Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Υ.Α. 25985 ΕΞ 2023 Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων - Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας των καζίνο

Αριθμ. 25985 ΕΞ 2023

ΦΕΚ B' 1238/06.03.2023

Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων - Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας των επιχειρήσεων καζίνο και του χρηματικού αποθέματος ασφαλείας των Kαζίνο για τις ανάγκες των παιχνιδιών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Των άρθρων 25 έως και 54 του ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (Α’ 180), ιδία δε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 29, όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 22 του ν. 4141/2013 (Α’ 81), της παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 4223/2013 (Α’ 287), της παρ. 10 του άρθρου 173 του ν. 4261/2014 (Α’ 107), της παρ. 1 του άρθρου 86 του ν. 4623/2019 (Α’ 134) και του άρθρου 191 του ν. 4635/2019 (Α’ 167),

β) της παρ. 2 του άρθρου 92 του Κεφαλαίου ΙΕ του ν. 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» (Α’ 185), με τις οποίες μεταφέρθηκαν στην Ε.Ε.Ε.Π. όλες οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εποπτείας Καζίνο του Υπουργείου Τουρισμού και της Επιτροπής Καζίνο του ν. 2206/1994 (Α’ 62), ο δε Κανονισμός Διοικητικού Ελέγχου και Εποπτείας της Λειτουργίας Καζίνο [Τ/6736 (Β’ 929/2003)] συνεχίζει να ισχύει μέχρι την αντικατάστασή του από τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011 (Α’ 180),

γ) του ν. 2206/1994 «Ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία, έλεγχος καζίνων και άλλες διατάξεις» (Α’ 62),

δ) του ν. 3139/2003 «Ρυθμίσεις για τα καζίνα Πάρνηθας και Κέρκυρας και άλλες διατάξεις» (Α’ 100),

ε) των άρθρων 16 έως και 23 του ν. 3229/2004 «Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις» (Α’ 38) και συμπληρωματικά τις διατάξεις του ν. 3051/2002 «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις» (Α’ 220),

στ) του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131),

ζ) της υποπαρ. Β6 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α’ 107),

η) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (L 119),

θ) των άρθρων 357 έως και 378 του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» (Α’ 5), ιδίως των παρ. 16 έως 20 του άρθρου 378 του νόμου αυτού,

ι) των άρθρων 13, 18, 19 και 41 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

ια) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137),

ιβ) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184), ως προς το Κεφάλαιο ΙΑ’ «Ψηφιακή Διαφάνεια-Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ»,

ιγ) του άρθρου 90 Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 - Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

ιδ) των άρθρων 17 και 34 του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),

ιε) του π.δ. 81/2018 «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1535 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 (ΕΕ L 241 της 17.9.2015, σ.1) “για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών (κωδικοποιημένο κείμενο)” και άλλες διατάξεις» (Α’ 151),

ιστ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),

ιζ) της υπ’ αρ. 56660/1679/22.12.2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού «Πιστοποίηση έναρξης λειτουργίας της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)» (Β’ 2910),

ιη) της υπό στοιχεία 145940/ΕΞ 2020/21.12.2020 (ΥΟΔΔ 1089) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, σε συνδυασμό με τις υπ’ αρ. 2/3935/0004/24.7.2018 (ΥΟΔΔ 428), 9433 ΕΞ 2019/12.2.2019 (ΥΟΔΔ 64), 3557 ΕΞ 2020/14.01.2020 (ΥΟΔΔ 20) όμοιες αποφάσεις, περί συγκρότησης της Ε.Ε.Ε.Π.,

ιθ) της υπό στοιχεία Τ/6736/2003 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης με τίτλο «Κανονισμός Διοικητικού Ελέγχου και Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο» (Β’ 929), όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με την υπ’ αρ. 303/5/27.02.2018 (Β’ 1025) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. ,

κ) της υπ’ αρ. 576/1/2021 απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. «Διαδικασία καταβολής των χρημάτων της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στο μικτό κέρδος των τυχερών Παιγνίων που διεξάγονται στις επιχειρήσεις Καζίνο» (Β’ 2829),

κα) της υπ’ αρ. 609/2/12.11.2021 απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ’ αρ. 218/2/22.09.2016 απόφασης «Έγκριση Κανονισμού Οργάνωσης, Διάρθρωσης και Λειτουργίας Υπηρεσιακών Μονάδων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων» (Β’ 3404)» (Β’ 5536).

