Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΠΟΛ. 1154/1993 Τροποποίηση απόφασης, σχετικά με το ύψος και την είσπραξη προστίμων, αρθρου 58 Ν. 2065-92

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΑΡΙΘ. 1055538/3367/0009Α`/ΠΟΛ.: 1154 (1) Τροποποίηση απόφασης, σχετικά με το ύψος και την είσπραξη προστίμων, αρθρου 58 Ν. 2065/92.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 2065/1992 (ΦΕΚ 113Α/92).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 13 και 32-34 του Π.Δ. 186/92 (ΦΕΚ 84Α/92).

3. Την απόφασή μας αριθ. 1086945/53229/8.9.92 (ΦΕΚ 575Β/23.9.92), με την οποία καθορίστηκε ο τρόπος επιβολής και η διαδικασία είσπραξης διοικητικών προστίμων, στους παραβάτες των διατάξεων του άρθρου 58 του Ν. 2965/92 σε περίπτωση που οι ιδιώτες αγοραστές κατά την αγορά ειδών για ικανοποίηση προσωπικών και οικογενειακών τους αναγκών ή την απδοχή υπηρεσιών δεν ζητούν φορολογικά στοιχεία.

4. Την αριθ. 110729416864129.10.92 τηλεγραφική εντολή προς όλες τις Δ.Ο.Υ.

5. Την αριθ. Υ. 1847/1078399/1182/7.8.92 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού των Οικονομικών για την ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς, αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε τις παρ. 4, 5 και 6 της απόφασής μας με αριθμό 1086945/5322Α/8.9.92 ως εξής:

"4. Για κάθε παράβαση που διαπιστώνεται επιβάλλεται σε βάρος του παραβάτη ιδιώτη, πρόστιμο από 5.000 μέχρι 100.000 δρχ. ανάλογα με την αξία των αγαθών ή την αποδοχή των υπηρεσιών και ταυτόχρονα θα καταλογίζεται παράβαση και στον επιτηδευματία. Διευκρινίζεται ότι το πρόστιμο δεν δύναται να είναι ανώτερο του 50% της αξίας του αγαθού ή της παροχής υπηρεσιών και πάντως όχι μικρότερο του ποσού των 5.000 δρχ.

5. Ο Προϊστάμενος του συνεργείου που διαπιστώνει την παράβαση εκδίδει επιτόπου την απόφαση επιβολής του προστίμου, η οποία επιδίδεται στον παραβάτη αμέσως.

Ο παραβάτης δύναται, σε είκοσι μέρες, να προσέλθει στη Δ.Ο.Υ. της κατοικίας του για τακτοποίηση της φορολογικής διαφοράς ή δύναται να καταβάλει εντός της αυτής προθεσμίας τα επιβαλλόμενα πρόστιμα στο ταμείο οποιασδήποτε Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.).

6. Το πρόστιμο βεβαιώνεται και εισπράττεται από την Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) της περιοχής που κατοικεί ο παραβάτης, εκτός εάν η καταβολή γίνει απ` ευθείας από τον παραβάτη σε οποιαδήποτε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) η οποία υποχρεούται στο τέλος κάθε μήνα να ενημερώνει την αρμόδια Δ.Ο.Υ. της κατοικίας του παραβάτη".

2. Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η παραπάνω αριθ. 1086945/5322Α/8.9.92 απόφασή μας.

3. Με τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

4. Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Αθήνα 20 Απριλίου

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΑΛΕΙΑΝΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!