων "διαρκείας" να διατίθενται αριθμημένες κατ` αύξουσα αρίθμηση "κάρτες" διαρκείας, κατά τις ανωτέρω διακρίσεις, με όλα τα στοιχεία που απαιτούνται από τις διατάξεις της παρούσας. Στην τελευταία αυτή περί- πτωση, εκδίδονται, κατά τη διάθεση των "καρτών", θεωρημένες αποδείξεις παράδοσης ή εισπραξης, στις οποίες αναγράφεται και ο αύξων αριθμός, το είδος, καθώς και η αξία της κάρτας.

9. Για τα κατά τα ανωτέρω εκδιδόμενα εισιτήρια και αποδείξεις "καρτών", τηρείται θεωρημένη διπλότυπη μηνιαία κατάσταση διατεθέντων εισιτηρίων, στην οποία καταχωρούνται, ανά ημέρα και μέχρι το τέλος της επόμενης ημέρας από την ημέρα έκδοσής τους, οι αριθμοί των εισι- τηρίων ή αποδείξεων "καρτών" και το πλήθος αυτών, κατά κατηγορία, η συνολική τους αξία και το ποσό των δικαιωμάτων του Δημοσίου, ως και τα μηνία σύνολα.

Η ανωτέρω κατάσταση δύναται να τηρείται μηχανογραφικά και εκτυπώνεται αμέσως μετά την καταχώρηση των εισιτηρίων και αποδείξεων της τελευταίας ημέρας εκάστου μηνός, με την προϋπόθεση ότι η ενημέρωση (εισαγωγή στοιχείων στον Η/Υ) θα γίνεται στο οριζόμενο στην παρούσα παράγραφο χρόνο και θα είναι δυνατή η άμεση εκτύπωσή της, εφόσον αυτή ζητηθεί από οποιονδήποτε έλεγχο αρμοδίου οργάνου.

10. Τα δικαιώματα του Δημοσίου αποδίδονται στην αρμόδια για τη φρολογία του εισοδήματος της επιχείρησης ΔΟΥ μέχρι τη δεκάτη ημέρα κάθε μηνός με την υποβολή δήλωσης που αφορά τις εισπράξεις δικαιωμάτων του αμέσως προηγούμενου μήνα.

Με τη δήλωση συνυποβάλλεται και το ένα αντίτυπο της κατάστασης που αναφέρεται στην παράγραφο 9 της παρούσας.

11 . Σε περίπτωση εκπρόθεσμης κατάθεσης των δικαιωμάτων του Δημοσίου, ή μη υποβολής της οριζόμενης, στην παράγραφο 9 της παρούσας, κατάστασης, η οποία επέχει θέση δήλωσης, ή υποβολής ανακριβούς ή ψευδούς δήλωσης, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 47 παράγραφοι 1, 3, 4, και 5 και 48 του ν. 1642/1986 περί Φ.Π.Α., όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 1995

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!