2. Το γεγονός ότι στις σελίδες 137 - 138 της Αιτιολογικής Έκθεσης του ν. 4635/2019 (Α’ 167), αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι ο Κανονισμός Παιγνίων δύναται να εκδίδεται με μία ή περισσότερες αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Ε.Π.

3. Την υπ’ αρ. 41/2/04.08.2022 απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., με θέμα: «Εισήγηση στον Υπουργό Οικονομικών, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011 (Α’ 180), για την έκδοση απόφασης τροποποίησης της υπ’ αρ. 303/5/27.02.2018 απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία Τ/6736/2003 (Β’ 929) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης με τίτλο “Κανονισμός Διοικητικού Ελέγχου και Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο”, όπως ισχύει» (Β’ 1025).».

4. Την ανάγκη τροποποίησης της υπό στοιχεία Τ/6736/2003 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης με τίτλο «Κανονισμός Διοικητικού Ελέγχου και Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο» (Β’ 929), όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με την υπ’ αρ. 303/5/27.02.2018 απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. (Β’ 1025).

5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού της Ε.Ε.Ε.Π.,

αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Τ/6736/2003 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με τίτλο «Κανονισμός Διοικητικού Ελέγχου και Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο» (Β’ 929), όπως ισχύει (Β’ 1025), η οποία λογίζεται ως Κανονισμός Παιγνίων Καζίνο για τα θέματα που ρυθμίζονται με αυτή, ως εξής:

1. Αντικαθιστούμε το άρθρο 34 ως εξής:

«Άρθρο 34

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΖΙΝΟ

1. Η λειτουργία της επιχείρησης Καζίνο, εξαιρείται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ωραρίων ομοειδών επιχειρήσεων (παρ. 21 του άρθρου 3 ν. 2206/1994) και επιτρέπεται για όλες τις εποχές και ημέρες του έτους.

2. Οι ώρες και ημέρες αργίας καθώς και το γενικό ωράριο λειτουργίας επιχείρησης Καζίνο καθορίζονται από τον Κάτοχο Άδειας, μετά από προηγούμενη Γνωστοποίηση στην Ε.Ε.Ε.Π. σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 1 του παρόντος.

3. Ο Κάτοχος Άδειας λειτουργεί καθημερινά τουλάχιστον έναν τομέα παιχνιδιών, το ωράριο λειτουργίας του οποίου δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερο των οκτώ (8) ωρών ημερησίως.

4. Με την επιφύλαξη της παρ. 3, ο Κάτοχος Άδειας δύναται σε έναν τομέα παιχνιδιών να καθορίζει μικρότερο ή ίσο ωράριο λειτουργίας σε σχέση με το γενικό ωράριο λειτουργίας της επιχείρησης Καζίνο, μετά από προηγούμενη γνωστοποίηση στην Ε.Ε.Ε.Π. τουλάχιστον μία (1) ώρα πριν την εφαρμογή του.

5. Ο Κάτοχος Άδειας αναρτά σε εμφανές σημείο πίνακα τις ώρες λειτουργίας του καζίνο καθώς και πίνακα των ημερών αργίας, ώστε να ενημερώνεται το κοινό.

6. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν απαλλάσσουν την επιχείρηση καζίνο από υποχρεώσεις σχετικά με το ωράριο, που προκύπτουν από άλλες διατάξεις.»

2. Αντικαθιστούμε το άρθρο 35 ως εξής:

«Άρθρο 35

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΖΙΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ.

1. Το Καζίνο υποχρεούται, σε κάθε περίπτωση και χωρίς αντίρρηση, να καταβάλει αυθημερόν σε κάθε παίκτη, εφόσον αυτός το ζητήσει, οποιοδήποτε ποσό κέρδους του ή οποιοδήποτε ποσό διέθεσε για την αγορά παικτικών μονάδων (μαρκών, πλακών ή μονάδων πίστωσης/ credits), τις οποίες δεν στοιχημάτισε.

2. Προς διασφάλιση της παραπάνω υποχρέωσης και για την αντιμετώπιση των αναγκών διεξαγωγής των παιχνιδιών, το Καζίνο οφείλει να διαθέτει, κατά την έναρξη της ημερήσιας λειτουργίας του, ένα ελάχιστο χρηματικό απόθεμα ασφαλείας.

3. Το ελάχιστο χρηματικό απόθεμα ασφαλείας διακρίνεται σε:

3.1. Απόθεμα ασφαλείας συνήθους παικτικής δραστηριότητας.

3.2. Απόθεμα ασφαλείας προοδευτικών λειτουργιών (jackpot).

4. Το απόθεμα ασφαλείας συνήθους παικτικής δραστηριότητας υπολογίζεται, σε μηνιαία βάση, με τις εξής παραμέτρους:

4.1. Το μεγαλύτερο από τα ποσά που προκύπτουν για τον αντίστοιχο μήνα των δύο τελευταίων ετών, υπολογιζόμενα με την αφαίρεση του μικτού κέρδους των παιχνιδιών (win) από τη συνολική αξία των χρημάτων και των μονάδων πίστωσης που εισήλθαν στα τυχερά παιχνίδια (drop) και διαιρούμενα διά του αριθμού ημερών του μήνα (Ε).

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Για τον υπολογισμό του ποσού Ε που αφορά τον μήνα Μάρτιο 2014 θα αφαιρεθεί το win του Μαρτίου 2013 από το drop του ιδίου μήνα του ιδίου έτους και το υπόλοιπο θα διαιρεθεί με τον αριθμό των ημερών του μήνα. Το ίδιο θα συμβεί και για τον Μάρτιο 2012. Στο τέλος, για τον υπολογισμό του ποσού της υποπαραγράφου αυτής θα ληφθεί υπόψη το μεγαλύτερο πηλίκο.

4.2 Κλιμακούμενο συντελεστή ασφαλείας, ανάλογα με το μέγεθος του ποσού (Ε) της υποπαρ. 4.1.

5. Το απόθεμα ασφαλείας προοδευτικών λειτουργιών (jackpot), ισούται με το συγκεντρωμένο ποσό όλων των προοδευτικών λειτουργιών που διεξάγονται στο καζίνο, περιλαμβανομένης και αυτής των παρ. 8 και 9 του άρθρου 18 του παρόντος Κανονισμού, όπως διαμορφώθηκε κατά το κλείσιμο της προηγούμενης ημέρας λειτουργίας του και των ποσών των παραπάνω προοδευτικών λειτουργιών που αποδόθηκαν, αλλά δεν έχουν καταβληθεί ακόμα στους νικητές. Στον παραπάνω τρόπο υπολογισμού του χρηματικού αποθέματος ασφαλείας προοδευτικών λειτουργιών δεν συνυπολογίζονται τα ποσά εκκίνησης που έχουν διατεθεί από τις επιχειρήσεις καζίνο, όπως αυτά ορίζονται στις σχετικές διατάξεις.

6. Ο υπολογισμός του αποθέματος ασφαλείας συνήθους παικτικής δραστηριότητας πραγματοποιείται με βάση τον εξής μαθηματικό τύπο:

Ε1 x k1 + Ε2 x k2 + Ε3 x k3 + Ε4 x k4 + Ε5 x k5,

όπου Ε είναι το ποσό, όπως έχει προκύψει από τις μαθηματικές πράξεις της υποπαρ. 4.1 και k είναι ο συντελεστής της υποπαρ. 4.2, που κλιμακώνεται ως εξής:

Ε1 = το τμήμα του Ε ≤ 50.000€ k1 = 0,7

Ε2 = το τμήμα του Ε 50.000€ < Ε ≤ 100.000 € k2 = 0,7

Ε3 = το τμήμα του Ε 100.000€ < Ε ≤ 500.0000 € k3 = 0,6

Ε4 = το τμήμα του Ε 500.000€ < Ε ≤ 1.000.000 € k4 = 0,6

Ε5 = το τμήμα του Ε > 1.000.000 € k5 = 0,4

7. Εφόσον το χρηματικό απόθεμα ασφαλείας είναι μέχρι 100.000 ευρώ, το καζίνο πρέπει να το διαθέτει, στο σύνολό του, στο ταμείο του αποκλειστικά σε μετρητά (σε ευρώ). Αν το απόθεμα υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ, το καζίνο μπορεί, το υπερβάλλον ποσό και μέχρι του μισού του αποθέματος, να το τηρεί κατατεθειμένο σε Τραπεζικό λογαριασμό.

8. Το χρηματικό απόθεμα ασφαλείας, που κατά τα παραπάνω πρέπει να υπάρχει σε μετρητά στο ταμείο του Καζίνο, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για οποιονδήποτε άλλο λόγο πλην της εξαργύρωσης αλλαγής μαρκών αξίας ή πλακών με μετρητά από τους παίκτες ή/και της καταβολής στους παίκτες των κερδών τους ή/ και των χρημάτων τα οποία εισήγαγαν σε μηχανήματα ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών ή τερματικά ηλεκτρονικών ρουλετών, κ.λπ. και πλέον δεν επιθυμούν να στοιχηματίσουν.

9. Ο Τραπεζικός λογαριασμός του Καζίνο δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για την κάλυψη άλλων οικονομικών υποχρεώσεων της επιχείρησης, παρά αποκλειστικά και μόνο για την πληρωμή ποσών της προηγούμενης παραγράφου, τα οποία το Καζίνο έχει δικαίωμα, για λόγους ασφαλείας και μετά από συναίνεση του παίκτη, να καταβάλει με δίγραμμη επιταγή. Οι επιταγές αυτές σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν βεβαίωση απόκτησης εισοδήματος για τους παίκτες. Το ταμείο του Καζίνο δύναται να εξαργυρώνει δίγραμμη επιταγή έκδοσής του στον ίδιο παίκτη, αποκλειστικά και μόνο με μετρητά, ίσης αξίας και δεν επιτρέπεται η εξαργύρωση αυτή να γίνεται με παικτικές μονάδες. Το Καζίνο, αμέσως μετά το ημερήσιο κλείσιμο της Τράπεζας, στην οποία τηρεί τον παραπάνω λογαριασμό, οφείλει να διαβιβάζει στην Ε.Ε.Ε.Π. έγγραφο της Τράπεζας, στο οποίο εμφανίζεται η αναλυτική ημερήσια κίνησή του.

10. Στην περίπτωση λειτουργίας ενός νέου Καζίνο ή της λειτουργίας ενός υφιστάμενου Καζίνο σε νέα θέση, το ελάχιστο χρηματικό απόθεμα ασφαλείας, για τον πρώτο μήνα λειτουργίας ορίζεται με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. Για τον καθορισμό λαμβάνονται υπόψη πρόσφατα στοιχεία παικτικής δραστηριότητας άλλων καζίνο με παρεμφερή χαρακτηριστικά και συνθήκες λειτουργίας. Κατόπιν εφαρμόζεται ο υπολογισμός της παρ. 6 με ποσό Ε εκείνο του προηγούμενου μήνα. Μετά την πάροδο 12 μηνών λειτουργίας, ως ποσό Ε λαμβάνεται το ποσό Ε του αντίστοιχου μήνα του περασμένου έτους.

11. Ο υπολογισμός της παρ. 10 μπορεί, με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., να εφαρμόζεται και στην περίπτωση μεταβολών στον αριθμό των μέσων διεξαγωγής ή/και των διεξαγομένων παιχνιδιών, που προβλέπεται να επιφέρουν σημαντική μεταβολή στα οικονομικά αποτελέσματα του καζίνο από τη διεξαγωγή των παιχνιδιών».

Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις της υπό στοιχεία Τ/6736/2003 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης «Κανονισμός Διοικητικού Ελέγχου και Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο» (Β’ 929), όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με την υπ’ αρ. 303/5/27.02.2018 (Β’ 1025) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. , η οποία λογίζεται ως Κανονισμός Παιγνίων Καζίνο για τα θέματα που ρυθμίζονται με αυτή.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2023

Ο Υπουργός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!